U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 39

1.
Xiuxing Chen, Ziming Du, Mayan Huang, Deshen Wang, William Pat Fong, Jieying Liang, Lei Fan, Yun Wang, Hui Yang, Zhigang Chen, Mingtao Hu, Ruihua Xu, Yuhong Li
Cancer Immunol Immunother. 2022 Mar; 71(3): 661–674. Published online 2021 Jul 28. doi: 10.1007/s00262-021-03021-3
PMCID:
PMC10991226
2.
Yizhang Chen, Jiaguang Zhang, Gaohua Han, Jie Tang, Fen Guo, Wei Li, Li Xie, Hao Xu, Xinyi Zhang, Yitong Tian, Lanlan Pan, Yongqian Shu, Ling Ma, Xiaofeng Chen
Front Immunol. 2023; 14: 1232858. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.3389/fimmu.2023.1232858
PMCID:
PMC10644233
3.
Akira Ooki, Hiroki Osumi, Koshiro Fukuda, Kensei Yamaguchi
Cancer Metastasis Rev. 2023; 42(3): 1021–1054. Published online 2023 Jul 8. doi: 10.1007/s10555-023-10121-2
PMCID:
PMC10584733
4.
Kyoung Won Yoon, Jaemin Jo, Donghyoun Lee
Medicine (Baltimore) 2023 Sep 29; 102(39): e35323. Published online 2023 Sep 29. doi: 10.1097/MD.0000000000035323
PMCID:
PMC10545008
5.
Peir-In Liang, Hong-Yue Lai, Ti-Chun Chan, Wei-Ming Li, Chung-Hsi Hsing, Steven K. Huang, Kun-Lin Hsieh, Wen-Hsin Tseng, Tzu-Ju Chen, Wan-Shan Li, Huan-Da Chen, Yu-Hsuan Kuo, Chien-Feng Li
BMC Cancer. 2023; 23: 599. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.1186/s12885-023-11090-z
PMCID:
PMC10304234
6.
Sven-Thorsten Liffers, Laura Godfrey, Lisa Frohn, Lena Haeberle, Aslihan Yavas, Rita Vesce, Wolfgang Goering, Friederike V Opitz, Nickolas Stoecklein, Wolfram Trudo Knoefel, Anna Melissa Schlitter, Guenter Klöppel, Elisa Espinet, Andreas Trumpp, Jens T Siveke, Irene Esposito
Gut. 2023 Mar; 72(3): 522–534. Published online 2022 Aug 9. doi: 10.1136/gutjnl-2021-326550
PMCID:
PMC9933174
7.
Smita Joshi, Brian D. Badgwell
CA Cancer J Clin.
Published in final edited form as: CA Cancer J Clin. 2021 May; 71(3): 264–279. Published online 2021 Feb 16. doi: 10.3322/caac.21657
PMCID:
PMC9927927
8.
Takumi Onoyama, Shumpei Ishikawa, Hajime Isomoto
J Gastroenterol. 2022; 57(8): 505–516. Published online 2022 Jun 25. doi: 10.1007/s00535-022-01879-3
PMCID:
PMC9308599
9.
Sounak Gupta, Helen Won, Kalyani Chadalavada, Gouri J. Nanjangud, Ying-Bei Chen, Hikmat A. Al-Ahmadie, Samson W. Fine, Sahussapont J. Sirintrapun, Vivian E. Strong, Nitya Raj, Diane Reidy Lagunes, Chad M. Vanderbilt, Michael F. Berger, Marc Ladanyi, Snjezana Dogan, Satish K. Tickoo, Victor E. Reuter, Anuradha Gopalan
Endocr Pathol. 2022; 33(2): 304–314. Published online 2021 Sep 22. doi: 10.1007/s12022-021-09691-0
PMCID:
PMC9135779
10.
Anjelica Hodgson, Brooke E. Howitt, Kay J. Park, Neal Lindeman, Marisa R. Nucci, Carlos Parra-Herran
Int J Gynecol Pathol.
Published in final edited form as: Int J Gynecol Pathol. 2020 Nov; 39(6): 578–586. doi: 10.1097/PGP.0000000000000665
PMCID:
PMC8352068
11.
Chuang Zhang, Danni Li, Ruoxi Yu, Ce Li, Yujia Song, Xi Chen, Yibo Fan, Yunpeng Liu, Xiujuan Qu
Front Immunol. 2021; 12: 651033. Published online 2021 May 13. doi: 10.3389/fimmu.2021.651033
PMCID:
PMC8155484
12.
Pier Selenica, Barbara Alemar, Cathleen Matrai, Karen L. Talia, Emanuela Veras, Yaser Hussein, Esther Oliva, Regina G. H. Beets-Tan, Yoshiki Mikami, W. Glenn McCluggage, Takako Kiyokawa, Britta Weigelt, Kay J. Park, Rajmohan Murali
Mod Pathol.
