U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 964

1.
Xing Xin, Peng Xu, Nan Wang, Yi Jiang, Jiaqiao Zhang, Shufang Li, Ying Zhu, Cong Zhang, Long Zhang, Hailong Huang, Ling Feng, Shaoshuai Wang
BMC Med Genomics. 2023; 16: 213. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.1186/s12920-023-01652-2
PMCID:
PMC10485952
2.
Edoardo Pozzi, Massimiliano Raffo, Fausto Negri, Luca Boeri, Antonino Saccà, Federico Belladelli, Simone Cilio, Eugenio Ventimiglia, Alessia d’Arma, Luca Pagliardini, Paola Viganò, Marina Pontillo, Roberta Lucianò, Maurizio Colecchia, Francesco Montorsi, Massimo Alfano, Andrea Salonia
Hum Reprod. 2023 Aug; 38(8): 1464–1472. Published online 2023 Jun 15. doi: 10.1093/humrep/dead125
PMCID:
PMC10482483
3.
Daniel R. Greenberg, Alexander V. Stanisic, Minh N. Pham, Matthew T. Hudnall, Siddhant S. Ambulkar, Robert E. Brannigan, Richard J. Fantus, Joshua A. Halpern
Transl Androl Urol. 2023 Jul 31; 12(7): 1062–1070. Published online 2023 Jul 10. doi: 10.21037/tau-23-76
PMCID:
PMC10406537
4.
I-Shen Huang, Li-Hua Li, Wei-Jen Chen, Eric Yi-Hsiu Huang, Chi-Chang Juan, William J. Huang
Eur Urol Open Sci. 2023 Aug; 54: 88–96. Published online 2023 Jul 7. doi: 10.1016/j.euros.2023.06.004
PMCID:
PMC10403685
5.
Medhat Kamel Amer, Wael Zohdy, Sameh Fayek GamalEl Din, Hanan Hosni Moawad, Dina Atef Hasan El Saedy, Eman Ahmed Zaki Gamal, Ahmed Ragab
J Reprod Infertil. 2023 Apr-Jun; 24(2): 108–116. doi: 10.18502/jri.v24i2.12496
PMCID:
PMC10402455
6.
Ahmet ŞALVARCI, Ali Sami GÜRBÜZ, Mehmet BALASAR
Turk J Med Sci. 2022; 52(3): 778–787. Published online 2022 Mar 12. doi: 10.55730/1300-0144.5373
PMCID:
PMC10390134
7.
Junyan Liu, Fazal Rahim, Jianteng Zhou, Suixing Fan, Hanwei Jiang, Changping Yu, Jing Chen, Jianze Xu, Gang Yang, Wasim Shah, Muhammad Zubair, Asad Khan, Yang Li, Basit Shah, Daren Zhao, Furhan Iqbal, Xiaohua Jiang, Tonghang Guo, Peng Xu, Bo Xu, Limin Wu, Hui Ma, Yuanwei Zhang, Huan Zhang, Qinghua Shi
iScience. 2023 Jul 21; 26(7): 107193. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.1016/j.isci.2023.107193
PMCID:
PMC10362269
8.
Guillaume Bachelot, Ferdinand Dhombres, Nathalie Sermondade, Rahaf Haj Hamid, Isabelle Berthaut, Valentine Frydman, Marie Prades, Kamila Kolanska, Lise Selleret, Emmanuelle Mathieu-D’Argent, Diane Rivet-Danon, Rachel Levy, Antonin Lamazière, Charlotte Dupont
J Med Internet Res. 2023; 25: e44047. Published online 2023 Jun 21. doi: 10.2196/44047
PMCID:
PMC10337455
9.
Tae Jin Kim, Kyo Chul Koo
Yonsei Med J. 2023 Jul; 64(7): 433–439. Published online 2023 Jun 16. doi: 10.3349/ymj.2023.0054
PMCID:
PMC10307674
10.
Hatsuki Hibi, Megumi Sonohara, Miho Sugie, Noritaka Fukunaga, Yoshimasa Asada
Cureus. 2023 Jun; 15(6): e40659. Published online 2023 Jun 19. doi: 10.7759/cureus.40659
PMCID:
PMC10279512
11.
Shengjie Zeng, Liuxun Chen, Xvdong Liu, Haibin Tang, Hao Wu, Chuan Liu
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1138386. Published online 2023 Jun 6. doi: 10.3389/fendo.2023.1138386
PMCID:
PMC10273265
12.
Baolu Shi, Wasim Shah, Li Liu, Chenjia Gong, Jianteng Zhou, Tanveer Abbas, Hui Ma, Huan Zhang, Menglei Yang, Yuanwei Zhang, Nadeem Ullah, Zubair Mahammad, Mazhar Khan, Ghulam Murtaza, Asim Ali, Ranjha Khan, Jiahao Sha, Yan Yuan, Qinghua Shi
Hum Reprod Open. 2023; 2023(3): hoad022. Published online 2023 May 18. doi: 10.1093/hropen/hoad022
PMCID:
PMC10266965
13.
Yidong Chen, Xixi Liu, Li Zhang, Feiyin Zhu, Liying Yan, Wenhao Tang, Zhe Zhang, Qiang Liu, Hui Jiang, Jie Qiao
Adv Sci (Weinh) 2023 Jun; 10(17): 2206852. Published online 2023 Apr 21. doi: 10.1002/advs.202206852
PMCID:
PMC10265083
14.
Lingxiang Ran, Zhixiang Gao, Qiu Chen, Fengmei Cui, Xiaolong Liu, Boxin Xue
Aging (Albany NY) 2023 May 31; 15(10): 4465–4480. Published online 2023 May 24. doi: 10.18632/aging.204749
PMCID:
PMC10257997
15.
Bhopesh Kadian, Aditya Prakash Sharma, Manish Rohilla, Ujjwal Gorsi, Japleen Kaur, Ravimohan S. Mavuduru
J Hum Reprod Sci. 2023 Jan-Mar; 16(1): 22–28. doi: 10.4103/jhrs.jhrs_182_22
PMCID:
PMC10256949
16.
Grigory Demyashkin
Transl Androl Urol. 2023 May 31; 12(5): 673–683. Published online 2023 Apr 11. doi: 10.21037/tau-22-598
PMCID:
PMC10251099
17.
Kaberi Banerjee, Bhavana Singla, Kiran Agria
Indian J Endocrinol Metab. 2023 Mar-Apr; 27(2): 167–169. Published online 2023 Apr 14. doi: 10.4103/ijem.ijem_194_22
PMCID:
PMC10245302
18.
Nishant Gurnani, Ritesh Goel, Manoj Kumar, Rima Dada, Rajeev Kumar
Eur Urol Open Sci. 2023 Jun; 52: 30–35. Published online 2023 Apr 29. doi: 10.1016/j.euros.2023.03.015
PMCID:
PMC10240515
19.
Jiarong He, Yuanqiao Zhao, Zhixian Zhou, Mingming Zhang
Front Immunol. 2023; 14: 1114870. Published online 2023 May 22. doi: 10.3389/fimmu.2023.1114870
PMCID:
PMC10239851
20.
Nader Salama, Omer Sirelkhatim Hassan
Clin Med Insights Case Rep. 2023; 16: 11795476231178353. Published online 2023 May 28. doi: 10.1177/11795476231178353
PMCID:
PMC10233592

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center