U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 47

1.
Ângela Flavia Logullo Waitzberg, Elisa Napolitano e Ferreira, Mabel Pinilla, Paulo Pineda, Andréa Cristina de Moraes Malinverni, Fernando Augusto Soares, Dirce Maria Carraro
Acta Cir Bras. 2023; 38: e386823. Published online 2023 Dec 4. doi: 10.1590/acb386823
PMCID:
PMC10695188
2.
Yaping Zhang, Xiaowei Fan, Jianfeng Hong, Enyu Yang, Cheng Xuan, Hongming Fang, Xianfeng Ding
Sci Rep. 2023; 13: 20426. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.1038/s41598-023-47434-9
PMCID:
PMC10665357
3.
Aleksey M. Krasnyi, Alsu A. Sadekova, Vlada V. Kometova, Valeriy V. Rodionov, Ekaterina L. Yarotskaya, Gennadiy T. Sukhikh
Int J Mol Sci. 2023 Aug; 24(16): 12660. Published online 2023 Aug 10. doi: 10.3390/ijms241612660
PMCID:
PMC10454410
4.
Zhigang Chen, Yi Zhang, Wenlu Li, Chenyi Gao, Fengbo Huang, Lu Cheng, Menglei Jin, Xiaoming Xu, Jian Huang
Nat Commun. 2023; 14: 3469. Published online 2023 Jun 16. doi: 10.1038/s41467-023-39059-3
PMCID:
PMC10275980
5.
Xiaomo Li, Eric Vail, Horacio Maluf, Manita Chaum, Matthew Leong, Joseph Lownik, Mingtian Che, Armando Giuliano, Duoyao Cao, Farnaz Dadmanesh
Int J Mol Sci. 2023 May; 24(10): 9041. Published online 2023 May 20. doi: 10.3390/ijms24109041
PMCID:
PMC10219050
6.
Fei Liu, Qianying Han, Ting Zhang, Fen Chang, Jingcheng Deng, Xiaotian Huang, Weiping Wang, Yongjie Xu, Qin Li, Luzheng Xu, Bo Zhang, Wentong Li, Li Li, Yanrong Su, Yang Li, Genze Shao
Int J Biol Sci. 2022; 18(4): 1434–1450. Published online 2022 Jan 24. doi: 10.7150/ijbs.57178
PMCID:
PMC8898372
7.
Qiang Li, Yao Liu, Jiajia Bai, Song Zhao, Yawen Wang, Arzoo Shabbir, Kai Zhang, Fan Jiang, Jiang Zhu, Rong Ma, Jianli Wang
BMC Womens Health. 2022; 22: 31. Published online 2022 Feb 5. doi: 10.1186/s12905-022-01613-4
PMCID:
PMC8817532
8.
Hyun Ju Lee, Jae Kyung Myung, Hye Sung Kim, Dong Hui Lee, Hyun Su Go, Jae Hyuck Choi, Hyun Min Koh, Su-Jae Lee, Bogun Jang
Sci Rep. 2021; 11: 17750. Published online 2021 Sep 7. doi: 10.1038/s41598-021-97351-y
PMCID:
PMC8423726
9.
Edaise M da Silva, Francisco Beca, Ana Paula Martins Sebastiao, Melissa P Murray, Catarina Silveira, Arnaud Da Cruz Paula, Fresia Pareja, Hannah Y Wen, Timothy M D'Alfonso, Marcia Edelweiss, Britta Weigelt, Edi Brogi, Jorge S Reis-Filho, Hong Zhang
J Clin Pathol. 2022 Feb; 75(2): 133–136. Published online 2020 Dec 29. doi: 10.1136/jclinpath-2020-207062
PMCID:
PMC8260148
10.
Noha Mitwally, Einas Yousef, Ahmad Abd Al Aziz, Mohamed Taha
Int J Mol Sci. 2020 Aug; 21(15): 5453. Published online 2020 Jul 30. doi: 10.3390/ijms21155453
PMCID:
PMC7432085
11.
