U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 368

1.
Kai-Yan Zhang, Jing Guo, Cheng-Lin Zhan, Chong-Shan Yuan, Chang-Guo Min, Zhi-Qiang Li, Hong-Yu Liu, Jun Wang, Jing Zhao, Wen-Fa Lu, Xin Ma
Front Pharmacol. 2023; 14: 1243243. Published online 2023 Aug 11. doi: 10.3389/fphar.2023.1243243
PMCID:
PMC10450765
2.
Won Yong Lim, Hyeon-Jeong Lee, Eun Ji Park, Soeun Jeon, Wangseok Do, Hyae Jin Kim, Dowon Lee, Jeong-Min Hong
Anesth Pain Med (Seoul) 2023 Jul 31; 18(3): 270–274. Published online 2023 Jul 14. doi: 10.17085/apm.23034
PMCID:
PMC10410542
3.
Shen You, Ming-Jin Wang, Zhen-Yan Hou, Wei-Da Wang, Ting-Ting Du, Ni-Na Xue, Ming Ji, Xiao-Guang Chen
Pharmaceuticals (Basel) 2023 Jun; 16(6): 877. Published online 2023 Jun 14. doi: 10.3390/ph16060877
PMCID:
PMC10304613
4.
Núria Bernat-Camps, Katharina Ebner, Veronika Schusterbauer, Jasmin Elgin Fischer, Miguel Angel Nieto-Taype, Francisco Valero, Anton Glieder, Xavier Garcia-Ortega
Front Bioeng Biotechnol. 2023; 11: 1130583. Published online 2023 Mar 23. doi: 10.3389/fbioe.2023.1130583
PMCID:
PMC10076887
5.
Eri Ogawa, Takako Hishiki, Noriyo Hayakawa, Hisato Suzuki, Kenjiro Kosaki, Makoto Suematsu, Toshiki Takenouchi
Mol Genet Metab Rep. 2023 Jun; 35: 100968. Published online 2023 Mar 20. doi: 10.1016/j.ymgmr.2023.100968
PMCID:
PMC10038782
6.
Kun Shi, Zihao Huo, Tianxiao Liang, Yongming Sui, Chuang Liu, Haiyun Shu, Lin Wang, Defang Duan, Bo Zou
Adv Sci (Weinh) 2023 Feb; 10(4): 2205133. Published online 2022 Nov 14. doi: 10.1002/advs.202205133
PMCID:
PMC9896048
7.
Dr. Changzhi Ai, Prof. Tejs Vegge, Prof. Heine Anton Hansen
ChemSusChem. 2022 May 20; 15(10): e202200008. Published online 2022 Apr 8. doi: 10.1002/cssc.202200008
PMCID:
PMC9320891
8.
Patricia Karissa, Timothy Simpson, Simon P. Dawson, Teck Yew Low, Sook Hui Tay, Fatimah Diana Amin Nordin, Shamsul Mohd Zain, Pey Yee Lee, Yuh-Fen Pung
Br J Biomed Sci. 2022; 79: 10382. Published online 2022 May 19. doi: 10.3389/bjbs.2022.10382
PMCID:
PMC9302545
9.
Wanchun Yang, Dejiang Pang, Mina Chen, Chongyangzi Du, Lanlan Jia, Luoling Wang, Yunling He, Wanxiang Jiang, Liping Luo, Zongyan Yu, Mengqian Mao, Qiuyun Yuan, Ping Tang, Xiaoqiang Xia, Yiyuan Cui, Bo Jing, Alexander Platero, Yanhui Liu, Yuquan Wei, Paul F. Worley, Bo Xiao
Dev Cell.
Published in final edited form as: Dev Cell. 2021 Mar 22; 56(6): 811–825.e6. Published online 2021 Mar 15. doi: 10.1016/j.devcel.2021.02.022
PMCID:
PMC9096910
10.
Jasmin Rahesh, Rohan Anand, Victor Mendiola, Roy Jacob
Proc (Bayl Univ Med Cent) 2022; 35(2): 232–233. Published online 2021 Nov 5. doi: 10.1080/08998280.2021.1999192
PMCID:
PMC8865251
11.
