U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 345

1.
Huiting Lin, Xinyi Duan, Lina Li, Jinhao Ye, Haibing Xiao
Healthcare (Basel) 2023 Nov; 11(21): 2810. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.3390/healthcare11212810
PMCID:
PMC10649943
2.
Richard Orji, Favour Markson, Ayodeji Ilelaboye, Emeka Okoronkwo, Hafeez Shaka, Hakeem Ayinde, Tonye Teme
J Innov Card Rhythm Manag. 2023 Oct; 14(10): 5622–5628. Published online 2023 Oct 15. doi: 10.19102/icrm.2023.14105
PMCID:
PMC10621623
3.
Hiroki Hayashi, Atsushi Abe, Tetsushi Oguma, Yu Ito, Atsushi Nakayama
BMC Oral Health. 2023; 23: 676. Published online 2023 Sep 19. doi: 10.1186/s12903-023-03413-0
PMCID:
PMC10507857
4.
Akeo Hirai, Yasuyuki Shiraishi, Keiichi Fukuda, Jun Fujita
Eur Heart J Case Rep. 2023 Sep; 7(9): ytad435. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1093/ehjcr/ytad435
PMCID:
PMC10495281
5.
Hironobu Sumiyoshi, Hiroshi Tasaka, Kenta Yoshida, Mitsuru Yoshino, Kazushige Kadota
J Arrhythm. 2023 Aug; 39(4): 566–573. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.1002/joa3.12888
PMCID:
PMC10407182
6.
Qiaomin Wu, Yao Chen, YuTong Zhou, Xin’ai Zhang, Yu Huang, Ruxiu Liu
Medicine (Baltimore) 2023 Jun 16; 102(24): e33979. Published online 2023 Jun 16. doi: 10.1097/MD.0000000000033979
PMCID:
PMC10270486
7.
Maya Ishiguro, Yuji Nagatomo, Kanki Inoue, Tsutomu Yoshikawa, Saeko Yoshizawa, Yasushi Oya, Ichizo Nishino, Mitsuaki Isobe
Eur Heart J Case Rep. 2023 Jun; 7(6): ytac158. Published online 2022 Apr 8. doi: 10.1093/ehjcr/ytac158
PMCID:
PMC10261722
8.
Azeem Rathore, Nidhi Gupta, Ele Wu, Prakash Suryanarayana, John N Catanzaro
Cureus. 2023 Feb; 15(2): e35465. Published online 2023 Feb 25. doi: 10.7759/cureus.35465
PMCID:
PMC10043347
9.
Sang Wan Lee, Hojin Lee, Jeehyun Yoo, Jiyong Kim, Kil-Byung Lim
Brain Neurorehabil. 2021 Nov; 14(3): e27. Published online 2021 Oct 21. doi: 10.12786/bn.2021.14.e27
PMCID:
PMC9879381
10.
Xin’ai Zhang, Yong Zhao, Yutong Zhou, Jiayu Lv, Jiaran Peng, Haiyan Zhu, Ruxiu Liu
Front Cardiovasc Med. 2022; 9: 991503. Published online 2022 Nov 9. doi: 10.3389/fcvm.2022.991503
PMCID:
PMC9681915
11.
Yonghe Ding, Di Lang, Jianhua Yan, Haisong Bu, Hongsong Li, Kunli Jiao, Jingchun Yang, Haibo Ni, Stefano Morotti, Tai Le, Karl J Clark, Jenna Port, Stephen C Ekker, Hung Cao, Yuji Zhang, Jun Wang, Eleonora Grandi, Zhiqiang Li, Yongyong Shi, Yigang Li, Alexey V Glukhov, Xiaolei Xu
eLife. 2022; 11: e77327. Published online 2022 Oct 18. doi: 10.7554/eLife.77327
PMCID:
PMC9642998
12.
Chen Chen, Heng Zhang, Siyi Hou, Yue Liu, Lu Ren, Miao Hao, Keyan Chen, Lingkang Li, Xintong Cai, Zisu Deng, Zhuang Liu, Ping Hou
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 5219277. Published online 2022 Sep 28. doi: 10.1155/2022/5219277
PMCID:
PMC9534627
13.
Sherif Elkattawy, Islam Younes, Ramez Alyacoub, Hardik Fichadiya, Preanka Dhanoa, Juliet Kotys, Omar Elkattawy, William Edward
Cureus. 2022 Mar; 14(3): e23631. Published online 2022 Mar 29. doi: 10.7759/cureus.23631
PMCID:
PMC9050414
14.
Yuri Hirakawa, Shigeyasu Tsuda, Takeshi Sugimoto
Clin Case Rep. 2022 Apr; 10(4): e05649. Published online 2022 Apr 4. doi: 10.1002/ccr3.5649
PMCID:
PMC8978986
15.
Junqian Luo, Zihao Zhou, Kaicong Chen, Junyao Lin, Chaogeng Cai, Zhihuan Zeng
J Int Med Res. 2022 Mar; 50(3): 03000605221088551. Published online 2022 Mar 28. doi: 10.1177/03000605221088551
PMCID:
PMC8969507
16.
Matthew Hakimi, Maya Yabumoto, Jack Sun, Michael Rochon-Duck, David Donaldson
J Innov Card Rhythm Manag. 2022 Feb; 13(2): 4889–4893. Published online 2022 Feb 15. doi: 10.19102/icrm.2022.130201
PMCID:
PMC8887932
17.
Mai Hamaguchi, Hiroaki Fujita, Tomonari Suzuki, Keisuke Suzuki
BMC Neurol. 2022; 22: 56. Published online 2022 Feb 14. doi: 10.1186/s12883-022-02580-x
PMCID:
PMC8842888
18.
Karolina Sanner, Johanna Mueller-Leisse, Christos Zormpas, David Duncker, Andreas Leffler, Christian Veltmann
Cardiology. 2021 Dec; 146(6): 754–762. Published online 2021 Jul 8. doi: 10.1159/000518210
PMCID:
PMC8743901
19.
Laura Iop, Sabino Iliceto, Giovanni Civieri, Francesco Tona
Cells. 2021 Nov; 10(11): 3175. Published online 2021 Nov 15. doi: 10.3390/cells10113175
PMCID:
PMC8623957
20.
Yosuke Murase, Hajime Imai, Yasuhiro Ogawa, Naoaki Kano, Keita Mamiya, Tomoyo Ikeda, Kei Okabe, Kenji Arai, Shinji Yamazoe, Jun Torii, Katsuhiro Kawaguchi
J Arrhythm. 2021 Oct; 37(5): 1220–1226. Published online 2021 Jul 21. doi: 10.1002/joa3.12604
PMCID:
PMC8485803

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center