U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 772

1.
Li Dai, Bin Liu, Jiangtao Lin, Yongquan Jiang, Yuanyuan Li, Zhuowei Yao, Silin Shen, Yiming Jiang, Yourong Duan, Jiping Li
J Nanobiotechnology. 2024; 22: 51. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1186/s12951-024-02306-w
PMCID:
PMC10845556
2.
Zhuorui Xie, Clara Chen, Avi Ma’ayan
PeerJ. 2023; 11: e16351. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.7717/peerj.16351
PMCID:
PMC10638921
3.
Roberta Spinetta, Francesco Petrillo, Michele Reibaldi, Antonia Tortori, Maria Mazzoni, Cristian Metrangolo, Francesco Gelormini, Federico Ricardi, Antonio Giordano
Pharmaceutics. 2023 Oct; 15(10): 2461. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.3390/pharmaceutics15102461
PMCID:
PMC10610055
4.
Liujia Lan, Qian Zhang, Huiyun Zhang, Xiaochuan Yang, Suying Li, Guang Li, Yi Luo, Du Nie, Guangyu Zhang, Jiamu Dai
RSC Adv. 2023 Oct 18; 13(44): 30898–30904. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.1039/d3ra02107f
PMCID:
PMC10588370
5.
Farzin Firozian, Zahra Arabkhani, Mohammad Mehdi Mahboobian, Mojdeh Mohammadi, Gholamabbas Chehardoli
ACS Omega. 2023 Oct 17; 8(41): 38092–38100. Published online 2023 Oct 2. doi: 10.1021/acsomega.3c04187
PMCID:
PMC10586442
6.
Journal of Healthcare Engineering
J Healthc Eng. 2023; 2023: 9769270. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.1155/2023/9769270
PMCID:
PMC10533312
7.
BioMed Research International
Biomed Res Int. 2023; 2023: 9856483. Published online 2023 Jul 12. doi: 10.1155/2023/9856483
PMCID:
PMC10356198
8.
Ruinan Jia, Tao Sun, Xin Zhao, Guosheng Li, Yuan Xia, Ying Zhou, Wěi Li, Wei Li, Daoxin Ma, Jingjing Ye, Min Ji, Chunyan Ji
Adv Sci (Weinh) 2023 Jul; 10(19): 2205854. Published online 2023 Apr 18. doi: 10.1002/advs.202205854
PMCID:
PMC10323667
9.
Yuyue Ren, Yijun Liu, Wanting He, Weiwei Zhao, Jiaqi Pan, Haiyan Gao, Yuying Li, Ying Zhang, Wei Wang
BMC Cancer. 2023; 23: 630. Published online 2023 Jul 5. doi: 10.1186/s12885-023-11084-x
PMCID:
PMC10320976
10.
Takuma Minami, Hirotoshi Watanabe, Takao Kato, Kaori Ikeda, Kentaro Ueno, Ai Matsuyama, Junya Maeda, Yoji Sakai, Hisako Harada, Akira Kuriyama, Kyohei Yamaji, Naoki Kitajima, Jun Kamei, Yudai Takatani, Yuki Sato, Yugo Yamashita, Toshiyuki Mizota, Shigeru Ohtsuru
BMC Anesthesiol. 2023; 23: 193. Published online 2023 Jun 3. doi: 10.1186/s12871-023-02158-1
PMCID:
PMC10239100
11.
Rohan Magoon, Shalvi Mahajan, Jes Jose
Braz J Cardiovasc Surg. 2023 Mar-Apr; 38(2): 305–308. doi: 10.21470/1678-9741-2022-0002
PMCID:
PMC10069254
12.
Hardik Mody, Tanaya R. Vaidya, Sihem Ait-Oudhia
Sci Rep. 2023; 13: 3100. Published online 2023 Feb 22. doi: 10.1038/s41598-023-29964-4
PMCID:
PMC9947016
13.
Matias Iglicki, Catharina Busch, Paolo Lanzetta, Valentina Sarao, Daniele Veritti, Nicolò Rassu, Marco Lupidi, Zafer Cebeci, Samantha Fraser-Bell, Carolina Bernal-Morales, Anna Sala-Puigdollers, Javier Zarranz-Ventura, Roberto Gallego-Pinazo, Aniruddha Maiti, Giuseppe D’Amico Ricci, Patricia Udaondo, Anat Loewenstein, Jay Chhablani, Dinah Zur
Eye (Lond) 2023 Feb; 37(2): 280–284. Published online 2022 Jan 18. doi: 10.1038/s41433-022-01931-9
PMCID:
PMC9873723
14.
Minghan Chen, Chunrui Xu, Ziang Xu, Wei He, Haorui Zhang, Jing Su, Qianqian Song
Comput Biol Med.
Published in final edited form as: Comput Biol Med. 2022 Oct; 149: 105999. Published online 2022 Aug 19. doi: 10.1016/j.compbiomed.2022.105999
PMCID:
PMC9717711
15.
Qiaoling Lu, Chengwei Wu, Zhenhua Wu, Xinbin Wang, Hao Cheng
Biomed Res Int. 2022; 2022: 6447407. Published online 2022 Oct 5. doi: 10.1155/2022/6447407
PMCID:
PMC9556176
16.
Anabel Franco-Moreno, María Soledad Acedo-Gutiérrez, Nicolás Labrador-San Martín, Clara Hernández-Blanco, Celia Rodríguez-Olleros, Fátima Ibáñez-Estéllez, Ana Suárez-Simón, Mateo Balado-Rico, Ana Rocío Romero-Paternina, David Alonso-Menchén, Belén Escolano-Fernández, Esther Piniella-Ruiz, Ester Alonso-Monge, Helena Notario-Leo, Carlos Bibiano-Guillén, Gabriela Peña-Lillo, Armando Antiqueira-Pérez, Rodolfo Romero-Pareja, Noemí Cabello-Clotet, Vicente Estrada-Pérez, Jesús Troya-García, María de Carranza-López, Ismael Escobar-Rodríguez, Nacho Vallejo-Maroto, Juan Torres-Macho
Trials. 2022; 23: 784. Published online 2022 Sep 15. doi: 10.1186/s13063-022-06722-x
PMCID:
PMC9479245
17.
Wenzhi Yang, Hao Li, Zhongle Cheng, You Lu, Wuli Li, Jun Feng, Liecheng Wang, Juan Cheng
Front Pharmacol. 2022; 13: 919032. Published online 2022 Aug 23. doi: 10.3389/fphar.2022.919032
PMCID:
PMC9445239
18.
Abigail Hohoayi, Aaron O. Antwi, Veronica Amoah, Newman Osafo, Paul P. O. Sampene, George Ainooson
Mediators Inflamm. 2022; 2022: 2222270. Published online 2022 Aug 24. doi: 10.1155/2022/2222270
PMCID:
PMC9433298
19.
Thuy Nguyen, Brian K Jordan
Newborn (Clarksville)
Published in final edited form as: Newborn (Clarksville). 2022 Jan-Mar; 1(1): 91–96. Published online 2022 Mar 31. doi: 10.5005/jp-journals-11002-0009
PMCID:
PMC9272690
20.
Haiya Tu, Jing Lin, Jinjin Huang
J Healthc Eng. 2022; 2022: 3486313. Published online 2022 Apr 12. doi: 10.1155/2022/3486313
PMCID:
PMC9018195

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center