U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 384

1.
Anoop Koratala, Nikitha C Chandra, Prasanth Balasubramanian, Alejandra Yu Lee-Mateus, Alanna Barrios-Ruiz, Ana Garza-Salas, Andrew Bowman, Rolf Grage, Sebastian Fernandez-Bussy, David Abia-Trujillo
Cureus. 2024 Apr; 16(4): e57414. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.7759/cureus.57414
PMCID:
PMC11061815
2.
Yulan Deng, Liang Xia, Jian Zhang, Senyi Deng, Mengyao Wang, Shiyou Wei, Kaixiu Li, Hongjin Lai, Yunhao Yang, Yuquan Bai, Yongcheng Liu, Lanzhi Luo, Zhenyu Yang, Yaohui Chen, Ran Kang, Fanyi Gan, Qiang Pu, Jiandong Mei, Lin Ma, Feng Lin, Chenglin Guo, Hu Liao, Yunke Zhu, Zheng Liu, Chengwu Liu, Yang Hu, Yong Yuan, Zhengyu Zha, Gang Yuan, Gao Zhang, Luonan Chen, Qing Cheng, Shensi Shen, Lunxu Liu
Cell Rep Med. 2024 Apr 16; 5(4): 101489. Published online 2024 Mar 29. doi: 10.1016/j.xcrm.2024.101489
PMCID:
PMC11031428
3.
Bo Cheng, Caichen Li, Jianfu Li, Longlong Gong, Peng Liang, Ying Chen, Shuting Zhan, Shan Xiong, Ran Zhong, Hengrui Liang, Yi Feng, Runchen Wang, Haixuan Wang, Hongbo Zheng, Jun Liu, Chengzhi Zhou, Wenlong Shao, Yuan Qiu, Jiancong Sun, Zhanhong Xie, Zhu Liang, Chenglin Yang, Xiuyu Cai, Chunxia Su, Wei Wang, Jianxing He, Wenhua Liang
Signal Transduct Target Ther. 2024; 9: 93. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.1038/s41392-024-01799-z
PMCID:
PMC11026465
4.
Yan-qiu Zhu, Chaohui Liu, Yan Mo, Hao Dong, Chencui Huang, Ya-ni Duan, Lei-lei Tang, Yuan-yuan Chu, Jie Qin
Br J Radiol. 2022 Jun; 95(1134): 20210768. Published online 2022 Mar 18. doi: 10.1259/bjr.20210768
PMCID:
PMC10996418
5.
Jongsoo Park, Changwoon Kim, Jong Geol Jang, Seok Soo Lee, Kyung Soo Hong, June Hong Ahn
Cancers (Basel) 2024 Mar; 16(6): 1203. Published online 2024 Mar 19. doi: 10.3390/cancers16061203
PMCID:
PMC10969154
6.
Runze Li, Zhifei Li, Zhenlin Yang, Bin Qiu, Fengwei Tan, Qi Xue, Shugeng Gao, Jie He
Transl Lung Cancer Res. 2024 Feb 29; 13(2): 256–268. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.21037/tlcr-23-736
PMCID:
PMC10938098
7.
Shuai Shi, Dayuan Luo, Yanyi Yang, Xiang Wang
J Cancer. 2024; 15(7): 1848–1862. Published online 2024 Feb 4. doi: 10.7150/jca.92437
PMCID:
PMC10905408
8.
Xinyue Wang, Jinkun Zhao, Ting Mei, Wenting Liu, Xiuqiong Chen, Jingya Wang, Richeng Jiang, Zhaoxiang Ye, Dingzhi Huang
BMC Cancer. 2024; 24: 269. Published online 2024 Feb 26. doi: 10.1186/s12885-024-12008-z
PMCID:
PMC10895810
9.
Fabiana Messa, Alessandra Siciliani, Giorgia Piccioni, Beatrice Leonardi, Anna Maria Ciccone, Antonio D’Andrilli, Claudio Andreetti, Cecilia Menna, Camilla Vanni, Alberto Emiliano Baccarini, Matteo Tiracorrendo, Massimiliano Mancini, Andrea Vecchione, Adriana Nocera, Giuseppe Calabrese, Elisa Meacci, Stefano Margaritora, Giovanni Natale, Alfonso Fiorelli, Federico Venuta, Erino Angelo Rendina, Giulio Maurizi, Mohsen Ibrahim
J Pers Med. 2024 Feb; 14(2): 153. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.3390/jpm14020153
PMCID:
PMC10890132
10.
