U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 790

1.
Amina R. Hassan, Peter M. Itsura, Barry P. Rosen, Allan L. Covens, Afrin F. Shaffi, Elly B. Odongo, Anisa W. Mburu, Wilmot L. Smith, Sharon K. Moturi, Ronald K. Too, Chia M. Ayeah, Philiph K. Tonui
Gynecol Oncol Rep. 2024 Jun; 53: 101392. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1016/j.gore.2024.101392
PMCID:
PMC11061241
2.
Tianzhe Jin, Zijun Zhou, Mengmeng Lin, Shuo Yuan, Yite Xue, Taotao Yin, Ruiyi Xu, Bingxin Chen, Jianwei Zhang, Jiehao Sun, Xiao Li, Yan Hu, Lili Chen, Hui Wang
Am J Cancer Res. 2024; 14(3): 1353–1362. Published online 2024 Mar 15. doi: 10.62347/ZUCG8140
PMCID:
PMC10998750
3.
Taohong Zhang, Ying Guo, Xinyi He, Meng Hou, Lisha Wang, Ruifang An, Li Gao
Acta Obstet Gynecol Scand. 2024 Apr; 103(4): 636–644. Published online 2024 Jan 28. doi: 10.1111/aogs.14789
PMCID:
PMC10993365
4.
Ayesha Kar, Kathryn A. Mills
Gynecol Oncol Rep. 2024 Apr; 52: 101364. Published online 2024 Mar 9. doi: 10.1016/j.gore.2024.101364
PMCID:
PMC10940130
5.
ASUKA SATO, HIROKAZU USUI, NATSUKO NAKAMURA, ERI KATAYAMA, MAKIO SHOZU, KAORI KOGA
Cancer Diagn Progn. 2024 Mar-Apr; 4(2): 193–197. Published online 2024 Mar 3. doi: 10.21873/cdp.10307
PMCID:
PMC10905286
6.
Weiqing Liu, Yukai Zhu, Ya Wang, Rong Li, Dongling Zou, Rui Chen, Lu Yang, Yu Huang
Cancer Rep (Hoboken) 2024 Mar; 7(3): e2016. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.1002/cnr2.2016
PMCID:
PMC10905155
7.
Susmita Das, Madhusmita Sethy, Siddharth Sankar Das, Pawan Kumar J Maniyar
Cureus. 2023 Dec; 15(12): e51112. Published online 2023 Dec 26. doi: 10.7759/cureus.51112
PMCID:
PMC10808891
8.
Fang Zhou, Li Kemin
Front Oncol. 2023; 13: 1276771. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.3389/fonc.2023.1276771
PMCID:
PMC10796812
9.
Yue-min Hou, Pei-pei Li, Hui Yu, Fang Feng, Xin-yi He, Bi-han Chen, Jia-ling Li, Hao-yan Yao, Rui-fang An
Biomol Biomed. 2024 Feb 1; 24(1): 176–187. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.17305/bb.2023.9092
PMCID:
PMC10787625
10.
Jing Qian, Kaoma Gracious, Liping Sun
Front Oncol. 2023; 13: 1303249. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.3389/fonc.2023.1303249
PMCID:
PMC10757842
11.
RM Sonny Sasotya, Arieff Kustiandi, Yudi Mulyana Hidayat, Jusuf Sulaeman Effendi, Wiryawan Permadi, Ali Budi Harsono, Ayu Insafi Mulyantari, Bethy S. Hernowo
J Taibah Univ Med Sci. 2024 Feb; 19(1): 184–189. Published online 2023 Oct 7. doi: 10.1016/j.jtumed.2023.09.006
PMCID:
PMC10692753
12.
Bo Seong Yun, Eun Hye Park, Johyun Ha, Jung-Yun Lee, Keun Ho Lee, Taek Sang Lee, Kyung Ju Lee, Young Ju Kim, Kyu-Won Jung, Ju-Won Roh
Obstet Gynecol Sci. 2023 Nov; 66(6): 545–561. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.5468/ogs.23208
PMCID:
PMC10663396
13.
Lu Wang, Qian Wang, Zhen Xu, Linli Yang, Wuliang Wang
Front Oncol. 2023; 13: 1240972. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.3389/fonc.2023.1240972
PMCID:
PMC10644366
14.
Anuj Gupta, Akhil Kapoor, Bal Krishna Mishra, Lakhan Kashyap, Amit Choudhary, Arpita Singh, Neha Singh, Bipinesh Sansar
South Asian J Cancer. 2023 Apr; 12(2): 153–158. Published online 2023 Mar 2. doi: 10.1055/s-0042-1758356
PMCID:
PMC10635767
15.
Kyosuke Kamijo, Kentaro Ishida, Shiho Oide, Keisuke Anan, Shunsuke Taito, Yuki Kataoka, Kenro Chikazawa
Cureus. 2023 Sep; 15(9): e45726. Published online 2023 Sep 21. doi: 10.7759/cureus.45726
PMCID:
PMC10590247
16.
Hector S. Porragas-Paseiro, Steven Johnson, Lindsay Brubaker, Brooke E. Sanders
Gynecol Oncol Rep. 2023 Dec; 50: 101286. Published online 2023 Oct 9. doi: 10.1016/j.gore.2023.101286
PMCID:
PMC10582284
17.
Amelia Barcellini, Andrei Fodor, Alexandra Charalampopoulou, Chiara Cassani, Laura Deborah Locati, Raffaella Cioffi, Alice Bergamini, Sandro Pignata, Ester Orlandi, Giorgia Mangili
Cancers (Basel) 2023 Oct; 15(19): 4817. Published online 2023 Sep 30. doi: 10.3390/cancers15194817
PMCID:
PMC10571950
18.
Weidi Wang, Yujia Kong, Yuan Li, Xirun Wan, Fengzhi Feng, Tong Ren, Jun Zhao, Yang Xiang, Junjun Yang
Int J Gynecol Cancer. 2023 Sep; 33(9): 1376–1382. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.1136/ijgc-2023-004375
PMCID:
PMC10511965
19.
Mishu Mangla, Emine A. Rahiman, Harpreet Kaur, Poojitha Kanikaram
J Turk Ger Gynecol Assoc. 2023 Sep; 24(3): 206–219. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.4274/jtgga.galenos.2023.2023-5-2
PMCID:
PMC10493811
20.
Fang Jiang, Ming-yi Mao, Yang Xiang, Xin Lu, Chong-li Guan, Lan-zhou Jiao, Xi-Run Wan, Feng-Zhi Feng, Tong Ren, Jun-Jun Yang, Jun Zhao
BMC Cancer. 2023; 23: 784. Published online 2023 Aug 23. doi: 10.1186/s12885-023-11225-2
PMCID:
PMC10464396

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center