U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 501

1.
Ying-Han Song, Wei-Jia Huang, You-Tong Yan, Sen Zhang, Yan-Yan Xie, Gonish Hada, An-Qing Lu, Yong Wang, Wen-Zhang Lei
Ann Transl Med. 2020 Mar; 8(6): 367. doi: 10.21037/atm.2020.02.118
PMCID:
PMC7186725
2.
Min Chul Choi, Jin-Sik Bae, Sang Geun Jung, Hyun Park, Won Duk Joo, Seung Hun Song, Chan Lee, Ji-Ho Kim, Ki-Chan Lee, Sunghoon Lee, Je Ho Lee
J Gynecol Oncol. 2018 Jul; 29(4): e43. Published online 2018 Mar 26. doi: 10.3802/jgo.2018.29.e43
PMCID:
PMC5981097
3.
Mark E. Sherman, Marion Piedmonte, Phuong L. Mai, Olga B. Ioffe, Brigitte M. Ronnett, Linda Van Le, Iouri Ivanov, Maria C. Bell, Stephanie V. Blank, Paul DiSilvestro, Chad A. Hamilton, Krishnansu S. Tewari, Katie Wakeley, Noah D. Kauff, S. Diane Yamada, Gustavo Rodriguez, Steven J. Skates, David S. Alberts, Joan L. Walker, Lori Minasian, Karen Lu, Mark H. Greene
J Clin Oncol. 2014 Oct 10; 32(29): 3275–3283. Published online 2014 Sep 8. doi: 10.1200/JCO.2013.54.1987
PMCID:
PMC4178524
4.
Ahmed B. Hamed, Yongli Shuai, Joshua Derby, Matthew P. Holtzman, Melanie Ongchin, David L. Bartlett, James F. Pingpank, Reetesh Pai, Aatur Singhi, Haroon A. Choudry
Ann Surg Oncol.
Published in final edited form as: Ann Surg Oncol. 2023 Jul; 30(7): 4459–4470. Published online 2023 Apr 21. doi: 10.1245/s10434-023-13463-x
PMCID:
PMC11225572
5.
Ying Xuan, Qizhong Gao, Chenhu Wang, Dongyan Cai
PeerJ. 2024; 12: e17602. Published online 2024 Jun 28. doi: 10.7717/peerj.17602
PMCID:
PMC11216200
6.
Ping’an Ding, Haotian Wu, Jiaxiang Wu, Tongkun Li, Renjun Gu, Lilong Zhang, Peigang Yang, Honghai Guo, Yuan Tian, Jinchen He, Jiaxuan Yang, Ning Meng, Xiaolong Li, Lingjiao Meng, Qun Zhao
J Exp Clin Cancer Res. 2024; 43: 181. Published online 2024 Jun 28. doi: 10.1186/s13046-024-03098-5
PMCID:
PMC11212226
7.
Pengfei Yu, Guangyu Ding, Xingmao Huang, Chenxuan Wang, Jingquan Fang, Ling Huang, Zeyao Ye, Qi Xu, Xiaoying Wu, Junrong Yan, Qiuxiang Ou, Yian Du, Xiangdong Cheng
Int J Surg. 2024 Jun; 110(6): 3504–3517. Published online 2024 Mar 19. doi: 10.1097/JS9.0000000000001281
PMCID:
PMC11175815
8.
Yasuaki Kanyama, Kenji Hibi, Hiroshi Nakayama, Yasuhiro Kodera, Katsuki Ito, Seiji Akiyama, Akimasa Nakao
Cancer Sci. 2003 May; 94(5): 418–420. Published online 2005 Aug 19. doi: 10.1111/j.1349-7006.2003.tb01457.x
PMCID:
PMC11160308
9.
Hayao Nakanishi, Yoshinari Mochizuki, Yasuhiro Kodera, Seiji Ito, Yoshitaka Yamamura, Katsuki Ito, Seiji Akiyama, Akimasa Nakao, Masae Tatematsu
Cancer Sci. 2003 Jan; 94(1): 112–118. Published online 2005 Aug 19. doi: 10.1111/j.1349-7006.2003.tb01361.x
PMCID:
PMC11160247
10.
Takeshi Kaneko, Hiroyuki Konno, Megumi Baba, Tatsuo Tanaka, Satoshi Nakamura
Cancer Sci. 2003 Jan; 94(1): 43–49. Published online 2005 Aug 19. doi: 10.1111/j.1349-7006.2003.tb01350.x
PMCID:
PMC11160168
11.
