U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 4539

1.
Chunying Shi, Qi Liu, Feng Sun, Guangyu Zhang, Mingru Deng, Bo Xu, Haicheng Yuan
Biomater Res. 2024; 28: 0020. Published online 2024 May 2. doi: 10.34133/bmr.0020
PMCID:
PMC11075669
2.
Yong-Yu Yang, Rong-Rong Deng, Da-Xiong Xiang
Drug Des Devel Ther. 2024; 18: 1499–1514. Published online 2024 May 2. doi: 10.2147/DDDT.S443479
PMCID:
PMC11074533
3.
Xinming Li, Yan Tan, Jinzhao Song, Hongying Lu, Yuan Bian, Wenqiang Cai
Heliyon. 2024 May 15; 10(9): e29998. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29998
PMCID:
PMC11066378
4.
Philipp Hendrix, Jens Witsch, Valérie Spalart, Hauke Schneider, Joachim Oertel, Jürgen Geisel, Kimberly Martinod, Sina Hemmer
Front Neurol. 2024; 15: 1354224. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.3389/fneur.2024.1354224
PMCID:
PMC11066163
5.
Canmin Zhu, Dili Wang, Chang Chang, Aofei Liu, Ji Zhou, Ting Yang, Yuanfeng Jiang, Xia Li, Weijian Jiang
Korean J Physiol Pharmacol. 2024 May 1; 28(3): 239–252. Published online 2024 May 1. doi: 10.4196/kjpp.2024.28.3.239
PMCID:
PMC11058545
6.
Bo Zhao, Mei Li, Bingyu Li, Yanan Li, Qianni Shen, Jiabao Hou, Yang Wu, Lijuan Gu, Wenwei Gao
Neural Regen Res. 2024 Sep; 19(9): 2019–2026. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.4103/1673-5374.390951
PMCID:
PMC11040306
7.
Ratchaniporn Kongsui, Jinatta Jittiwat
Biomed Rep. 2024 Jun; 20(6): 85. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.3892/br.2024.1773
PMCID:
PMC11040226
8.
Fang Cheng, Jie Zhang, Pan Yang, Zufei Chen, Yinghao Fu, Jiajia Mi, Xingliang Xie, Sha Liu, Yanmei Sheng
Heliyon. 2024 Apr 30; 10(8): e29162. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29162
PMCID:
PMC11036006
9.
Zhiwei Gu, Aiqin Yin, Li Lu, Yi Lu, Bei Jiang, Limin Yin
Brain Circ. 2024 Jan-Mar; 10(1): 42–50. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.4103/bc.bc_50_23
PMCID:
PMC11034448
10.
Soon Jie Chin, Damien Horton
Radiol Case Rep. 2024 Jul; 19(7): 2689–2697. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1016/j.radcr.2024.03.029
PMCID:
PMC11033105
11.
Yu Lai, Jie Han, Dongxian Qiu, Xinyan Liu, Kan Sun, Yuzhu Fan, Chunliang Wang, Song Zhang
Heliyon. 2024 Apr 30; 10(8): e29483. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29483
PMCID:
PMC11031768
12.
13.
Eleanor M. Moncur, Claudia L. Craven, Selma Al-Ahmad, Bethany Jones, Fergus Robertson, Ugan Reddy, Ahmed K. Toma
Acta Neurochir (Wien) 2024; 166(1): 179. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1007/s00701-024-06066-2
PMCID:
PMC11021294
14.
Xiangyu Chen, Tong Yang, Yue Zhou, Zhigang Mei, Wenli Zhang
CNS Neurosci Ther. 2024 Apr; 30(4): e14725. Published online 2024 Apr 14. doi: 10.1111/cns.14725
PMCID:
PMC11016344
15.
Mingyang Wang, Pingzhi Wang, Bo Li, Guohu Zhao, Nan Zhang, Ruifeng Cao
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e24743. Published online 2024 Jan 14. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e24743
PMCID:
PMC11015098
16.
Homeyra Labib, Maud A. Tjerkstra, Bert A. Coert, René Post, W. Peter Vandertop, Dagmar Verbaan, Marcella C.A. Müller
Crit Care Med. 2024 May; 52(5): 752–763. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.1097/CCM.0000000000006182
PMCID:
PMC11008454
17.
Ruihua He, Yi Xu, Jingxue Liu, Jing Liu, Jing Chen, Xufang Wang, Lei Qiu, Jin Huang
Chin Med. 2024; 19: 62. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.1186/s13020-024-00926-w
PMCID:
PMC11005288
18.
Yuan Yang, Yushan Duan, Huan Jiang, Junjie Li, Wenya Bai, Qi Zhang, Junming Li, Jianlin Shao
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28565. Published online 2024 Mar 31. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28565
PMCID:
PMC11004763
19.
Tomasz Klepinowski, Bartłomiej Pala, Samuel D. Pettersson, Kajetan Łątka, Dominik Taterra, Christopher S. Ogilvy, Leszek Sagan
Neurosurg Rev. 2024; 47(1): 144. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.1007/s10143-024-02381-5
PMCID:
PMC11003906
20.
Yunhan Zhang, Zhulin Zou, Shuang Liu, Fangfang Chen, Minglu Li, Haoyang Zou, Haiyan Liu, Jianxun Ding
Asian J Pharm Sci. 2024 Apr; 19(2): 100886. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1016/j.ajps.2024.100886
PMCID:
PMC10999513

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center