Ling-Ling Wei, Tian-Tian Chen, Bi-Yun Luo, Gao-Feng Qiu
Front Endocrinol (Lausanne) 2021; 12: 802768. Published online 2021 Dec 16. doi: 10.3389/fendo.2021.802768
PMCID:
PMC8716682
12.
Xiaoyong Zhao, Shan Li, Yunchang Mo, Ruru Li, Shaoyi Huang, Anqi Zhang, Xuqing Ni, Qinxue Dai, Junlu Wang
Oxid Med Cell Longev. 2021; 2021: 5173035. Published online 2021 Oct 19. doi: 10.1155/2021/5173035
PMCID:
PMC8548159
13.
Ahmet Hazini, Babette Dieringer, Karin Klingel, Markian Pryshliak, Anja Geisler, Dennis Kobelt, Ole Daberkow, Jens Kurreck, Sophie van Linthout, Henry Fechner
Viruses. 2021 Oct; 13(10): 1918. Published online 2021 Sep 24. doi: 10.3390/v13101918
PMCID:
PMC8539752
14.
Yingying Shi, You Wang, Huangang Jiang, Xuehua Sun, Hui Xu, Xue Wei, Yan Wei, Guohui Xiao, Zhiyin Song, Fuxiang Zhou
Cell Death Dis. 2021 Sep; 12(9): 837. Published online 2021 Sep 6. doi: 10.1038/s41419-021-03984-2
PMCID:
PMC8421510
15.
YanYan Ma, YaoGang Zhang, Tao Zhang, Zhu Man, XiaoMing Su, ShuJing Hao, TianZe Wang
Mol Genet Genomic Med. 2021 Aug; 9(8): e1728. Published online 2021 Jun 22. doi: 10.1002/mgg3.1728
PMCID:
PMC8404224
16.
Gal Sapir, David Shaul, Naama Lev-Cohain, Jacob Sosna, Moshe J. Gomori, Rachel Katz-Brull
Metabolites. 2021 Apr; 11(4): 210. Published online 2021 Mar 30. doi: 10.3390/metabo11040210
PMCID:
PMC8066106
17.
Yuichi Akaba, Satoru Takahashi, Ryo Takeguchi, Ryosuke Tanaka, Shin Nabatame, Hirotomo Saitsu, Naomichi Matsumoto
Clin Case Rep. 2021 Mar; 9(3): 1711–1715. Published online 2021 Feb 6. doi: 10.1002/ccr3.3883
PMCID:
PMC7981633
18.
Dina J. Zand, Erin M. Simon, Steven B. Pulitzer, D.J. Wang, Z.J. Wang, Lucy B. Rorke, Michael Palmieri, Gerard T. Berry
AJNR Am J Neuroradiol. 2003 Aug; 24(7): 1471–1474.
PMCID:
PMC7973678
19.
Aiora Cenigaonandia-Campillo, Roberto Serna-Blasco, Laura Gómez-Ocabo, Sonia Solanes-Casado, Natalia Baños-Herraiz, Laura Del Puerto-Nevado, Jose Antonio Cañas, María Jesús Aceñero, Jesús García-Foncillas, Óscar Aguilera
Theranostics. 2021; 11(8): 3595–3606. Published online 2021 Jan 25. doi: 10.7150/thno.51265
PMCID:
PMC7914362
20.
Hana Pavlu-Pereira, Maria João Silva, Cristina Florindo, Sílvia Sequeira, Ana Cristina Ferreira, Sofia Duarte, Ana Luísa Rodrigues, Patrícia Janeiro, Anabela Oliveira, Daniel Gomes, Anabela Bandeira, Esmeralda Martins, Roseli Gomes, Sérgia Soares, Isabel Tavares de Almeida, João B. Vicente, Isabel Rivera
Orphanet J Rare Dis. 2020; 15: 298. Published online 2020 Oct 22. doi: 10.1186/s13023-020-01586-3
PMCID:
PMC7579914

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center