Teruhiko Yoshida, Shumpei Ohnami, Kazunori Aoki
Cancer Sci. 2004 Apr; 95(4): 283–289. Published online 2005 Aug 19. doi: 10.1111/j.1349-7006.2004.tb03204.x
PMCID:
PMC11158832
12.
Ye Jin Ha, Seong-Hwan Park, Ka Hee Tak, Jong Lyul Lee, Chan Wook Kim, Jeong-Hwan Kim, Seon-Young Kim, Seon-Kyu Kim, Yong Sik Yoon
Sci Rep. 2024; 14: 12487. Published online 2024 May 31. doi: 10.1038/s41598-024-63366-4
PMCID:
PMC11139887
13.
Sung Wan Kang, Ji-young Lee, Ok-Ju Kang, Yong-Man Kim, Eun Kyung Choi, Shin-Wha Lee
Sci Rep. 2024; 14: 11894. Published online 2024 May 24. doi: 10.1038/s41598-024-60501-z
PMCID:
PMC11126626
14.
Yoon Khei Ho, Jun Yung Woo, Kin Man Loke, Lih-Wen Deng, Heng-Phon Too
J Transl Med. 2024; 22: 463. Published online 2024 May 15. doi: 10.1186/s12967-024-05278-5
PMCID:
PMC11097589
15.
Joel M. Baumgartner, Gregory P. Botta
J Gastrointest Cancer. 2024; 55(1): 41–46. Published online 2023 Jul 12. doi: 10.1007/s12029-023-00959-8
PMCID:
PMC11096195
16.
Masahiro Makinoya, Kozo Miyatani, Yoshiaki Matsumi, Yu Sakano, Shota Shimizu, Yuji Shishido, Takehiko Hanaki, Kyoichi Kihara, Tomoyuki Matsunaga, Manabu Yamamoto, Naruo Tokuyasu, Shuichi Takano, Teruhisa Sakamoto, Toshimichi Hasegawa, Hiroaki Saito, Yuji Nakayama, Mitsuhiko Osaki, Futoshi Okada, Yoshiyuki Fujiwara
Sci Rep. 2024; 14: 10075. Published online 2024 May 2. doi: 10.1038/s41598-024-60967-x
PMCID:
PMC11065888
17.
Chaojun Zhu, Lan Teng, Yihong Lai, Xingxing Yao, Yuxin Fang, Zihuan Wang, Simin Lin, Haonan Zhang, Qingyuan Li, Ye Li, Jianqun Cai, Yue Zhang, Changjie Wu, Bing Huang, Aimin Li, Side Liu, Qiuhua Lai
Cell Mol Life Sci. 2024 Dec; 81(1): 189. Published online 2024 Apr 21. doi: 10.1007/s00018-024-05215-1
PMCID:
PMC11033247
18.
M. Tonello, D. Baratti, P. Sammartino, A. Di Giorgio, M. Robella, C. Sassaroli, M. Framarini, M. Valle, A. Macrì, L. Graziosi, F. Coccolini, P.V. Lippolis, R. Gelmini, M. Deraco, D. Biacchi, M. Aulicino, M. Vaira, S. De Franciscis, F. D’Acapito, F. Carboni, E. Milone, A. Donini, P. Fugazzola, P. Faviana, L. Sorrentino, E. Pizzolato, C. Cenzi, P. Del Bianco, A. Sommariva
ESMO Open. 2024 Apr; 9(4): 102976. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1016/j.esmoop.2024.102976
PMCID:
PMC11033065
19.
Job P. van Kooten, Michelle V. Dietz, Hendrikus Jan Dubbink, Cornelis Verhoef, Joachim G. J. V. Aerts, Eva V. E. Madsen, Jan H. von der Thüsen
Clin Exp Med. 2024; 24(1): 80. Published online 2024 Apr 20. doi: 10.1007/s10238-024-01342-y
PMCID:
PMC11032274
20.
Guangyi Jiang, Yu Yang Ng, Johan C. K. Tay, Zhicheng Du, Lin Xiao, Shu Wang, Jianqing Zhu
Cancer Immunol Immunother. 2023 Jan; 72(1): 223–234. Published online 2022 Jul 9. doi: 10.1007/s00262-022-03247-9
PMCID:
PMC10992227

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center