U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 2131

1.
Ashley R. Ricciardelli, Ariadna Robledo, Jason E. Fish, Peter T. Kan, Tajie H. Harris, Joshua D. Wythe
Biomedicines. 2023 Nov; 11(11): 2876. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.3390/biomedicines11112876
PMCID:
PMC10669898
2.
Wouter Schutyser, Werner Budts, Peter Verhamme
Eur Heart J Case Rep. 2023 Nov; 7(11): ytad533. Published online 2023 Nov 3. doi: 10.1093/ehjcr/ytad533
PMCID:
PMC10639099
3.
Mehul Mehra, Pierce A Brody, Sai Suraj Kollapaneni, Om Sakhalkar, Scott Rahimi
Cureus. 2023 Sep; 15(9): e45984. Published online 2023 Sep 26. doi: 10.7759/cureus.45984
PMCID:
PMC10601510
4.
A. M. Utami, J. B. G. Halfwerk, O. J. de Boer, C. Mackaaij, D. R. Pabittei, C. M. A. M. van der Horst, L. B. Meijer-Jorna, A. C. van der Wal
Eur J Med Res. 2023; 28: 449. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.1186/s40001-023-01436-5
PMCID:
PMC10588228
5.
Kayo Ogino, Tomohiro Hayashi, Kenji Waki, Masanobu Ohya
Eur Heart J Case Rep. 2023 Oct; 7(10): ytad468. Published online 2023 Sep 21. doi: 10.1093/ehjcr/ytad468
PMCID:
PMC10551058
6.
Lea Scherschinski, Chul Han, Yong Hwan Kim, Ethan A. Winkler, Joshua S. Catapano, Tyler D. Schriber, Peter Vajkoczy, Michael T. Lawton, S. Paul Oh
Angiogenesis. 2023; 26(4): 493–503. Published online 2023 May 23. doi: 10.1007/s10456-023-09881-w
PMCID:
PMC10542309
7.
Marcel Alfter, Pablo Albiña-Palmarola, Alexandru Cimpoca, Roberto Díaz-Peregrino, Paul Jans, Oliver Ganslandt, Dietmar Kühne, Hans Henkes
J Clin Med. 2023 Sep; 12(18): 5990. Published online 2023 Sep 15. doi: 10.3390/jcm12185990
PMCID:
PMC10531818
8.
Sajeth Dinakaran, Haitian Zhao, Yuefeng Tang, Zhimin Wang, Santiago Ruiz, Aya Nomura-Kitabayashi, Lionel Blanc, Marie E. Faughnan, Philippe Marambaud
Version 1. bioRxiv. Preprint. 2023 Sep 16. doi: 10.1101/2023.09.15.554413
PMCID:
PMC10515892
9.
Jayasree Ravilla, Ping He, Anish Patel
Cureus. 2023 Aug; 15(8): e43915. Published online 2023 Aug 22. doi: 10.7759/cureus.43915
PMCID:
PMC10512769
10.
Xueqiang Fan, Xixi Gao, Yisen Deng, Bo Ma, Jingwen Liu, Zhaohua Zhang, Dingkai Zhang, Yuguang Yang, Cheng Wang, Bin He, Qiangqiang Nie, Zhidong Ye, Peng Liu, Jianyan Wen
Front Physiol. 2023; 14: 1207390. Published online 2023 Sep 1. doi: 10.3389/fphys.2023.1207390
PMCID:
PMC10505742
11.
Savas Ozdemir, Sherif Elsherif, Minh Nguyen, Gregory Wynn
Cureus. 2023 Aug; 15(8): e43148. Published online 2023 Aug 8. doi: 10.7759/cureus.43148
PMCID:
PMC10484327
12.
Ali Abdi Maalim, Mingxin Zhu, Kai Shu, Yasong Wu, Suojun Zhang, Fei Ye, Ying Zeng, Yimin Huang, Ting Lei
Brain Sci. 2023 Aug; 13(8): 1183. Published online 2023 Aug 10. doi: 10.3390/brainsci13081183
PMCID:
PMC10452609
13.
Lianfu Zhang, Weiwen Zhang, Jian Shi, Shengbang Zhang, Xudong Xu, Hao Yu, Yongming Zhang
J Craniofac Surg. 2023 Sep; 34(6): 1851–1854. Published online 2023 Jul 17. doi: 10.1097/SCS.0000000000009545
PMCID:
PMC10445628
14.
Sera Nakisli, Alfonso Lagares, Corinne M. Nielsen, Henar Cuervo
Front Physiol. 2023; 14: 1210563. Published online 2023 Aug 4. doi: 10.3389/fphys.2023.1210563
PMCID:
PMC10437819
15.
Yu Chen, Heze Han, Hengwei Jin, Xiangyu Meng, Li Ma, Ruinan Li, Zhipeng Li, Debin Yan, Haibin Zhang, Kexin Yuan, Ke Wang, Yang Zhao, Yukun Zhang, Weitao Jin, Runting Li, Fa Lin, Qiang Hao, Hao Wang, Xun Ye, Shuai Kang, Dezhi Gao, Jun Pu, Zhiyong Shi, Xiaofeng Chao, Zhengfeng Lin, Junlin Lu, Jiangan Li, Shibin Sun, Ali Liu, Xiaolin Chen, Youxiang Li, Yuanli Zhao, Shuo Wang
Int J Surg. 2023 Jul; 109(7): 1900–1909. Published online 2023 May 24. doi: 10.1097/JS9.0000000000000341
PMCID:
PMC10389468
16.
Katsuya Saito, Takahiro Miyata, Tsubasa Miyauchi, Takaki Ichikawa, Keita Mayanagi, Joji Inamasu, Masashi Nakatsukasa
J Neuroendovasc Ther. 2022; 16(10): 515–522. Published online 2022 Jul 22. doi: 10.5797/jnet.cr.2022-0009
PMCID:
PMC10370821
17.
Shuichi Tanoue, Norimitsu Tanaka, Masamichi Koganemaru, Asako Kuhara, Tomoko Kugiyama, Miyuki Sawano, Toshi Abe
Interv Radiol (Higashimatsuyama) 2023 Jul 1; 8(2): 23–35. Published online 2023 Jun 3. doi: 10.22575/interventionalradiology.2022-0009
PMCID:
PMC10359175
18.
Keigo Osuga, Kazuhiro Yamamoto, Hiroki Higashihara, Hiroshi Juri, Kiyohito Yamamoto, Akira Higashiyama, Hiroki Matsutani, Asami Sugimoto, Sou Toda, Tomohiro Fujitani
Interv Radiol (Higashimatsuyama) 2023 Jul 1; 8(2): 36–48. Published online 2023 Jun 3. doi: 10.22575/interventionalradiology.2022-0008
PMCID:
PMC10359173
19.
Shiro Onozawa, Ryosuke Miyauchi, Masaki Takahashi, Kazunori Kuroki
Interv Radiol (Higashimatsuyama) 2023 Jul 1; 8(2): 49–55. Published online 2023 Jul 1. doi: 10.22575/interventionalradiology.2022-0037
PMCID:
PMC10359168
20.
Masashi Shimohira, Tatsuya Kawai, Kengo Ohta
Interv Radiol (Higashimatsuyama) 2023 Jul 1; 8(2): 56–63. Published online 2023 Jun 3. doi: 10.22575/interventionalradiology.2021-0030
PMCID:
PMC10359166

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center