U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 450

1.
Tianhao Teng, Zhenghua Zheng, Wenqian Jiao, Na Liu, Ao Wang, Mengjiao Liu, Le Xie, Zujing Yang, Jingjie Hu, Zhenmin Bao
Genes (Basel) 2024 Mar; 15(3): 365. Published online 2024 Mar 15. doi: 10.3390/genes15030365
PMCID:
PMC10970445
2.
Xueyan Wu, Lei Jiang, Hongyan Qi, Chunyan Hu, Xiaojing Jia, Hong Lin, Shuangyuan Wang, Lin Lin, Yifang Zhang, Ruizhi Zheng, Mian Li, Tiange Wang, Zhiyun Zhao, Min Xu, Yu Xu, Yuhong Chen, Jie Zheng, Yufang Bi, Jieli Lu
Transl Psychiatry. 2024; 14: 77. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1038/s41398-024-02784-4
PMCID:
PMC10844634
3.
Michael Fridén, Erika Olsson, Lars Lind, Fredrik Rosqvist, Ulf Risérus
Eur J Nutr. 2024; 63(1): 145–153. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.1007/s00394-023-03249-y
PMCID:
PMC10799108
4.
Ramona Jühlen, Lukas Grauer, Valérie Martinelli, Chantal Rencurel, Birthe Fahrenkrog
Sci Rep. 2024; 14: 1742. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.1038/s41598-023-50615-1
PMCID:
PMC10799014
5.
Hirona Yamamoto, Hyeon-Cheol Lee-Okada, Masashi Ikeda, Takumi Nakamura, Takeo Saito, Atsushi Takata, Takehiko Yokomizo, Nakao Iwata, Tadafumi Kato, Takaoki Kasahara
Mol Psychiatry. 2023; 28(7): 2848–2856. Published online 2023 Feb 21. doi: 10.1038/s41380-023-01988-2
PMCID:
PMC10615742
6.
Wen-Hui Xu, Yi-Ru Chen, Hui-Min Tian, Yi-Fei Chen, Jia-Yu Gong, Hai-Tao Yu, Guo-Liang Liu, Lin Xie
Genes Nutr. 2023; 18: 16. Published online 2023 Oct 25. doi: 10.1186/s12263-023-00735-0
PMCID:
PMC10598896
7.
Qilin Gong, Huaying Li, Jintian Song, Chang Lin
J Cancer. 2023; 14(9): 1673–1688. Published online 2023 Jun 4. doi: 10.7150/jca.83466
PMCID:
PMC10266250
8.
Yuru Zhang, Junmei Zhang, Kedi Gao, Ronghua Lu, Xianglin Cao, Liping Yang, Guoxing Nie
FEBS Open Bio. 2023 Jun; 13(6): 1067–1085. Published online 2023 Mar 16. doi: 10.1002/2211-5463.13594
PMCID:
PMC10240347
9.
Wen-Chieh Wu, Pei-Yu Wu, Chien-Yi Chan, Ming-Fen Lee, Chun-Yin Huang
Adv Nutr. 2023 Mar; 14(2): 352–362. Published online 2023 Feb 5. doi: 10.1016/j.advnut.2023.01.007
PMCID:
PMC10229383
10.
Susan Sergeant, Brian A. Keith, Michael C. Seeds, Jimaree A. Legins, Caroline B. Young, Mara Z. Vitolins, Floyd H. Chilton
Front Nutr. 2023; 10: 1111624. Published online 2023 May 5. doi: 10.3389/fnut.2023.1111624
PMCID:
PMC10196633
11.
Tingting Zhao, Pingping Gao, Yanling Li, Hao Tian, Dandan Ma, Na Sun, Ceshi Chen, Yi Zhang, Xiaowei Qi
Front Immunol. 2023; 14: 1074242. Published online 2023 Apr 12. doi: 10.3389/fimmu.2023.1074242
PMCID:
PMC10130515
12.
Chunjie Xu, Lei Gu, Lipeng Hu, Chunhui Jiang, Qing Li, Longci Sun, Hong Zhou, Ye Liu, Hanbing Xue, Jun Li, Zhigang Zhang, Xueli Zhang, Qing Xu
Nat Commun. 2023; 14: 2042. Published online 2023 Apr 11. doi: 10.1038/s41467-023-37590-x
PMCID:
PMC10090135
13.
