U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Yutaka Hatanaka, Takeshi Kuwata, Eiichi Morii, Yae Kanai, Hitoshi Ichikawa, Takashi Kubo, Kanako C. Hatanaka, Kazuko Sakai, Kazuto Nishio, Satoshi Fujii, Wataru Okamoto, Takayuki Yoshino, Atsushi Ochiai, Yoshinao Oda
Pathol Int. 2021 Nov; 71(11): 725–740. Published online 2021 Oct 6. doi: 10.1111/pin.13170
PMCID:
PMC9292019
2.
Saori Mishima, Hiroya Taniguchi, Kiwamu Akagi, Eishi Baba, Yutaka Fujiwara, Akira Hirasawa, Masafumi Ikeda, Osamu Maeda, Kei Muro, Hiroshi Nishihara, Hiroyki Nishiyama, Tadao Takano, Katsuya Tsuchihara, Yasushi Yatabe, Yasuhiro Kodera, Takayuki Yoshino
Int J Clin Oncol. 2020; 25(2): 217–239. Published online 2019 Jul 8. doi: 10.1007/s10147-019-01498-8
PMCID:
PMC6989445
3.
Angela N. Bartley, Mary Kay Washington, Christina B. Ventura, Nofisat Ismaila, Carol Colasacco, Al B. Benson, III, Alfredo Carrato, Margaret L. Gulley, Dhanpat Jain, Sanjay Kakar, Helen J. Mackay, Catherine Streutker, Laura Tang, Megan Troxell, Jaffer A. Ajani
Am J Clin Pathol. 2016 Dec; 146(6): 647–669. Published online 2017 Jan 7. doi: 10.1093/ajcp/aqw206
PMCID:
PMC6272805
4.
R. Califano, N. Tariq, S. Compton, D. A. Fitzgerald, C. A. Harwood, R. Lal, J. Lester, J. McPhelim, C. Mulatero, S. Subramanian, A. Thomas, N. Thatcher, M. Nicolson
Drugs. 2015; 75(12): 1335–1348. Published online 2015 Jul 18. doi: 10.1007/s40265-015-0434-6
PMCID:
PMC4532717
5.
Inez Keiko Arlyne Pranoto, Jiae Lee, Young V. Kwon
Cell Rep.
Published in final edited form as: Cell Rep. 2023 Oct 31; 42(10): 113245. Published online 2023 Oct 12. doi: 10.1016/j.celrep.2023.113245
PMCID:
PMC10872463
6.
Shiue-Wei Lai, Yi-Chiao Cheng, Kee-Thai Kiu, Min-Hsuan Yen, Ying-Wei Chen, Vijesh Kumar Yadav, Chi-Tai Yeh, Kuang-Tai Kuo, Tung-Cheng Chang
Aging (Albany NY) 2024 Jan 31; 16(2): 1620–1639. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.18632/aging.205447
PMCID:
PMC10866434
7.
Gulam Sarwar Chuwdhury, Yunshan Guo, Chi-Leung Chiang, Ka-On Lam, Ngar-Woon Kam, Zhonghua Liu, Wei Dai
Brief Bioinform. 2024 Mar; 25(2): bbae024. Published online 2024 Feb 10. doi: 10.1093/bib/bbae024
PMCID:
PMC10859690
8.
Xiaofeng Zhou, Ziyi Yan, Jinghan Hou, Lichen Zhang, Zhen Chen, Can Gao, Nor Hazwani Ahmad, Mingzhou Guo, Weilong Wang, Tao Han, Tingmin Chang, Xiaohong Kang, Lidong Wang, Yinming Liang, Xiumin Li
Oncogene. 2024; 43(7): 495–510. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.1038/s41388-023-02923-z
PMCID:
PMC10857940
9.
Sung-Hwa Sohn, Hee Jung Sul, Bum Jun Kim, Dae Young Zang
Int J Mol Sci. 2024 Feb; 25(3): 1769. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.3390/ijms25031769
PMCID:
PMC10855451
10.
