U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 7780

1.
M. Shahid Mukhtar, Bharat Mishra, Mohammad Athar
Version 1. Res Sq. Preprint. 2023 Nov 17. doi: 10.21203/rs.3.rs-3611240/v1
PMCID:
PMC10680929
2.
Eun Hee Yoo, Ji Hyun Lee
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16523. Published online 2023 Nov 20. doi: 10.3390/ijms242216523
PMCID:
PMC10672037
3.
Qinghua Luo, Qiurui Cao, Jinyan Guo, Shuangqing Chang, Yunxiang Wu
Front Immunol. 2023; 14: 1240714. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.3389/fimmu.2023.1240714
PMCID:
PMC10637377
4.
Huanyu Li, Peng Zhang, Zikun Wei, Tian Qian, Yiqi Tang, Kun Hu, Xianqiong Huang, Xinxin Xia, Yishuang Zhang, Haixing Cheng, Fubing Yu, Wenjia Zhang, Kena Dan, Xuan Liu, Shujun Ye, Guangqiao He, Xia Jiang, Liwei Liu, Yukun Fan, Tingting Song, Guomin Zhou, Ziyi Wang, Daojun Zhang, Junwei Lv
Front Artif Intell. 2023; 6: 1213620. Published online 2023 Oct 19. doi: 10.3389/frai.2023.1213620
PMCID:
PMC10620802
5.
Junhao Long, Jinglan Gu, Juexi Yang, Pu Chen, Yan Dai, Yun Lin, Ming Wu, Yan Wu
Microorganisms. 2023 Oct; 11(10): 2586. Published online 2023 Oct 19. doi: 10.3390/microorganisms11102586
PMCID:
PMC10609507
6.
Mauro Alaibac
Medicina (Kaunas) 2023 Oct; 59(10): 1787. Published online 2023 Oct 8. doi: 10.3390/medicina59101787
PMCID:
PMC10608087
7.
Mohamed Salih Mahfouz, Ahmad Y. Alqassim, Fanan Adel Hakami, Abrar Khalid Alhazmi, Amjad Mohammed Ashiri, Alaa Marwei Hakami, Linan Mohammed Khormi, Yara Mohammed Adawi, Asmaa Ahmed Jabrah
Medicina (Kaunas) 2023 Oct; 59(10): 1753. Published online 2023 Sep 30. doi: 10.3390/medicina59101753
PMCID:
PMC10608052
8.
Shin Morizane, Tomoyuki Mukai, Ko Sunagawa, Kota Tachibana, Yoshio Kawakami, Mamoru Ouchida
Front Immunol. 2023; 14: 1239598. Published online 2023 Oct 10. doi: 10.3389/fimmu.2023.1239598
PMCID:
PMC10597658
9.
Ziyang Liu, Dengjun Qiu, Tong Yang, Jingxu Su, Chengyuan Liu, Xinyue Su, Anning Li, Pingping Sun, Jianguo Li, Li Yan, Chuanbo Ding, Shuai Zhang
Molecules. 2023 Oct; 28(19): 6989. Published online 2023 Oct 9. doi: 10.3390/molecules28196989
PMCID:
PMC10574795
10.
Tingting Xia, Shengping Fu, Ruilin Yang, Kang Yang, Wei Lei, Ying Yang, Qian Zhang, Yujie Zhao, Jiang Yu, Limei Yu, Tao Zhang
J Inflamm (Lond) 2023; 20: 33. Published online 2023 Oct 12. doi: 10.1186/s12950-023-00360-z
PMCID:
PMC10568804
11.
Ziad REGUIAI, Pierre André BECHEREL, Jean Luc PERROT, Anne Claire FOUGEROUSSE, Edouard BEGON, Claire POREAUX, Claire BOULARD, Guillaume CHABY, Charlotte FITE, Inès ZARAA, Dominique LONS-DANIC, Anne-Laure LIEGEON, Josiane PARIER, Nathalie QUILES-TSIMARATOS, Laurene DAVID, François MACCARI, for the OMCCI GROUP
Acta Derm Venereol. 2023; 103: 14153. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.2340/actadv.v103.14153
PMCID:
PMC10566517
12.
Jianyun Lu, Xiaoliang Tong, Hongping Wu, Yaoxinchuan Liu, Huidan Ouyang, Qinghai Zeng
Heliyon. 2023 Sep; 9(9): e20186. Published online 2023 Sep 16. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e20186
PMCID:
PMC10559947
13.
Teresa Sofie Schick, Lea Höllerl, Tilo Biedermann, Alexander Zink, Stefanie Ziehfreund
J Med Internet Res. 2023; 25: e44129. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.2196/44129
PMCID:
PMC10559188
14.
Sogand Sodagar, Yekta Ghane, Amirhossein Heidari, Nazila Heidari, Elaheh Khodadust, Seyyed Amir Yasin Ahmadi, Farnoosh Seirafianpour, Hamid Baradaran, Azadeh Goodarzi
Health Sci Rep. 2023 Sep; 6(9): e1576. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.1002/hsr2.1576
PMCID:
PMC10519158
15.
Simone Segura-Göthlin, Antonio Fernández, Manuel Arbelo, Marisa Ana Andrada Borzollino, Idaira Felipe-Jiménez, Ana Colom-Rivero, Carla Fiorito, Eva Sierra
Front Vet Sci. 2023; 10: 1188105. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.3389/fvets.2023.1188105
PMCID:
PMC10514499
16.
Olivier Sorg, Jean-Hilaire Saurat
Front Toxicol. 2023; 5: 1243192. Published online 2023 Aug 28. doi: 10.3389/ftox.2023.1243192
PMCID:
PMC10498119
17.
M.D. Malta, M.T. Cerqueira, A.P. Marques
J Adv Res. 2023 Sep; 51: 149–160. Published online 2022 Dec 5. doi: 10.1016/j.jare.2022.11.008
PMCID:
PMC10491993
18.
Tingting Cheng, Zongguang Tai, Min Shen, Ying Li, Junxia Yu, Jiandong Wang, Quangang Zhu, Zhongjian Chen
Pharmaceutics. 2023 Aug; 15(8): 2165. Published online 2023 Aug 21. doi: 10.3390/pharmaceutics15082165
PMCID:
PMC10458513
19.
Victoria Jiminez, Nabiha Yusuf
Metabolites. 2023 Aug; 13(8): 952. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.3390/metabo13080952
PMCID:
PMC10456496
20.
Aesha Farheen Siddiqui
J Clin Med. 2023 Aug; 12(16): 5406. Published online 2023 Aug 20. doi: 10.3390/jcm12165406
PMCID:
PMC10456085

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center