Yingshun Yang, Guotian Pei, Mingwei Li, Xiaoxue Ma, Shuai Wang, Xianjun Min, Shushi Meng, Jiayue Qin, Huina Wang, Jun Liu, Yuqing Huang
Front Oncol. 2023; 13: 1276095. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.3389/fonc.2023.1276095
PMCID:
PMC10846301
11.
Zhihong Huang, Junxiang Chen, Fangfang Xie, Shuaiyang Liu, Yongzheng Zhou, Meng Shi, Jiayuan Sun
Respiration. 2024 Jan; 103(1): 32–40. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.1159/000535236
PMCID:
PMC10823549
12.
Youtao XU, Qinhong SUN, Siwei WANG, Hongyu ZHU, Guozhang DONG, Fanchen MENG, Zhijun XIA, Jing YOU, Xiangru KONG, Jintao WU, Peng CHEN, Fangwei YUAN, Xinyu YU, Jinfu JI, Zhitong Li, Pengcheng Zhu, Yuxiang Sun, Tongyan LIU, Rong YIN, Lin XU
Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2023 Dec 20; 26(12): 889–900. Chinese. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2023.106.23
PMCID:
PMC10767650
13.
Jianhao Qiu, Zheng Ma, Rongyang Li, Chenghao Qu, Kun Wang, Binyan Liu, Yu Tian, Hui Tian
Front Med (Lausanne) 2023; 10: 1268846. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.3389/fmed.2023.1268846
PMCID:
PMC10731050
14.
Teruaki Mizobuchi, Akihiro Nomoto, Hironobu Wada, Naoyoshi Yamamoto, Mio Nakajima, Takehiko Fujisawa, Hidemi Suzuki, Ichiro Yoshino
Radiat Oncol. 2023; 18: 201. Published online 2023 Dec 18. doi: 10.1186/s13014-023-02387-1
PMCID:
PMC10726495
15.
Wongi Woo, Yoon Jin Cha, Jimin Lee, Duk Hwan Moon, Sungsoo Lee
J Thorac Dis. 2023 Nov 30; 15(11): 6029–6039. Published online 2023 Oct 18. doi: 10.21037/jtd-23-703
PMCID:
PMC10713326
16.
Weipeng Zhu, Na Bai, Jiashun Cao, Fan Yang, Donghong Chen
J Thorac Dis. 2023 Nov 30; 15(11): 6106–6114. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.21037/jtd-23-745
PMCID:
PMC10713293
17.
Zhexu Wen, Fangqiu Fu, Yue Zhao, Zhendong Gao, Han Han, Hang Li, Ting Ye, Hong Hu, Yihua Sun, Yuan Li, Yang Zhang, Haiquan Chen
Transl Lung Cancer Res. 2023 Nov 30; 12(11): 2157–2168. Published online 2023 Nov 20. doi: 10.21037/tlcr-23-497
PMCID:
PMC10713266
18.
Wenfei Xue, Lingxin Kong, Xiaopeng Zhang, Zhifei Xin, Qingtao Zhao, Jie He, Wenbo Wu, Guochen Duan
J Cardiothorac Surg. 2023; 18: 333. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.1186/s13019-023-02423-x
PMCID:
PMC10647107
19.
Chenxi Zeng, Guang Yang, Lu Wei, Junhui Wang, Xue Wang, Fan Ye, Xiangning Fu, Yixin Cai, Jianing Wang
Front Oncol. 2023; 13: 1255937. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.3389/fonc.2023.1255937
PMCID:
PMC10626471
20.
Jeong Yun Jang, Su Ssan Kim, Si Yeol Song, Young Seob Shin, Sei Won Lee, Wonjun Ji, Chang-Min Choi, Eun Kyung Choi
Cancer Res Treat. 2023 Oct; 55(4): 1181–1189. Published online 2023 Mar 21. doi: 10.4143/crt.2022.1656
PMCID:
PMC10582546

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center