U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 87

1.
Makoto Iwahashi, Masahiro Katsuda, Mikihito Nakamori, Masaki Nakamura, Teiji Naka, Toshiyasu Ojima, Takeshi Iida, Hiroki Yamaue
Cancer Sci. 2010 Dec; 101(12): 2510–2517. Published online 2010 Sep 28. doi: 10.1111/j.1349-7006.2010.01732.x
PMCID:
PMC11158191
2.
Yanhong Liu, Rong Shao
Front Pharmacol. 2024; 15: 1225076. Published online 2024 May 15. doi: 10.3389/fphar.2024.1225076
PMCID:
PMC11135043
3.
Pingyu Chen, Chang Fu, Lin Shen, Zhengyang Fei, Mengjie Luo, Yanqiu Chen, Hongchao Li
BMC Health Serv Res. 2024; 24: 676. Published online 2024 May 29. doi: 10.1186/s12913-024-11142-5
PMCID:
PMC11134889
4.
Xia Zhou, Wuan Bao, Xiang Zhu, Di Wang, Pengfei Zeng, Guojie Xia, Minyan Xing, Yanyan Zhan, Junrong Yan, Minchi Yuan, Qiang Zhao
J Thorac Dis. 2024 Mar 29; 16(3): 1843–1853. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.21037/jtd-23-1601
PMCID:
PMC11009591
5.
Yu Uneno, Motoo Nomura, Taisuke Hosokai, Yoshinosuke Kurakake, Masayuki Fuki, Hiroki Shiomi, Yasuhide Takeuchi, Masashi Tamaoki, Akira Yokoyama, Chikatoshi Katada, Manabu Muto
Intern Med. 2024 Mar 1; 63(5): 677–680. Published online 2023 Jul 19. doi: 10.2169/internalmedicine.2041-23
PMCID:
PMC10982021
6.
Hiroki Hara, Taroh Satoh, Takashi Kojima, Takahiro Tsushima, Yu Sunakawa, Morihito Okada, Ningning Ding, Hongqian Wu, Liyun Li, Tian Yu, Gisoo Barnes, Ken Kato
Esophagus. 2024; 21(2): 102–110. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.1007/s10388-023-01040-w
PMCID:
PMC10957685
7.
Yanli Qu, Abulimiti Munire, Ning Zhou, Keyoumu Saifuding, Jilisihan Bulibu, Wei Wang, Xushan Tang, Na Li, Junjie Li, Peihong Wang, Yong Tang
J Gastrointest Oncol. 2024 Feb 29; 15(1): 1–11. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.21037/jgo-23-610
PMCID:
PMC10932671
8.
Qiong He, Xun Shi, Junrong Yan, Mengmeng Wu, Cuiping Gu, Xinmin Yu
Mol Clin Oncol. 2024 Apr; 20(4): 29. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.3892/mco.2024.2727
PMCID:
PMC10895470
9.
J. Ajani, F. El Hajbi, D. Cunningham, M. Alsina, P. Thuss-Patience, G.V. Scagliotti, M. Van den Eynde, S-B. Kim, K. Kato, L. Shen, L. Li, N. Ding, J. Shi, G. Barnes, E. Van Cutsem
ESMO Open. 2024 Jan; 9(1): 102202. Published online 2023 Dec 19. doi: 10.1016/j.esmoop.2023.102202
PMCID:
PMC10837773
10.
Daniel Aintabi, Ann Saliares, Elliot Berinstein, Naresh Gunaratnam
ACG Case Rep J. 2024 Jan; 11(1): e01259. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.14309/crj.0000000000001259
PMCID:
PMC10793991
11.
Xiao-Han Zhao, Wen-Bin Shen, Duo Wang, He-Song Wang, Chun-Yang Song, Wen-Zhao Deng
Front Oncol. 2023; 13: 1347301. Published online 2023 Dec 12. doi: 10.3389/fonc.2023.1347301
PMCID:
PMC10750987
12.
Ying-Tao Lin, Chong-Chong Zhou, Kai Xu, Meng-Die Zhang, Xin Li
Ther Adv Med Oncol. 2023; 15: 17588359231213621. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.1177/17588359231213621
PMCID:
PMC10666699
13.
Chongchong Zhou, Jingxuan Wei, Kai Xu, Yingtao Lin, Lingli Zhang, Xin Li
Risk Manag Healthc Policy. 2023; 16: 2447–2458. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.2147/RMHP.S436750
PMCID:
PMC10657759
14.
Dan Gao, Jing Ou, Bang-Guo Tan, Zi-Yi Yu, Ke-Ying Li, Rui Li, Xiao-Ming Zhang, Tian-Wu Chen, Hai-Ying Zhou
Oncol Lett. 2023 Nov; 26(5): 485. Published online 2023 Sep 26. doi: 10.3892/ol.2023.14072
PMCID:
PMC10561156
15.
Hajime Nakamura, Aika Shionoya, Yohei Arihara, Naotaka Hayasaka, Tomohiro Kubo, Makoto Usami, Shintaro Sugita, Hisashi Uhara, Kohichi Takada
Front Immunol. 2023; 14: 1259071. Published online 2023 Sep 11. doi: 10.3389/fimmu.2023.1259071
PMCID:
PMC10518453
16.
Xiao-Han Zhao, Hong-Mei Gao, Jing-Yuan Wen, He-Song Wang, Luan-Ying Wu, Chun-Yang Song, Wen-Zhao Deng, Shu-Chai Zhu, Wen-Bin Shen
Discov Oncol. 2023 Dec; 14: 165. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.1007/s12672-023-00783-3
PMCID:
PMC10477157
17.
Zheng Zhao, Ming-Mei Yin, Wei-Feng Zhao, Chao-Jie Wang
Medicine (Baltimore) 2023 Aug 18; 102(33): e34794. Published online 2023 Aug 18. doi: 10.1097/MD.0000000000034794
PMCID:
PMC10443762
18.
Xiao-Han Zhao, Wen-Bin Shen, Duo Wang, He-Song Wang, Chun-Yang Song, Wen-Zhao Deng
Front Oncol. 2023; 13: 1167625. Published online 2023 Jun 14. doi: 10.3389/fonc.2023.1167625
PMCID:
PMC10304838
19.
Mengjie Jiang, Yujie Hu, Gang Lin, Chao Chen, Huafeng Li
Front Immunol. 2023; 14: 1177085. Published online 2023 May 30. doi: 10.3389/fimmu.2023.1177085
PMCID:
PMC10261849
20.
Ming-Wei Kao, Yao-Hung Kuo, Kun-Chou Hsieh, Ching-Tai Lee, Shih-Chi Wu, Wen-Chi Yang
Int J Mol Sci. 2023 Apr; 24(8): 7312. Published online 2023 Apr 15. doi: 10.3390/ijms24087312
PMCID:
PMC10139434

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center