Yushi Inomata, Masatake Kuroha, Yusuke Shimoyama, Takeo Naito, Rintaro Moroi, Hisashi Shiga, Yoichi Kakuta, Hideaki Karasawa, Shinobu Onuma, Yoshitaka Kinouchi, Atsushi Masamune
Cancer Med. 2024 Jan; 13(2): e6992. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.1002/cam4.6992
PMCID:
PMC10854454
11.
Jian Shu, Kejiang Xia, Hongliang Luo, Yang Wang
Int J Med Sci. 2024; 21(3): 571–582. Published online 2024 Jan 20. doi: 10.7150/ijms.90611
PMCID:
PMC10845261
12.
Chao Li, Zhen Xiong, Jinxin Han, Weiqi Nian, Zheng Wang, Kailin Cai, Jinbo Gao, Guobin Wang, Kaixiong Tao, Ming Cai
Sci Rep. 2024; 14: 2895. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1038/s41598-024-52647-7
PMCID:
PMC10844315
13.
Jiating Zhou, Xuan Zhang, Zilan Xie, Zhi Li
J Cancer Res Clin Oncol. 2024; 150(2): 75. Published online 2024 Feb 3. doi: 10.1007/s00432-023-05535-y
PMCID:
PMC10838232
14.
Rui Wang, Yue Yang, Tianyu Lu, Youbin Cui, Bo Li, Xin Liu
PeerJ. 2024; 12: e16802. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.7717/peerj.16802
PMCID:
PMC10838104
15.
Yang-Zheng Lan, Zheng Wu, Wen-Jia Chen, Ze-Xuan Fang, Xin-Ning Yu, Hua-Tao Wu, Jing Liu
World J Gastroenterol. 2024 Jan 14; 30(2): 115–127. Published online 2024 Jan 14. doi: 10.3748/wjg.v30.i2.115
PMCID:
PMC10835520
16.
Shilong Li, Dejun Kong, Weiqi Zhang, Yan Li, Hao Wang, Ruining Yang, Qian Sun, Zhenglu Wang, Zhongwei Zhang
Clin Exp Med. 2024; 24(1): 31. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1007/s10238-023-01279-8
PMCID:
PMC10834558
17.
Yi Zhang, Zheng Li, Ying Huang, Bingwen Zou, Yong Xu
BMJ Open. 2024; 14(1): e073887. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.1136/bmjopen-2023-073887
PMCID:
PMC10831450
18.
Hongyu Zhang, Haoyu Wen, Qiaoliang Zhu, Yuchen Zhang, Fengkai Xu, Teng Ma, Yifan Guo, Chunlai Lu, Xuelian Zhao, Yuan Ji, Zhiqiang Wang, Yiwei Chu, Di Ge, Jie Gu, Ronghua Liu
eBioMedicine. 2024 Feb; 100: 104971. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.1016/j.ebiom.2024.104971
PMCID:
PMC10831182
19.
Arefeh Zabeti Touchaei, Sogand Vahidi, Ali Akbar Samadani
Clin Exp Med. 2024; 24(1): 29. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.1007/s10238-023-01260-5
PMCID:
PMC10830721
20.
Siyuan Cheng, Zihan Han, Die Dai, Fang Li, Xiaotian Zhang, Ming Lu, Zhihao Lu, Xicheng Wang, Jun Zhou, Jian Li, Xiaohuan Guo, Panwei Song, Chuangzhao Qiu, Wei Shen, Qi Zhang, Ning Zhu, Xi Wang, Yan Tan, Yan Kou, Xiaochen Yin, Lin Shen, Zhi Peng
Cell Rep Med. 2024 Jan 16; 5(1): 101355. Published online 2024 Jan 8. doi: 10.1016/j.xcrm.2023.101355
PMCID:
PMC10829783

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center