U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 840

1.
Kota Shirato, Koji Oba, Yutaka Matsuyama, Yasuhiro Hagiwara, The Japan Environment and Children’s Study (JECS) Group
Environ Health. 2024; 23: 53. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.1186/s12940-024-01087-x
PMCID:
PMC11155167
2.
Rosa-Maria Ukkonen, Marjo Renko, Ilari Kuitunen
Pediatr Res. 2024; 95(6): 1441–1447. Published online 2023 Dec 8. doi: 10.1038/s41390-023-02953-z
PMCID:
PMC11126380
3.
Fenglin Tian, Xinqi Zhong, Yufeng Ye, Xiaohan Liu, Guanhao He, Cuiling Wu, Zhiqing Chen, Qijiong Zhu, Siwen Yu, Jingjie Fan, Huan Yao, Wenjun Ma, Xiaomei Dong, Tao Liu
JMIR Public Health Surveill. 2024; 10: e52456. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.2196/52456
PMCID:
PMC11063886
4.
Rodney Mudau, Kuku Voyi, Joyce Shirinde
Int J Environ Res Public Health. 2024 Apr; 21(4): 469. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.3390/ijerph21040469
PMCID:
PMC11050571
5.
Carlos Bada, Nilton Yhuri Carreazo, Juan Pablo Chalco, Luis Huicho
Sao Paulo Med J. 2007; 125(3): 150–154. Published online 2007 May 3. doi: 10.1590/S1516-31802007000300005
PMCID:
PMC11020574
6.
Anne M. Fitzpatrick, Min Huang, Ahmad F. Mohammad, Susan T. Stephenson, Rishikesan Kamaleswaran, Jocelyn R. Grunwell
J Allergy Clin Immunol Glob. 2024 May; 3(2): 100229. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.1016/j.jacig.2024.100229
PMCID:
PMC10950716
7.
Mari D. Takashima, Keith Grimwood, Peter D. Sly, Stephen B. Lambert, Robert S. Ware
Pediatr Pulmonol. 2023 Dec; 58(12): 3428–3436. Published online 2023 Sep 6. doi: 10.1002/ppul.26667
PMCID:
PMC10947429
8.
Gavriela Feketea, Emilia Vassilopoulou, Oana Andreescu, Elena Camelia Berghea, Raluca Maria Pop, Octavia Sabin, Mihnea Zdrenghea, Ioana Corina Bocsan
Children (Basel) 2024 Feb; 11(2): 219. Published online 2024 Feb 8. doi: 10.3390/children11020219
PMCID:
PMC10888088
9.
Margarida Serôdio, Catarina Albuquerque, Marta Figueiredo, Joana Moscoso, João Serôdio, Rita Barreira, Rita Monteiro, Maria João Leiria
Cureus. 2024 Jan; 16(1): e52667. Published online 2024 Jan 21. doi: 10.7759/cureus.52667
PMCID:
PMC10878539
10.
Manabu Miyamoto, Shigemi Yoshihara, Hiromi Shioya, Hiromi Tadaki, Tomohiko Imamura, Mayumi Enseki, Hiroyuki Furuya, Masahiko Kato, Hiroyuki Mochizuki
J Allergy Clin Immunol Glob. 2024 Feb; 3(1): 100199. Published online 2023 Dec 7. doi: 10.1016/j.jacig.2023.100199
PMCID:
PMC10796953
11.
Mei Xue, Qiong Wang, Bo Pang, Xiaoqian Zhang, Yicheng Zhang, Xiangling Deng, Zhixin Zhang, Wenquan Niu
Biol Trace Elem Res. 2024; 202(2): 442–453. Published online 2023 May 5. doi: 10.1007/s12011-023-03690-4
PMCID:
PMC10764583
12.
Mugdha Deepak Paranjpe, Sudhir Vinod Sane
Lung India. 2023 Nov-Dec; 40(6): 521–526. Published online 2023 Oct 30. doi: 10.4103/lungindia.lungindia_183_23
PMCID:
PMC10723213
13.
Hyewon Seo, Youlim Kim, Jong Geol Jang, June Hong Ahn, Seung Won Ra, Yong Bum Park, Kwang Ha Yoo, Ki Suck Jung, Jaehee Lee
J Thorac Dis. 2023 Nov 30; 15(11): 6047–6057. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.21037/jtd-23-1031
PMCID:
PMC10713320
14.
Sunghoon Im, Taewi Kim, Choongki Min, Sanghun Kang, Yeonwook Roh, Changhwan Kim, Minho Kim, Seung Hyun Kim, KyungMin Shim, Je-sung Koh, Seungyong Han, JaeWang Lee, Dohyeong Kim, Daeshik Kang, SungChul Seo
PLoS One. 2023; 18(11): e0294447. Published online 2023 Nov 20. doi: 10.1371/journal.pone.0294447
PMCID:
PMC10659186
15.
Danielle JM Blom, Marieke Ermers, Louis Bont, Job BM van Woensel, Wim MC Van Aalderen, Cochrane Acute Respiratory Infections Group
Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan; 2011(1): CD004881. Published online 2011 Jan 19. doi: 10.1002/14651858.CD004881.pub3
PMCID:
PMC10658823
16.
Liting Geng, Xiaoyu Tang, Li Hua, Haipei Liu, Shaolong Ren, Wenwei Zhong, Jianhua Zhang
Transl Pediatr. 2023 Oct 30; 12(10): 1810–1822. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.21037/tp-23-45
PMCID:
PMC10644017
17.
Pekka Hurme, Reetta Sahla, Beate Rückert, Tero Vahlberg, Riitta Turunen, Tytti Vuorinen, Mübeccel Akdis, Maria Söderlund‐Venermo, Cezmi Akdis, Tuomas Jartti
Clin Transl Allergy. 2023 Nov; 13(11): e12311. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.1002/clt2.12311
PMCID:
PMC10642552
18.
Ville Forsström, Laura Toivonen, Kiara Homil, Matti Waris, Casper-Emil T Pedersen, Klaus Bønnelykke, Tuomas Jartti, Ville Peltola
J Infect Dis. 2023 Oct 15; 228(8): 990–998. Published online 2023 Mar 27. doi: 10.1093/infdis/jiad075
PMCID:
PMC10582910
19.
Curtis J. D’Hollander, Charles D. G. Keown-Stoneman, Catherine S. Birken, Deborah L. O’Connor, Jonathon L. Maguire, TARGet Kids! collaboration
BMC Pediatr. 2023; 23: 514. Published online 2023 Oct 16. doi: 10.1186/s12887-023-04262-0
PMCID:
PMC10577938
20.
Jin Zhang, Mengyang He, Qiduo Yu, Fei Xiao, Yongming Zhang, Chaoyang Liang
J Asthma Allergy. 2023; 16: 1007–1024. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.2147/JAA.S423884
PMCID:
PMC10541225

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center