Topi Meuronen, Maria A. Lankinen, Johan Kolmert, Vanessa Derenji de Mello, Taisa Sallinen, Jyrki Ågren, Kirsi A. Virtanen, Markku Laakso, Craig E. Wheelock, Jussi Pihlajamäki, Ursula Schwab
Mol Nutr Food Res. 2022 Dec; 66(24): 2200351. Published online 2022 Nov 11. doi: 10.1002/mnfr.202200351
PMCID:
PMC10077898
14.
Ebba Alkhunaizi, Nicole Martin, Angie C. Jelin, Mara Rosner, Diana J. Bailey, Laurie A. Steiner, Saquib Lakhani, Weizhen Ji, Philip J. Katzman, Katherine R. Forster, Olga Jarinova, Patrick Shannon, David Chitayat, Care4Rare Canada Consortium
Am J Med Genet A.
Published in final edited form as: Am J Med Genet A. 2023 Mar; 191(3): 760–769. Published online 2022 Dec 10. doi: 10.1002/ajmg.a.63071
PMCID:
PMC9928776
15.
Marija Knez, Erick Boy
Front Nutr. 2022; 9: 1057156. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.3389/fnut.2022.1057156
PMCID:
PMC9878572
16.
Ruth J Falb, Amelie J Müller, Wolfram Klein, Mona Grimmel, Ute Grasshoff, Stephanie Spranger, Petra Stöbe, Darja Gauck, Alma Kuechler, Nicola Dikow, Eva M C Schwaibold, Christoph Schmidt, Luisa Averdunk, Rebecca Buchert, Tilman Heinrich, Natalia Prodan, Joohyun Park, Martin Kehrer, Marc Sturm, Olga Kelemen, Silke Hartmann, Denise Horn, Dirk Emmerich, Nina Hirt, Armin Neumann, Glen Kristiansen, Ulrich Gembruch, Susanne Haen, Reiner Siebert, Sabine Hentze, Markus Hoopmann, Stephan Ossowski, Stephan Waldmüller, Stefanie Beck-Wödl, Dieter Gläser, Ismail Tekesin, Felix Distelmaier, Olaf Riess, Karl-Oliver Kagan, Andreas Dufke, Tobias B Haack
J Med Genet. 2023 Jan; 60(1): 48–56. Published online 2021 Nov 5. doi: 10.1136/jmedgenet-2021-108064
PMCID:
PMC9811090
17.
Cheng Zhou, Wenji Zhang, Hui Lin, Luyun Zhang, Fan Wu, Yan Wang, Susu Yu, Xinyue Peng, Wenli Cheng, Min Li, Xiaoying Pan, Zhenrui Huang, Wenjuan Zhang
Front Pharmacol. 2022; 13: 925264. Published online 2022 Aug 29. doi: 10.3389/fphar.2022.925264
PMCID:
PMC9464872
18.
Maija Vaittinen, Maria A. Lankinen, Pirjo Käkelä, Jyrki Ågren, Craig E. Wheelock, Markku Laakso, Ursula Schwab, Jussi Pihlajamäki
Eur J Nutr. 2022; 61(7): 3707–3718. Published online 2022 Jun 14. doi: 10.1007/s00394-022-02922-y
PMCID:
PMC9464166
19.
Gioia Heravi, Hyejeong Jang, Xiaokun Wang, Ze Long, Zheyun Peng, Seongho Kim, Wanqing Liu
Front Oncol. 2022; 12: 942798. Published online 2022 Aug 15. doi: 10.3389/fonc.2022.942798
PMCID:
PMC9423679
20.
Ping Li, Yuhui Chen, Jieyun Song, Lailai Yan, Tiantian Tang, Rui Wang, Xiuqin Fan, Yurong Zhao, Kemin Qi
Nutr Metab (Lond) 2022; 19: 48. Published online 2022 Jul 23. doi: 10.1186/s12986-022-00683-3
PMCID:
PMC9308251

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center