Published in final edited form as: Mod Pathol. 2021 Jun; 34(6): 1213–1225. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.1038/s41379-020-00726-1
PMCID:
PMC8154628
13.
Li-Wen Hsu, Kuo-Hung Huang, Ming-Huang Chen, Wen-Liang Fang, Yee Chao, Su-Shun Lo, Anna Fen-Yau Li, Chew-Wun Wu, Yi-Ming Shyr
Aging (Albany NY) 2021 Jan 15; 13(1): 376–388. Published online 2020 Dec 3. doi: 10.18632/aging.202142
PMCID:
PMC7835020
14.
Xiao-Jiang Chen, Shu-Qiang Yuan, Jin-Ling Duan, Yong-Ming Chen, Shi Chen, Yun Wang, Yuan-Fang Li
Dis Markers. 2020; 2020: 6717912. Published online 2020 Dec 16. doi: 10.1155/2020/6717912
PMCID:
PMC7787798
15.
Mark R. Openshaw, Ali Abdulnabi Suwaidan, Barbara Ottolini, Daniel Fernandez-Garcia, Cathy J. Richards, Karen Page, David S. Guttery, Anne L. Thomas, Jacqui A. Shaw
Br J Cancer. 2020 Oct 13; 123(8): 1271–1279. Published online 2020 Jul 28. doi: 10.1038/s41416-020-1002-8
PMCID:
PMC7555811
16.
Melike Özçelik, Özlem Ercelep, Sevinç Keser, Nagehan Özdemir Barışık, Merve Başar, Hatice Odabaş, Abdilkerim Oyman, Selver Işık, Serhat Özçelik, Mehmet Aliustaoğlu
Balkan Med J. 2020 Mar; 37(2): 91–97. Published online 2020 Feb 28. doi: 10.4274/balkanmedj.galenos.2019.2019.8.12
PMCID:
PMC7094185
17.
Yung-Jue Bang, Toshimi Takano, Chia-Chi Lin, Adedigbo Fasanmade, Huyuan Yang, Hadi Danaee, Takayuki Asato, Thea Kalebic, Hui Wang, Toshihiko Doi
Cancer Res Treat. 2018 Apr; 50(2): 398–404. Published online 2017 May 10. doi: 10.4143/crt.2017.074
PMCID:
PMC5912138
18.
Eirini Pectasides, Matthew D. Stachler, Sarah Derks, Yang Liu, Steven Maron, Mirazul Islam, Lindsay Alpert, Heewon Kwak, Hedy Kindler, Blase Polite, Manish R. Sharma, Kenisha Allen, Emily O’Day, Samantha Lomnicki, Melissa Maranto, Rajani Kanteti, Carrie Fitzpatrick, Christopher Weber, Namrata Setia, Shu-Yuan Xiao, John Hart, Rebecca J. Nagy, Kyoung-Mee Kim, Min-Gew Choi, Byung-Hoon Min, Katie S. Nason, Lea O’Keefe, Masayuki Watanabe, Hideo Baba, Rick Lanman, Agoston T Agoston, David J. Oh, Andrew Dunford, Aaron R. Thorner, Matthew D. Ducar, Bruce M. Wollison, Haley A. Coleman, Yuan Ji, Mitchell C. Posner, Kevin Roggin, Kiran Turaga, Paul Chang, Kyle Hogarth, Uzma Siddiqui, Andres Gelrud, Gavin Ha, Samuel S. Freeman, Justin Rhoades, Sarah Reed, Greg Gydush, Denisse Rotem, Jon Davison, Yu Imamura, Viktor Adalsteinsson, Jeeyun Lee, Adam J. Bass, Daniel V. Catenacci
Cancer Discov.
Published in final edited form as: Cancer Discov. 2018 Jan; 8(1): 37–48. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.1158/2159-8290.CD-17-0395
PMCID:
PMC5894850
19.
Weiji Ding, Yunda Zhang, Huali Cai, Gang Liu, Yongzhi Ye, Guoxing Xu, Haibin Wang, Disheng Xiong, Chuankai Zhang, Zhengjie Huang, Qi Luo
Mol Med Rep. 2018 Feb; 17(2): 2393–2401. Published online 2017 Nov 27. doi: 10.3892/mmr.2017.8164
PMCID:
PMC5783485
20.
Daffolyn Rachael Fels Elliott, Juliane Perner, Xiaodun Li, Martyn F. Symmons, Brett Verstak, Matthew Eldridge, Lawrence Bower, Maria O’Donovan, Nick J. Gay, the OCCAMS Consortium, Rebecca C. Fitzgerald
PLoS Genet. 2017 May; 13(5): e1006808. Published online 2017 May 22. doi: 10.1371/journal.pgen.1006808
PMCID:
PMC5460900

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center