U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 608

1.
Yi-Ju Tseng, Amy Krans, Indranil Malik, Xiexiong Deng, Evrim Yildirim, Sinem Ovunc, Elizabeth M H Tank, Karen Jansen-West, Ross Kaufhold, Nicolas B Gomez, Roger Sher, Leonard Petrucelli, Sami J Barmada, Peter K Todd
Nucleic Acids Res. 2024 Jun 10; 52(10): 5928–5949. Published online 2024 Feb 27. doi: 10.1093/nar/gkae137
PMCID:
PMC11162809
2.
Yuhei Chadani, Shun Yamanouchi, Eri Uemura, Kohei Yamasaki, Tatsuya Niwa, Toma Ikeda, Miku Kurihara, Wataru Iwasaki, Hideki Taguchi
Nucleic Acids Res. 2024 Jun 10; 52(10): 5825–5840. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.1093/nar/gkae309
PMCID:
PMC11162784
3.
Michal Kramárek, Přemysl Souček, Kamila Réblová, Lucie Kajan Grodecká, Tomáš Freiberger
Nucleic Acids Res. 2024 Jun 10; 52(10): 5959–5974. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.1093/nar/gkae147
PMCID:
PMC11162779
4.
Aleksandra Nakonieczna, Karolina Abramowicz, Magdalena Kwiatek, Ewelina Kowalczyk
Appl Microbiol Biotechnol. 2024; 108(1): 366. Published online 2024 Jun 8. doi: 10.1007/s00253-024-13194-3
PMCID:
PMC11162388
5.
Lingyun Lu, Jiao Li, Lu Liu, Cui Wang, Ying Xie, Xijie Yu, Li Tian
Microb Biotechnol. 2024 Jun; 17(6): e14485. Published online 2024 Jun 8. doi: 10.1111/1751-7915.14485
PMCID:
PMC11162104
6.
Long-Bin Zhang, Xiu-Gen Xiu, Ting-Ting Qiu, Zhou Cui, Yan Zheng, Chun Meng
Microb Cell Fact. 2024; 23: 167. Published online 2024 Jun 8. doi: 10.1186/s12934-024-02443-9
PMCID:
PMC11162070
7.
Wei Hua, Wenpeng Zhang, Hannah Brown, Junhan Wu, Xinqi Fang, Mahdiyeh Shahi, Rong Chen, Haoyue Zhang, Bin Jiao, Nan Wang, Hao Xu, Minjie Fu, Xiaowen Wang, Jinsen Zhang, Xin Zhang, Qijun Wang, Wei Zhu, Dan Ye, Diogo Moniz Garcia, Kaisorn Chaichana, R. Graham Cooks, Zheng Ouyang, Ying Mao, Alfredo Quinones-Hinojosa
Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 Jun 4; 121(23): e2318843121. Published online 2024 May 28. doi: 10.1073/pnas.2318843121
PMCID:
PMC11161794
8.
Yichen Zhao, Weiwei Shen, Minjie Zhang, Min Guo, Yunxiao Dou, Sida Han, Jintai Yu, Mei Cui, Yanxin Zhao
Cell Death Dis. 2024 Jun; 15(6): 399. Published online 2024 Jun 7. doi: 10.1038/s41419-024-06772-w
PMCID:
PMC11161642
9.
Andre J. Faure, Ben Lehner, Verónica Miró Pina, Claudia Serrano Colome, Donate Weghorn
PLoS Comput Biol. 2024 May; 20(5): e1012132. Published online 2024 May 28. doi: 10.1371/journal.pcbi.1012132
PMCID:
PMC11161127
10.
Anupriya Gautam, Alexandre Lalande, Maureen Ritter, Natalia Freitas, Solène Lerolle, Lola Canus, Fouzia Amirache, Vincent Lotteau, Vincent Legros, François-Loïc Cosset, Cyrille Mathieu, Bertrand Boson
Emerg Microbes Infect. 2024; 13(1): 2348508. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.1080/22221751.2024.2348508
PMCID:
PMC11159592
11.
