U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 446

1.
Teresa Cabrera, Miguel López-Nevot, Jose Gaforio, Francisco Ruiz-Cabello, Federico Garrido
Cancer Immunol Immunother. 2003 Jan; 52(1): 1–9. Published online 2002 Dec 10. doi: 10.1007/s00262-002-0332-0
PMCID:
PMC11032755
2.
Ralph S. Freedman, Qing Ma, Ena Wang, Stacie T. Gallardo, Ilyssa O. Gordon, Jeong Won Shin, Ping Jin, David Stroncek, Francesco M. Marincola
Cancer Immunol Immunother. 2008 May; 57(5): 635–645. Published online 2007 Oct 10. doi: 10.1007/s00262-007-0401-5
PMCID:
PMC11030061
3.
Ji-Liang Gao, Joseph D. Weaver, Jingsheng Tuo, Long Q. Wang, Marie Siwicki, Daryl Despres, Martin Lizak, Erich H. Schneider, William Kovacs, Arvydas Maminishkis, Keqiang Chen, Teizo Yoshimura, Ji Ming Wang, Chi Chao Chan, Philip M. Murphy
FASEB J.
Published in final edited form as: FASEB J. 2021 Feb; 35(2): e21315. doi: 10.1096/fj.202002135R
PMCID:
PMC11005932
4.
Yiqing Sun, Kaiwen Zhang, Tianqi Wang, Shuangshuang Zhao, Chao Gao, Fengxia Xue, Yingmei Wang
Sci Rep. 2024; 14: 6134. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.1038/s41598-024-56676-0
PMCID:
PMC10937635
5.
朱 权, 黄 柏胜, 邬 力祥, 罗 奇志
Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2023 Jul 28; 48(7): 947–956. Chinese. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2023.230050
PMCID:
PMC10930045
6.
Tristan L. A. White, Ye Jin, Sean D. A. Roberts, Matthew J. Gable, Penelope A. Morel
Immunohorizons. 2024 Feb 1; 8(2): 136–146. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.4049/immunohorizons.2300074
PMCID:
PMC10916359
7.
Xiaoting Xu, Nannan Zhu, Junming Zheng, Yingying Peng, Mu-Sheng Zeng, Kai Deng, Chaohui Duan, Yan Yuan
PLoS Pathog. 2024 Jan; 20(1): e1011934. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.1371/journal.ppat.1011934
PMCID:
PMC10846743
8.
Luyen Tien Vu, Faraz Ahmed, Hongya Zhu, David Shing Huk Iu, Elizabeth A. Fogarty, Yeonui Kwak, Weizhong Chen, Carl J. Franconi, Paul R. Munn, Ann E. Tate, Susan M. Levine, Jared Stevens, Xiangling Mao, Dikoma C. Shungu, Geoffrey E. Moore, Betsy A. Keller, Maureen R. Hanson, Jennifer K. Grenier, Andrew Grimson
Cell Rep Med. 2024 Jan 16; 5(1): 101373. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.1016/j.xcrm.2023.101373
PMCID:
PMC10829790
9.
Stone Elworthy, Holly A. Rutherford, Tomasz K. Prajsnar, Noémie M. Hamilton, Katja Vogt, Stephen A. Renshaw, Alison M. Condliffe
Dis Model Mech. 2023 Mar 1; 16(3): dmm049841. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.1242/dmm.049841
PMCID:
PMC10655814
10.
Bin Ru, Jiaqi Hu, Nannan Zhang, Quan Wan
PeerJ. 2023; 11: e16335. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.7717/peerj.16335
PMCID:
PMC10640845
11.
Yu-Shen Yang, Wan-Jing Zheng, Chu-Yun Liu, Wei-Can Chen, Wen-Xi Xie, He-Fan He
Medicine (Baltimore) 2023 Oct 20; 102(42): e35154. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.1097/MD.0000000000035154
PMCID:
PMC10589548
12.
