U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 390

1.
Yao Zhang, Jiayao Yang, Tianyu Shao, Jialu Chen, Qijin Shu, Liumei Shou
Hum Vaccin Immunother. 2024; 20(1): 2313281. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.1080/21645515.2024.2313281
PMCID:
PMC10865920
2.
Yurou Xing, Yidan Cao, Xin Wu, Yue Chen, Yongsheng Wang
Front Oncol. 2024; 14: 1339806. Published online 2024 Jan 26. doi: 10.3389/fonc.2024.1339806
PMCID:
PMC10853339
3.
Goncagul Akdag, Özkan Alan, Akif Dogan, Sedat Yildirim, Oguzcan Kinikoglu, Aziz Batu, Emre Kudu, Gonca Gül Geçmen, Deniz Isik, Ozlem Nuray Sever, Hatice Odabas, Mahmut Emre Yildirim, Nedim Turan
Heliyon. 2024 Feb 15; 10(3): e25029. Published online 2024 Jan 24. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25029
PMCID:
PMC10839983
4.
John O Agboola, Hagar Attia, Li Zhonghua, Meredith Pittman
Cureus. 2024 Jan; 16(1): e51546. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.7759/cureus.51546
PMCID:
PMC10834885
5.
Petar Popov, Ariane Steindl, Ladislaia Wolff, Elisabeth S. Bergen, Franziska Eckert, Josa M Frischer, Georg Widhalm, Thorsten Fuereder, Markus Raderer, Anna S. Berghoff, Matthias Preusser, Barbara Kiesewetter
Clin Exp Metastasis. 2024; 41(1): 25–32. Published online 2023 Dec 8. doi: 10.1007/s10585-023-10250-6
PMCID:
PMC10830719
6.
Zhaojue Wang, Yang Wu, Tao Lu, Yan Xu, Minjiang Chen, Wei Zhong, Jing Zhao, Mengzhao Wang
Cancer Med. 2024 Jan; 13(1): e6834. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.1002/cam4.6834
PMCID:
PMC10807557
7.
Green Hong, Chaeuk Chung, Dongil Park, Song‐I Lee, Jeong Eun Lee, Da Hyun Kang
Thorac Cancer. 2024 Jan; 15(3): 266–270. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.1111/1759-7714.15184
PMCID:
PMC10803218
8.
Takashi Saito, Akiko Maeda, Hiroaki Nagano, Tomoo Kishaba
Cureus. 2023 Nov; 15(11): e48911. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.7759/cureus.48911
PMCID:
PMC10725307
9.
Yu Jeat Chong, Matthew Azzopardi, Benjamin Ng, Sachin M. Salvi, Sreekanth Sreekantam
Case Rep Ophthalmol. 2023 Jan-Dec; 14(1): 684–691. Published online 2023 Dec 12. doi: 10.1159/000535233
PMCID:
PMC10715755
10.
Feng Du, Ying Han, Xiao Hu, Yanjie Xiao, Youwu Shi, Jing Sun, Zhiwei Sun, Ying Yang, Jing Yu, Xiaodong Zhang, Jun Jia
Cancer Innov. 2023 Apr; 2(2): 159–164. Published online 2023 Mar 20. doi: 10.1002/cai2.57
PMCID:
PMC10686105
11.
Samyak Dhruv, Kuldeepsinh P. Atodaria, Indraneil Mukherjee, Anil Kankaria, Umed K. Shah
Case Rep Gastroenterol. 2023 Jan-Dec; 17(1): 333–338. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.1159/000534520
PMCID:
PMC10653706
12.
Qin Chen, Jingjing Zhang, Xuan Wang, Wenkang Zong, Leina Sun, Jianwen Qin, Yan Yin
Front Oncol. 2023; 13: 1227980. Published online 2023 Nov 1. doi: 10.3389/fonc.2023.1227980
PMCID:
PMC10646488
13.
Lingbin Meng, Biwei Cao, Rui Ji, Dung-Tsa Chen, Damian A. Laber, Michael Shafique
J Cancer. 2023; 14(17): 3169–3175. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.7150/jca.87052
PMCID:
PMC10622985
14.
Hong Won Lee, Young Joong Hwang, Sung Gyun Jung, In Pyo Hong
Arch Craniofac Surg. 2023 Oct; 24(5): 240–243. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.7181/acfs.2023.00304
PMCID:
PMC10622950
15.
Enrique Recuero, Sara Lázaro, Corina Lorz, Ana Belén Enguita, Ramón Garcia-Escudero, Mirentxu Santos
Int J Mol Sci. 2023 Oct; 24(20): 15284. Published online 2023 Oct 18. doi: 10.3390/ijms242015284
PMCID:
PMC10607103
16.
Tongchao Jiang, Haishuang Sun, Na Li, Tongcui Jiang
J Cancer Res Clin Oncol. 2023; 149(15): 13511–13521. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.1007/s00432-023-04975-w
PMCID:
PMC10590330
17.
Zefeng Li, Hu Ren, Xiaojie Zhang, Chongyuan Sun, He Fei, Zheng Li, Chunguang Guo, Susheng Shi, Yingtai Chen, Dongbing Zhao
J Clin Med. 2023 Sep; 12(18): 6039. Published online 2023 Sep 18. doi: 10.3390/jcm12186039
PMCID:
PMC10531653
18.
Zheng Shi, Jingwen Wei, Manyi Xu, Zhengbo Song
J Thorac Dis. 2023 Aug 31; 15(8): 4172–4181. Published online 2023 Jul 24. doi: 10.21037/jtd-23-348
PMCID:
PMC10482626
19.
Sheng CHEN, Shaoxiang LI, Zipeng WANG, Wenxi ZHANG, Liang ZHOU, Wenjie JIAO
Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2023 Jul 20; 26(7): 487–496. Chinese. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2023.101.21
PMCID:
PMC10476212
20.
Zirui Zhu, You Liu, Hengliang Xu, Haoyong Ning, Yanmin Xia, Leilei Shen
J Cardiothorac Surg. 2023; 18: 254. Published online 2023 Aug 31. doi: 10.1186/s13019-023-02349-4
PMCID:
PMC10472660

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center