U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 59

1.
Rong-Ting Wu, Ji-Cheng Zhang, Cheng-Nan Fang, Xiao-Yu Qi, Jin-Fei Qiao, Ping Li, Li Su
World J Clin Cases. 2023 Dec 16; 11(35): 8385–8391. Published online 2023 Dec 16. doi: 10.12998/wjcc.v11.i35.8385
PMCID:
PMC10731194
2.
Ze Liang, Jingzhao Han, Hongfang Tuo, Dongdong Xue, Hanxiang Yu, Yanhui Peng
World J Surg Oncol. 2022; 20: 55. Published online 2022 Feb 27. doi: 10.1186/s12957-022-02525-1
PMCID:
PMC8883712
3.
Yuki Fukumura, Gentaro Taniguchi, Ai Koyanagi, Yuki Horiuchi, Tomonori Ochiai, Yoko Tabe, Katsuhiro Sano, Yifare Maimaitiaili, Naomi Otsuji, Karin Ashizawa, Takashi Yao
Case Rep Pathol. 2021; 2021: 7439148. Published online 2021 Dec 21. doi: 10.1155/2021/7439148
PMCID:
PMC8714389
4.
Kangze Wu, Xuzhao Zhang, Bo Zhang
Medicine (Baltimore) 2021 Apr 2; 100(13): e24913. Published online 2021 Apr 2. doi: 10.1097/MD.0000000000024913
PMCID:
PMC8021285
5.
Binoy Yohannan, Mark Feldman
Case Rep Oncol Med. 2020; 2020: 2792750. Published online 2020 Jan 30. doi: 10.1155/2020/2792750
PMCID:
PMC7013316
6.
Muhammad W Saif, Kristin Kaley
Cureus. 2017 Nov; 9(11): e1882. Published online 2017 Nov 26. doi: 10.7759/cureus.1882
PMCID:
PMC5786351
7.
Ankush Golhar, Samrat Ray, Beate Haugk, Suresh Kumar Singhvi
BMJ Case Rep. 2017; 2017: bcr2017219219. Published online 2017 May 4. doi: 10.1136/bcr-2017-219219
PMCID:
PMC5612292
8.
Akira Ishii, Tadakazu Kondo, Tomomi Oka, Yuji Nakamoto, Akifumi Takaori-Kondo
Medicine (Baltimore) 2016 Dec; 95(49): e5570. Published online 2016 Dec 9. doi: 10.1097/MD.0000000000005570
PMCID:
PMC5266039
9.
Jie Huang, Rong-Kui Luo, Min Du, Hai-Ying Zeng, Ling-Li Chen, Yuan Ji
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(2): 2171–2175. Published online 2015 Feb 1.
PMCID:
PMC4396256
10.
Mathieu Messager, David Amielh, Caroline Chevallier, Christophe Mariette
World J Surg Oncol. 2012; 10: 13. Published online 2012 Jan 16. doi: 10.1186/1477-7819-10-13
PMCID:
PMC3283461
11.
Peter Ambe, Christian Kautz, Shawqi Shadouh, Silvia Heggemann, Lothar K&#246hler
World J Surg Oncol. 2011; 9: 85. Published online 2011 Aug 3. doi: 10.1186/1477-7819-9-85
PMCID:
PMC3168409
12.
Yefei Rong, Dansong Wang, Wenhui Lou, Tiantao Kuang, Dayong Jin
BMC Gastroenterol. 2010; 10: 80. Published online 2010 Jul 12. doi: 10.1186/1471-230X-10-80
PMCID:
PMC2912803
13.
Allison W. Kurian, Paul Abrahamse, Kevin C. Ward, Ann S. Hamilton, Dennis Deapen, Jonathan S. Berek, Lily Hoang, Amal Yussuf, Jill Dolinsky, Krystal Brown, Thomas Slavin, Timothy P. Hofer, Steven J. Katz
JCO Precis Oncol. 2021; 5: PO.21.00261. Published online 2021 Dec 22. doi: 10.1200/PO.21.00261
PMCID:
PMC8710333
14.
Ammar Al-Obaidi, Nathaniel A Parker, Yasmine Hussein Agha, Hamzah Alqam, Seth Page
Cureus. 2020 Jun; 12(6): e8462. Published online 2020 Jun 5. doi: 10.7759/cureus.8462
PMCID:
PMC7279692
15.
Natesh Yepuri, Napat Pruekprasert, Rana Naous
AME Case Rep. 2018; 2: 39. Published online 2018 Aug 22. doi: 10.21037/acr.2018.08.02
PMCID:
PMC6182016
16.
L. Pereira-Lima, A. N. Kalil, M. B. Furian
HPB Surg. 1991; 4(2): 165–169. doi: 10.1155/1991/21629
PMCID:
PMC2443005
17.
Hassan Al-Tarawneh, Alpaslan Alp, Gokhan Gedikoglu, Kemal Kosemehmetoglu
Turk Patoloji Derg. 2024; 40(1): 56–62. Published online 2024 Jan 22. doi: 10.5146/tjpath.2023.01600
PMCID:
PMC10823783
18.
Hidehito Fukushima, Ken Morita, Masako Ikemura, Mariko Tanaka, Yudai Nakai, Hiroaki Maki, Tatsunori Suzuki, Suguru Mizuno, Yousuke Nakai, Mineo Kurokawa
Int J Hematol. 2023; 118(3): 381–387. Published online 2023 Mar 25. doi: 10.1007/s12185-023-03580-4
PMCID:
PMC10415496
19.
Chang Li, Xunzhe Yin, Zuojia Liu, Jin Wang
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(23): 15031. Published online 2022 Nov 30. doi: 10.3390/ijms232315031
PMCID:
PMC9740869
20.
Xinyue Hu, Xin Zhou, Jue Zhang, Liangliang Li
Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 983606. Published online 2022 Aug 29. doi: 10.3389/fendo.2022.983606
PMCID:
PMC9465041

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center