U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 201

1.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
Evid Based Complement Alternat Med. 2023; 2023: 9760187. Published online 2023 Aug 2. doi: 10.1155/2023/9760187
PMCID:
PMC10412302
2.
Yilong Liu, Shengwei Xu, Ziyan Yue
Entropy (Basel) 2023 Jul; 25(7): 979. Published online 2023 Jun 25. doi: 10.3390/e25070979
PMCID:
PMC10378673
3.
Huan Zhang, Yi Zhuang, Shunren Xia, Haoxiang Jiang
Diagnostics (Basel) 2023 May; 13(9): 1577. Published online 2023 Apr 28. doi: 10.3390/diagnostics13091577
PMCID:
PMC10178403
4.
Juyan Li, Ye Fan, Xuefen Bian, Qi Yuan
Entropy (Basel) 2023 Apr; 25(4): 616. Published online 2023 Apr 4. doi: 10.3390/e25040616
PMCID:
PMC10137905
5.
Qihuan Lin, Lanmei Chen, Hongyi Zheng, Hui Tan, Gengbiao Zhang, Wenbin Zheng
Front Neurosci. 2023; 17: 1110349. Published online 2023 Mar 28. doi: 10.3389/fnins.2023.1110349
PMCID:
PMC10086169
6.
Saba Rauf, Bushra Salah ud Din, Ghanwa Abbas, Zeeshan Nawaz
Pak J Med Sci. 2023 Mar-Apr; 39(2): 583–586. doi: 10.12669/pjms.39.2.5996
PMCID:
PMC10025690
7.
Jinhong Yu, Yangyingqiu Liu, Yuhan Jiang, Bingbing Gao, Jingshi Wang, Yan Guo, Lizhi Xie, Yanwei Miao
Front Neurol. 2023; 14: 956975. Published online 2023 Feb 14. doi: 10.3389/fneur.2023.956975
PMCID:
PMC9971958
8.
Laura Aguado-Deblas, Francisco J. López-Tenllado, Diego Luna, Felipa M. Bautista, Antonio A. Romero, Rafael Estevez
Materials (Basel) 2022 Sep; 15(18): 6493. Published online 2022 Sep 19. doi: 10.3390/ma15186493
PMCID:
PMC9504408
9.
Shanshan Jiang, Xiaoxiao Li, Ling Wang, Tingting Lin, Tao Qin
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 1659860. Published online 2022 Jun 27. doi: 10.1155/2022/1659860
PMCID:
PMC9252622
10.
Robert Epstein, Vivian Lee, Roger Mohr, Vanessa R. Zankich
PLoS One. 2022; 17(6): e0268081. Published online 2022 Jun 1. doi: 10.1371/journal.pone.0268081
PMCID:
PMC9159602
11.
Yanhui Liang, Jingke Xie, Quanjun Zhang, Xiaomin Wang, Shixue Gou, Lihui Lin, Tao Chen, Weikai Ge, Zhenpeng Zhuang, Meng Lian, Fangbing Chen, Nan Li, Zhen Ouyang, Chengdan Lai, Xiaoyi Liu, Lei Li, Yinghua Ye, Han Wu, Kepin Wang, Liangxue Lai
Nucleic Acids Res. 2022 May 20; 50(9): 5384–5399. Published online 2022 May 11. doi: 10.1093/nar/gkac353
PMCID:
PMC9122597
12.
R. Cabezas, K. Suazo, G. Merlet, E. Quijada-Maldonado, A. Torres, J. Romero
RSC Adv. 2019 Mar 12; 9(15): 8546–8556. Published online 2019 Mar 14. doi: 10.1039/c8ra09630a
PMCID:
PMC9061886
13.
Dina Abdel Razek Midan, Wael A. Bahbah, Noha Rabie Bayomy, Noha M. Ashour
Children (Basel) 2022 Apr; 9(4): 559. Published online 2022 Apr 14. doi: 10.3390/children9040559
PMCID:
PMC9027937
14.
Dongdong Zhao, Guo Jiang, Ju Li, Xuxu Chen, Siwei Li, Jie Wang, Zuping Zhou, Shiming Pu, Zhubo Dai, Yanhe Ma, Changhao Bi, Xueli Zhang
Nucleic Acids Res. 2022 Apr 22; 50(7): 4161–4170. Published online 2022 Mar 29. doi: 10.1093/nar/gkac201
PMCID:
PMC9023296
15.
Guanying Wang, Zhongping Xu, Fuqiu Wang, Yuefan Huang, Yanfeng Xin, Sijia Liang, Bo Li, Huan Si, Lin Sun, Qiongqiong Wang, Xiao Ding, Xiangqian Zhu, Luo Chen, Lu Yu, Keith Lindsey, Xianlong Zhang, Shuangxia Jin
BMC Biol. 2022; 20: 45. Published online 2022 Feb 15. doi: 10.1186/s12915-022-01232-3
PMCID:
PMC8845244
16.
Adnan Shakeel, Tasneem Shazli, Mohd Sadiq Salman, Hasan Raja Naqvi, Nafees Ahmad, Nazim Ali
Hum Behav Emerg Technol. 2021 Dec; 3(5): 1050–1066. Published online 2021 Oct 21. doi: 10.1002/hbe2.290
PMCID:
PMC8652876
17.
Kranthi Kumar Singamaneni, Kadiyala Ramana, Gaurav Dhiman, Saurabh Singh, Byungun Yoon
Sensors (Basel) 2021 Nov; 21(21): 7300. Published online 2021 Nov 2. doi: 10.3390/s21217300
PMCID:
PMC8588405
18.
Yiyi Ding, Shuo Wang, Rui Guo, Aizhen Zhang, Yufang Zhu
Ital J Pediatr. 2021; 47: 187. Published online 2021 Sep 15. doi: 10.1186/s13052-021-01143-z
PMCID:
PMC8444375
19.
Hongyi Zheng, Jiefen Lin, Qihuan Lin, Wenbin Zheng
Front Neurol. 2021; 12: 645534. Published online 2021 Aug 25. doi: 10.3389/fneur.2021.645534
PMCID:
PMC8425508
20.
Miao Wu, Xiaoxia Shen, Can Lai, Weihao Zheng, Yingqun Li, Zhongli Shangguan, Chuanbo Yan, Tingting Liu, Dan Wu
BMC Med Imaging. 2021; 21: 103. Published online 2021 Jun 22. doi: 10.1186/s12880-021-00634-z
PMCID:
PMC8218479

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center