Iuri Martin Goemann, Vicente Rodrigues Marczyk, Mariana Recamonde-Mendoza, Simone Magagnin Wajner, Marcia Silveira Graudenz, Ana Luiza Maia
Sci Rep. 2020; 10: 13914. Published online 2020 Aug 17. doi: 10.1038/s41598-020-70892-4
PMCID:
PMC7431418
12.
Chia Sharifpour, Manoochehr Makvandi, Alireza Samarbafzadeh, Abdolhassan Talaei-Zadeh, Nastarn Ranjbari, Nilofar Nisi, Azarakh Azaran, Shahram Jalilian, Mehran Varnaseri, Roya Pirmoradi, Kambiz Ahmadi Angali
Asian Pac J Cancer Prev. 2019; 20(3): 687–692. doi: 10.31557/APJCP.2019.20.3.687
PMCID:
PMC6825768
13.
Siqin Gaowa, Manabu Futamura, Masayuki Tsuneki, Hiroki Kamino, Jesse Y. Tajima, Ryutaro Mori, Hirofumi Arakawa, Kazuhiro Yoshida
Cancer Sci. 2018 Dec; 109(12): 3910–3920. Published online 2018 Nov 2. doi: 10.1111/cas.13824
PMCID:
PMC6272104
14.
Ei‐ichi Matsumoto, Toshimichi Yoshida, Yoshifumi Kawarada, Teruyo Sakakura
Jpn J Cancer Res. 1999 Mar; 90(3): 320–325. doi: 10.1111/j.1349-7006.1999.tb00750.x
PMCID:
PMC5926068
15.
Miao-Qun Xue, Jun Liu, Jian-Feng Sang, Lei Su, Yong-Zhong Yao
Oncotarget. 2017 Jul 25; 8(30): 48930–48937. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.18632/oncotarget.16893
PMCID:
PMC5564737
16.
Julio E. Celis, Irina Gromova, Teresa Cabezón, Pavel Gromov, Tao Shen, Vera Timmermans-Wielenga, Fritz Rank, José M.A. Moreira
Mol Oncol. 2007 Dec; 1(3): 321–349. Published online 2007 Sep 25. doi: 10.1016/j.molonc.2007.09.004
PMCID:
PMC5543867
17.
Seema Thakur, Rajesh K. Grover, Sanjay Gupta, Ajay K. Yadav, Bhudev C. Das
PLoS One. 2016; 11(7): e0158946. Published online 2016 Jul 12. doi: 10.1371/journal.pone.0158946
PMCID:
PMC4942139
18.
Arno Kuijper, Antoine M. Snijders, Els M. J. J. Berns, Vibeke Kuenen-Boumeester, Elsken van der Wall, Donna G. Albertson, Paul J. van Diest
Cell Oncol. 2009; 31(1): 31–39. Published online 2008 Dec 18. doi: 10.3233/CLO-2009-0457
PMCID:
PMC4618888
19.
Sonja Khan, Deirdre Wall, Catherine Curran, John Newell, Michael J Kerin, Roisin M Dwyer
BMC Cancer. 2015; 15: 345. Published online 2015 May 2. doi: 10.1186/s12885-015-1374-y
PMCID:
PMC4425901
20.
I-Hsuan Lin, Dow-Tien Chen, Yi-Feng Chang, Yu-Ling Lee, Chia-Hsin Su, Ching Cheng, Yi-Chien Tsai, Swee-Chuan Ng, Hsiao-Tan Chen, Mei-Chen Lee, Hong-Wei Chen, Shih-Hui Suen, Yu-Cheng Chen, Tze-Tze Liu, Chuan-Hsiung Chang, Ming-Ta Hsu
PLoS One. 2015; 10(2): e0118453. Published online 2015 Feb 23. doi: 10.1371/journal.pone.0118453
PMCID:
PMC4338251

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center