Liu Ying, Sun Qiang, Xiao Jinbo, Ren Binzhi, Zhao Hua, Shi Yong, Zhou Shuaifeng, Hong Mei, Zhou Kangping, Cun Jianping, Zeng Yunting, Chen Jianhua, Ge Qiong, Ju Yu, Lu Huanhuan, Li Jichen, Cong Ruyi, Yang Tingting, Wang Rui, Zong Yanjun, Sun Tiantian, Yu Liheng, Wang Xiaoyi, Zhu Shuangli, Yan Dongmei, Ji Tianjiao, Yang Qian, Zhu Zhen, Zhang Yong
Emerg Microbes Infect. 2024; 13(1): 2361814. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.1080/22221751.2024.2361814
PMCID:
PMC11159588
12.
Guixiong Zhang, Yitai Xiao, Jizhou Tan, Hang Liu, Wenzhe Fan, Jiaping Li
J Transl Med. 2024; 22: 543. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.1186/s12967-024-05298-1
PMCID:
PMC11157896
13.
Sitong Wu, Wei Jia, Yu Lu, Hongkun Jiang, Chunlan Huang, Shifu Tang, Le Du
BMC Microbiol. 2024; 24: 196. Published online 2024 Jun 7. doi: 10.1186/s12866-024-03334-0
PMCID:
PMC11157861
14.
Hajrah Sarkar, Dhani Tracey-White, Ahmed M. Hagag, Thomas Burgoyne, Neelima Nair, Lasse D. Jensen, Malia M. Edwards, Mariya Moosajee
Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2024 Feb; 1870(2): 166963. doi: 10.1016/j.bbadis.2023.166963
PMCID:
PMC11157692
15.
Reza Maroofian, Mina Zamani, Rauan Kaiyrzhanov, Lutz Liebmann, Ehsan Ghayoor Karimiani, Barbara Vona, Antje K. Huebner, Daniel G. Calame, Vinod K. Misra, Saeid Sadeghian, Reza Azizimalamiri, Mohammad Hasan Mohammadi, Jawaher Zeighami, Sogand Heydaran, Mehran Beiraghi Toosi, Javad Akhondian, Meisam Babaei, Narges Hashemi, Rhonda E. Schnur, Mohnish Suri, Jonas Setzke, Matias Wagner, Theresa Brunet, Christopher M. Grochowski, Lisa Emrick, Wendy K. Chung, Ute A. Hellmich, Miriam Schmidts, James R. Lupski, Hamid Galehdari, Mariasavina Severino, Henry Houlden, Christian A. Hübner
Genet Med. 2024 Mar; 26(3): 101034. doi: 10.1016/j.gim.2023.101034
PMCID:
PMC11157690
16.
Eriko Nakatani, Masaki Sasai, Hidetoshi Miyazaki, Shimako Tanaka, Tatsuhiko Hirota, Takashi Okura
J Agric Food Chem. 2024 Jun 5; 72(22): 12719–12724. Published online 2024 May 24. doi: 10.1021/acs.jafc.4c00974
PMCID:
PMC11157532
17.
Mariam Diba Lahmidi, Morgane Le Noc, Ouzna Dali, Pierre-Yves Kernanec, Pierre-Etienne Merret, Christian Jaulin, Fatima Smagulova
Sci Rep. 2024; 14: 13047. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-024-63986-w
PMCID:
PMC11156953
18.
Xiantian Lin, Fan Yang, Sijing Yan, Han Wu, Ping Wang, Yuxi Zhao, Danrong Shi, Hangping Yao, Haibo Wu, Lanjuan Li
Virus Res. 2024 Jul; 345: 199402. Published online 2024 May 21. doi: 10.1016/j.virusres.2024.199402
PMCID:
PMC11156778
19.
Yuanyuan Wang, Ranran Liao, Haoyu Pan, Xuejun Wang, Xiaoting Wan, Bangxing Han, Cheng Song
Environ Microbiol Rep. 2024 Jun; 16(3): e13286. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.1111/1758-2229.13286
PMCID:
PMC11156492
20.
Qiao Pan, Yujuan Zhang, Tong Liu, Qingyuan Xu, Qi Wu, Jiuqing Xin
PLoS Pathog. 2024 May; 20(5): e1012266. Published online 2024 May 24. doi: 10.1371/journal.ppat.1012266
PMCID:
PMC11156438

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center