U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 386

1.
Yi‐Min Gu, Yu‐Shang Yang, Gui‐Dong Shi, Cheng‐Yi Yan, Qi‐Xin Shang, Han‐Lu Zhang, Wen‐Ping Wang, Yong Yuan, Long‐Qi Chen
J Surg Oncol. 2022 Dec 15; 126(8): 1396–1402. Published online 2022 Aug 29. doi: 10.1002/jso.27073
PMCID:
PMC9804522
2.
Jie Li, Xiangmei Zhang, Xinjian Xu, Qi Zhao, Qing Yang, Ming He, Xin Chen, Jidong Zhao
Dis Markers. 2022; 2022: 5615009. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.1155/2022/5615009
PMCID:
PMC9553554
3.
Goutam Santosh Panda, Vanita Noronha, Subhash Yadav, Amit Joshi, Vijay Patil, Nandini Menon, Rajiv Kumar, Amit Janu, Abhishek Mahajan, Nilendu Purandare, Jai Prakash Agarwal, George Karimundackal, Kumar Prabhash
Ecancermedicalscience. 2022; 16: 1393. Published online 2022 May 19. doi: 10.3332/ecancer.2022.1393
PMCID:
PMC9300396
4.
Lin Ma, Lijun Sun, Kaikai Zhao, Zhengxin Dong, Zhaoqin Huang, Xiangjiao Meng
Cancer Sci. 2021 Dec; 112(12): 4968–4976. Published online 2021 Oct 25. doi: 10.1111/cas.15167
PMCID:
PMC8645743
5.
Dong-Yun Zhang, Gai-Rong Huang, Jian-Wei Ku, Xue-Ke Zhao, Xin Song, Rui-Hua Xu, Wen-Li Han, Fu-You Zhou, Ran Wang, Meng-Xia Wei, Li-Dong Wang
World J Clin Cases. 2021 Oct 26; 9(30): 9011–9022. Published online 2021 Oct 26. doi: 10.12998/wjcc.v9.i30.9011
PMCID:
PMC8567530
6.
Tao Li, Sijia Chen, Zongkai Zhang, Limei Lin, Qian Wu, Jinluan Li, Qin Lin
Cancer Control. 2021 Jan-Dec; 28: 1073274821989321. Published online 2021 Feb 1. doi: 10.1177/1073274821989321
PMCID:
PMC8482724
7.
Snehasis Das, Naveen Kumar Gaur, Oseen Shaikh, Gopal Balasubramanian, Sreerekha Jinkala
Cureus. 2021 Aug; 13(8): e17190. Published online 2021 Aug 15. doi: 10.7759/cureus.17190
PMCID:
PMC8439412
8.
Ningbo Fan, Zhen Wang, Yuanheng Huang, Zihui Tan, Han Yang, Peng Lin
Cancer Control. 2021 Jan-Dec; 28: 10732748211027147. Published online 2021 Jun 22. doi: 10.1177/10732748211027147
PMCID:
PMC8226382
9.
Renda Li, Zhenlin Yang, Fei Shao, Hong Cheng, Yaru Wen, Sijin Sun, Wei Guo, Zitong Li, Fan Zhang, Liyan Xue, Nan Bi, Jie Wang, Yingli Sun, Yin Li, Fengwei Tan, Qi Xue, Shugeng Gao, Susheng Shi, Yibo Gao, Jie He
Nat Commun. 2021; 12: 3785. Published online 2021 Jun 18. doi: 10.1038/s41467-021-24043-6
PMCID:
PMC8213753
10.
Huikai Miao, Rongzhen Li, Dongni Chen, Jia Hu, Youfang Chen, Zhesheng Wen
J Thorac Dis. 2021 May; 13(5): 2790–2802. doi: 10.21037/jtd-20-3334
PMCID:
PMC8182506
11.
Shuai Qie, Xue-feng Wang, Yu-ge Ran, Miao-ling Liu, Gui-min Cui, Hong-yun Shi
Medicine (Baltimore) 2021 Apr 16; 100(15): e25427. Published online 2021 Apr 16. doi: 10.1097/MD.0000000000025427
PMCID:
PMC8052065
12.
Li-Mian Er, Yan Ding, Xiao-Fang Sun, Wen-Qian Ma, Li Yuan, Xiu-Li Zheng, Na-Na An, Ming-Li Wu
World J Clin Cases. 2021 Apr 16; 9(11): 2562–2568. Published online 2021 Apr 16. doi: 10.12998/wjcc.v9.i11.2562
PMCID:
PMC8040171
13.
Man Jiang, Xiaochun Zhang
Onco Targets Ther. 2021; 14: 1613–1621. Published online 2021 Mar 2. doi: 10.2147/OTT.S293733
PMCID:
PMC7936705
14.
Kaikai Zhao, Zhaoqin Huang, Youjiao Si, Liangchao Sun, Jinming Yu, Xiangjiao Meng
Cancer Manag Res. 2021; 13: 613–623. Published online 2021 Jan 25. doi: 10.2147/CMAR.S278914
PMCID:
PMC7846826
15.
Kaikai Zhao, Lin Ma, Lei Feng, Zhaoqin Huang, Xiangjiao Meng, Jinming Yu
Front Mol Biosci. 2020; 7: 608404. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.3389/fmolb.2020.608404
PMCID:
PMC7817973
16.
Xiao Wu, Xiurong Ke, Yangpeng Ni, Liping Kuang, Fan Zhang, Yusheng Lin, Wan Lin, Xiao Xiong, Haihua Huang, Xianjie Lin, Hao Zhang
J Immunol Res. 2020; 2020: 8884683. Published online 2020 Dec 29. doi: 10.1155/2020/8884683
PMCID:
PMC7785377
17.
Qi Zhao, Yan‐Xing Chen, Qi‐Nian Wu, Chao Zhang, Min Liu, Ying‐Nan Wang, Yan‐Fen Feng, Jia‐Jia Hu, Jian‐Hua Fu, Hong Yang, Jing‐Jing Qi, Zi‐Xian Wang, Yun‐Xin Lu, Hui Sheng, Ze‐Xian Liu, Zhi‐Xiang Zuo, Jian Zheng, Jing‐Ping Yun, Jin‐Xin Bei, Wei‐Hua Jia, Dong‐Xin Lin, Rui‐hua Xu, Feng Wang
Clin Transl Immunology. 2020; 9(10): e1173. Published online 2020 Oct 5. doi: 10.1002/cti2.1173
PMCID:
PMC7536114
18.
Jiangyan Li, Jun Ma, Hao Wang, Jianyong Niu, Lin Zhou
J Thorac Dis. 2020 Jul; 12(7): 3529–3538. doi: 10.21037/jtd-20-1428
PMCID:
PMC7399392
19.
Chu Zhang, Guang-Mao Yu, Miao Zhang, Wenbin Wu, Long-Bo Gong
Medicine (Baltimore) 2020 Jan; 99(3): e18892. Published online 2020 Jan 17. doi: 10.1097/MD.0000000000018892
PMCID:
PMC7220406
20.
Anqi Ji, Runsen Jin, Renquan Zhang, Hecheng Li
Ann Transl Med. 2020 Apr; 8(7): 502. doi: 10.21037/atm.2020.03.214
PMCID:
PMC7210214

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center