U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 6119

1.
Xiaodong Yang, Yiwei Qian, Shaoqing Xu, Yanyan Song, Qin Xiao
Front Aging Neurosci. 2017; 9: 441. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.3389/fnagi.2017.00441
PMCID:
PMC5766661
2.
Maja Mustapic, Erez Eitan, John K. Werner, Jr., Sean T. Berkowitz, Michael P. Lazaropoulos, Joyce Tran, Edward J. Goetzl, Dimitrios Kapogiannis
Front Neurosci. 2017; 11: 278. Published online 2017 May 22. doi: 10.3389/fnins.2017.00278
PMCID:
PMC5439289
3.
Ana Carolina B. Stefanini, Bianca Rodrigues da Cunha, Tiago Henrique, Eloiza H. Tajara
Dis Markers. 2015; 2015: 946572. Published online 2015 Dec 9. doi: 10.1155/2015/946572
PMCID:
PMC4689925
4.
F. J. Castellino, V. A. Ploplis
J Thromb Haemost.
Published in final edited form as: J Thromb Haemost. 2009 Jul; 7(0 1): 140–145. doi: 10.1111/j.1538-7836.2009.03410.x
PMCID:
PMC3669675
6.
Giuseppina Martella
Int J Mol Sci. 2023 Aug; 24(16): 12685. Published online 2023 Aug 11. doi: 10.3390/ijms241612685
PMCID:
PMC10454448
7.
Zhenjun ZHANG, Hu WANG, Yujing ZHANG, Jinlin SU, Jianjun LI
Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2019 Oct 25; 48(5): 526–532. Chinese. doi: 10.3785/j.issn.1008-9292.2019.10.10
PMCID:
PMC10412949
8.
Xinxin Yao, Ruixiang Dong, Sha Hu, Zhen Liu, Jie Cui, Fengjiao Hu, Xu Cheng, Xiaoming Wang, Tengfei Ma, Song Tian, Xiao-Jing Zhang, Yufeng Hu, Lan Bai, Hongliang Li, Peng Zhang
J Lipid Res. 2023 Jul; 64(7): 100382. Published online 2023 Apr 26. doi: 10.1016/j.jlr.2023.100382
PMCID:
PMC10394331
9.
Yana Naumenko, Irada Yuryshinetz, Yelyzaveta Zabenko, Tetyana Pivneva
Heliyon. 2023 Jul; 9(7): e18342. Published online 2023 Jul 17. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18342
PMCID:
PMC10372741
10.
Zi-Kang Xing, Li-Sha Du, Xin Fang, Heng Liang, Sheng-Nan Zhang, Lei Shi, Chun-Xiang Kuang, Tian-Xiong Han, Qing Yang
Neural Regen Res. 2023 Jun; 18(6): 1300–1307. Published online 2022 Oct 24. doi: 10.4103/1673-5374.358607
PMCID:
PMC9838140
11.
Xiaojun Ren, Jianqing Liang, Yiming Zhang, Ning Jiang, Yuhui Xu, Mengdi Qiu, Yiqin Wang, Bing Zhao, Xiaojun Chen
Nat Commun. 2022; 13: 6300. Published online 2022 Oct 22. doi: 10.1038/s41467-022-33982-7
PMCID:
PMC9588071
12.
Xuan Huang, Jialei Zhu, Yueyan Li, Yang Yu, Jing Tang
Front Oncol. 2022; 12: 763480. Published online 2022 Aug 30. doi: 10.3389/fonc.2022.763480
PMCID:
PMC9468491
13.
Lin Luo, Yingwei Zhen, Dazhao Peng, Cheng Wei, Xiaoyang Zhang, Xianzhi Liu, Lei Han, Zhenyu Zhang
Cell Death Discov. 2022; 8: 325. Published online 2022 Jul 18. doi: 10.1038/s41420-022-01113-2
PMCID:
PMC9293946
14.
Junyang Li, Shiqiang Li, Yu Wang, Aijia Shang
Sci Rep. 2022; 12: 10026. Published online 2022 Jun 15. doi: 10.1038/s41598-022-13254-6
PMCID:
PMC9200741
15.
张 雯婷, 陆 琴, 丁 洁珺, 顾 猛
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2022 Jan 15; 24(1): 54–59. Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2108145
PMCID:
PMC8802391
16.
Zeng-Jin Wen, Hui Xin, Yong-Chen Wang, Hao-Wen Liu, Yan-Yan Gao, Yin-Feng Zhang
Mol Ther Nucleic Acids. 2021 Dec 3; 26: 828–848. Published online 2021 Oct 8. doi: 10.1016/j.omtn.2021.10.002
PMCID:
PMC8536508
17.
Yanbo Chen, Hui Xu, Chong Liu, Meng Gu, Qi Chen, Ming Zhan, Zhong Wang
Dis Markers. 2021; 2021: 4029470. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.1155/2021/4029470
PMCID:
PMC8523287
18.
Qingman Li, Lijie Zhu, Fangqing Niu, Qingmin Li, Che Wang, Honghui Yang, Chuanyu Gao
Cell Death Discov. 2021; 7: 240. Published online 2021 Sep 15. doi: 10.1038/s41420-021-00601-1
PMCID:
PMC8443671
19.
Ana P. da Silva, Ruediger Hauck, Sabrina R. C. Nociti, Colin Kern, H. L. Shivaprasad, Huaijun Zhou, Rodrigo A. Gallardo
Viruses. 2021 Aug; 13(8): 1477. Published online 2021 Jul 28. doi: 10.3390/v13081477
PMCID:
PMC8402673
20.
Hubert Daisley, Jr, Arlene Rampersad, Martina Daisley, Amit Ramdin, Oneka Acco, Farhaana Narinesingh, Ornella Humphrey
Autops Case Rep. 2021; 11: e2021262. Published online 2021 May 6. doi: 10.4322/acr.2021.262
PMCID:
PMC8214877

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center