Fangyuan Luo, Fulin Liu, Yingzhe Guo, Wenming Xu, Yilin Li, Jun Yi, Thierry Fournier, Séverine Degrelle, Hedia Zitouni, Isabelle Hernandez, Xinghui Liu, Yu Huang, Jun Yue
Front Immunol. 2023; 14: 1234577. Published online 2023 Oct 3. doi: 10.3389/fimmu.2023.1234577
PMCID:
PMC10579943
13.
Mazen Oneissi, Melissa R. Cruz, Bernardo Ramírez-Zavala, Elena Lindemann-Perez, Joachim Morschhäuser, Danielle A. Garsin, J. Christian Perez
PLoS Pathog. 2023 Sep; 19(9): e1011692. Published online 2023 Sep 28. doi: 10.1371/journal.ppat.1011692
PMCID:
PMC10564244
14.
Natalia J. Gurule, Kenneth C. Malcolm, Chelsea Harris, Jennifer R. Knapp, Brian P. O’Connor, Jazalle McClendon, William J. Janssen, Frank Fang Yao Lee, Caitlin Price, Jackson Osaghae-Nosa, Emily A. Wheeler, Christine M. McMahon, Eric M. Pietras, Daniel A. Pollyea, Scott Alper
Leukemia. 2023; 37(10): 2115–2124. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.1038/s41375-023-02007-7
PMCID:
PMC10539173
15.
Xinqiang Song, Yu Zhang, Lijun Zhao, Jinke Fan, Tao Peng, Ying Ma, Nailiang Guo, Xiaotong Wang, Xudong Liu, Zhe Liu, Lei Wang
J Immunol Res. 2023; 2023: 6300633. Published online 2023 Aug 12. doi: 10.1155/2023/6300633
PMCID:
PMC10439836
16.
Francesco Andreata, Marc Clément, Robert A Benson, Juliette Hadchouel, Emanuele Procopio, Guillaume Even, Julie Vorbe, Samira Benadda, Véronique Ollivier, Benoit Ho-Tin-Noe, Marie Le Borgne, Pasquale Maffia, Antonino Nicoletti, Giuseppina Caligiuri
eLife. 2023; 12: e84752. Published online 2023 Aug 7. doi: 10.7554/eLife.84752
PMCID:
PMC10431918
17.
Céline Cuche, Marta Mastrogiovanni, Marie Juzans, Hélène Laude, Marie-Noëlle Ungeheuer, Daniel Krentzel, Maria Isabella Gariboldi, Daniel Scott-Algara, Marianne Madec, Sophie Goyard, Camille Floch, Gaëlle Chauveau-Le Friec, Pierre Lafaye, Charlotte Renaudat, Muriel Le Bidan, Christine Micallef, Sandrine Schmutz, Sébastien Mella, Sophie Novault, Milena Hasan, Darragh Duffy, Vincenzo Di Bartolo, Andrés Alcover
Front Immunol. 2023; 14: 1163466. Published online 2023 Jul 18. doi: 10.3389/fimmu.2023.1163466
PMCID:
PMC10393261
18.
Ángelo Torres-Arévalo, Yéssica Nahuelpán, Katherin Muñoz, Claudia Jara, Claudio Cappelli, Agnieszka Taracha-Wiśniewska, Claudia Quezada-Monrás, Rody San Martín
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(13): 10829. Published online 2023 Jun 29. doi: 10.3390/ijms241310829
PMCID:
PMC10342004
19.
Zhijie Zhao, Yantao Ding, Lisa Jia Tran, Gang Chai, Li Lin
Front Immunol. 2023; 14: 1196892. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.3389/fimmu.2023.1196892
PMCID:
PMC10332463
20.
Zhengrong Zhang, Qini Gan, Jingyan Han, Qiushan Tao, Wei Qiao Qiu, Joseph A Madri
J Cereb Blood Flow Metab. 2023 Jul; 43(7): 1027–1041. Published online 2023 Apr 12. doi: 10.1177/0271678X231170041
PMCID:
PMC10291450

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center