U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 4486

1.
Mao Zhang, Yu Chen, Fang Niu, Xiaohui Luo, Jiangping Li, Wei Hu
Aging (Albany NY) 2023 Nov 15; 15(21): 11875–11890. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.18632/aging.205154
PMCID:
PMC10683622
2.
Chunxing Liu, Xiaolong Yang, Mengmeng Ji, Xiaowei Zhang, Xiyun Bian, Tingli Chen, Yihan Li, Xing Qi, Jianfeng Wu, Jing Wang, Zaixiang Tang
Eur J Med Res. 2023; 28: 518. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.1186/s40001-023-01508-6
PMCID:
PMC10648731
3.
Shivani Garg, Amish N. Raval, Karen E. Hansen, Weixiong Zhong, Yabing Huang, Maureen Smith, Sarah E. Panzer, Christie M. Bartels
Arthritis Care Res (Hoboken)
Published in final edited form as: Arthritis Care Res (Hoboken). 2022 Jul; 74(7): 1105–1112. Published online 2022 Apr 13. doi: 10.1002/acr.24552
PMCID:
PMC10637686
4.
Jieyao Xie, Tingjun Pan, Weiwen Luo, Songsheng Zhang, Yuquan Fang, Zhou Xu
Int J Gen Med. 2023; 16: 5139–5146. Published online 2023 Nov 6. doi: 10.2147/IJGM.S437251
PMCID:
PMC10637229
5.
Misaki Iwashita
J Atheroscler Thromb. 2023 Nov 1; 30(11): 1517–1524. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.5551/jat.RV22010
PMCID:
PMC10627774
6.
Takehiro Ohyama, Hajime Sasaki, Kyoko Minamisono, Sho Nishida, Daiki Iwami
IJU Case Rep. 2023 Nov; 6(6): 428–432. Published online 2023 Sep 14. doi: 10.1002/iju5.12640
PMCID:
PMC10622225
7.
Yu Zhou, Huoying Cai, Lin Huang, Mingshan Wang, Ruiming Liu, Siwen Wang, Yuansen Qin, Chen Yao, Zuojun Hu
Pharmgenomics Pers Med. 2023; 16: 913–924. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.2147/PGPM.S424359
PMCID:
PMC10612483
8.
You-Yuan Yuan, Wen-Dong Cao, Xiao-Hong Zhang, Rong-Xin Du, Xue-Qi Wang, Jing Li, Juan Chen, Jun-Zi Yang, Jia-Qi Chen
J Health Popul Nutr. 2023; 42: 115. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1186/s41043-023-00454-7
PMCID:
PMC10612356
9.
Journal of Healthcare Engineering
J Healthc Eng. 2023; 2023: 9843756. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.1155/2023/9843756
PMCID:
PMC10584434
10.
Xiang Chen, Li-Hua Li
Cureus. 2023 Aug; 15(8): e44202. Published online 2023 Aug 27. doi: 10.7759/cureus.44202
PMCID:
PMC10521762
11.
Yao Lu, Yiming Leng, Yalan Li, Jie Wang, Wei Wang, Ruilin Wang, Yuanyuan Liu, Qian Tan, Wenjing Yang, Youxiang Jiang, Jingjing Cai, Hong Yuan, Liang Weng, Qingbo Xu
Sci Adv. 2023 Aug; 9(35): eadh8939. Published online 2023 Aug 30. doi: 10.1126/sciadv.adh8939
PMCID:
PMC10468134
12.
Xiaojia Liu, Caiyan Lin, Wenfei Zhong, Zhongwen Yuan, Pengke Yan, Shixia Guan
Int J Nanomedicine. 2023; 18: 4403–4419. Published online 2023 Aug 2. doi: 10.2147/IJN.S410653
PMCID:
PMC10404413
13.
Yoshinori Ishii, Hideo Noguchi, Junko Sato, Ikuko Takahashi, Hana Ishii, Ryo Ishii, Kei Ishii, Kai Ishii, Shin-ichi Toyabe
J Clin Med. 2023 Jul; 12(14): 4685. Published online 2023 Jul 14. doi: 10.3390/jcm12144685
PMCID:
PMC10380437
14.
Yongfei Dong, Chunxing Liu, Jieli Wang, Huijun Li, Qi Wang, Aicheng Feng, Zaixiang Tang
Sci Rep. 2023; 13: 11244. Published online 2023 Jul 11. doi: 10.1038/s41598-023-38378-1
PMCID:
PMC10336033
15.
Computational and Mathematical Methods in Medicine
Comput Math Methods Med. 2023; 2023: 9871829. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.1155/2023/9871829
PMCID:
PMC10322258
16.
Nan Cai, Cunren Li, Xianfang Gu, Wenfeng Zeng, Jingfeng Liu, Guopeng Zeng, Jiawei Zhong, Junxing Zhu, Haifeng Hong
BMC Cardiovasc Disord. 2023; 23: 319. Published online 2023 Jun 24. doi: 10.1186/s12872-023-03354-0
PMCID:
PMC10290786
17.
Yan Zhang, Guangchen He, Jing Lu, Guihua Miao, Da Liang, Jiangliang Wang, Liming Wei, Jiangshan Deng, Yueqi Zhu
J Stroke. 2023 May; 25(2): 233–241. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.5853/jos.2022.03489
PMCID:
PMC10250882
18.
Cong He, Dong Xie, Lin-feng Fu, Jin-na Yu, Fang-ye Wu, Yong-gang Qiu, Hong-wei Xu
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1201110. Published online 2023 May 26. doi: 10.3389/fendo.2023.1201110
PMCID:
PMC10250635
19.
César R. Molina, Ashish Mathur, Candan Soykan, Anita Sathe, Leela Kunhiraman
J Am Heart Assoc. 2023 May 16; 12(10): e027697. Published online 2023 May 15. doi: 10.1161/JAHA.122.027697
PMCID:
PMC10227306
20.
Keeron STONE, Simon FRYER, James FAULKNER, Michelle L MEYER, Kevin HEFFERNAN, Anna KUCHARSKA-NEWTON, Gabriel ZIEFF, Craig PATERSON, Kunihiro MATSUSHITA, Timothy M. HUGHES, Hirofumi TANAKA, Lee STONER
Atherosclerosis.
Published in final edited form as: Atherosclerosis. 2022 Jan; 340: 53–60. Published online 2021 Nov 3. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.10.014
PMCID:
PMC10167791

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center