U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 87

1.
Tomas Simurda, Rita Marchi, Alessandro Casini, Marguerite Neerman-Arbez, Miroslava Drotarova, Ingrid Skornova, Jana Zolkova, Zuzana Kolkova, Dusan Loderer, Monika Brunclikova, Kristina Maria Belakova, Jan Stasko
Blood Coagul Fibrinolysis. 2024 Mar; 35(2): 56–61. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.1097/MBC.0000000000001274
PMCID:
PMC10927300
2.
Anna Ying, Yuanlin Zhou, Chunyue Wang, Tao Wang, Xuan Zhang, Shanshan Wang, Shaofa Ke, Yuyan Bao, Yang Liu, Feng Wang
Front Neurol. 2024; 15: 1272802. Published online 2024 Jan 24. doi: 10.3389/fneur.2024.1272802
PMCID:
PMC10848147
3.
Rosa Toenges, Michael Steiner, Christian Friedrich Weber, Wolfgang Miesbach
Front Med (Lausanne) 2023; 10: 1294301. Published online 2023 Dec 13. doi: 10.3389/fmed.2023.1294301
PMCID:
PMC10752225
4.
Philippe De Mazancourt, Elisabeth Mazoyer, Myriam Hormi, Michel Hanss
Int J Mol Sci. 2023 Dec; 24(23): 16551. Published online 2023 Nov 21. doi: 10.3390/ijms242316551
PMCID:
PMC10706790
5.
Yang Li, Qian Liang, Wenman Wu, Xiaobo Hu, Hualiang Wang, Xuefeng Wang, Qiulan Ding
Res Pract Thromb Haemost. 2023 Jul; 7(5): 102145. Published online 2023 Jul 7. doi: 10.1016/j.rpth.2023.102145
PMCID:
PMC10439445
6.
娟 骆, 苏容 段, 华 王
Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2022 Jan 20; 53(1): 171–174. Chinese. doi: 10.12182/20220160201
PMCID:
PMC10408859
7.
Yan Jia, Xi-Wen Zhang, Yi-Shi Wu, Qing-Yu Wang, Shu-Li Yang
World J Clin Cases. 2022 Dec 16; 10(35): 12996–13005. Published online 2022 Dec 16. doi: 10.12998/wjcc.v10.i35.12996
PMCID:
PMC9782930
8.
Decheng Meng, Runzi Zhang, Chenni Ji, Shijun Gao, Juan Wang
Medicine (Baltimore) 2022 Nov 18; 101(46): e31644. Published online 2022 Nov 18. doi: 10.1097/MD.0000000000031644
PMCID:
PMC9678536
9.
Xinyan Chen, Jie Yan, Liqun Xiang, Faquan Lin
J Clin Lab Anal. 2022 Sep; 36(9): e24624. Published online 2022 Aug 10. doi: 10.1002/jcla.24624
PMCID:
PMC9459280
10.
Megan Langer, Meredith Manire, Matthew Clarkson, Yazan Samhouri, Deep Shah, Rama Bhagavatula
Res Pract Thromb Haemost. 2021 Dec; 5(8): e12619. Published online 2021 Nov 16. doi: 10.1002/rth2.12619
PMCID:
PMC8595964
11.
Rachel C. Peck, Lucy Fitzgibbon, Christopher Reilly‐Stitt, Christopher Doherty, Emma Phillips, Andrew D. Mumford
Res Pract Thromb Haemost. 2021 Aug; 5(6): e12568. Published online 2021 Aug 21. doi: 10.1002/rth2.12568
PMCID:
PMC8380079
12.
Alona A. Merkulova, Steven C. Mitchell, Sergei Merkulov, Alisa S. Wolberg, Marguerite Neerman-Arbez, Alvin H. Schmaier
Front Med (Lausanne) 2020; 7: 591546. Published online 2020 Nov 27. doi: 10.3389/fmed.2020.591546
PMCID:
PMC7729062
13.
Yingli Qiao, Qisi Zhang, Poshi Xu, Yuhui Deng
Open Med (Wars) 2020; 15(1): 769–773. Published online 2020 Aug 3. doi: 10.1515/med-2020-0214
PMCID:
PMC7712284
14.
Zaker I Schwabkey, Farrell C Sheehan, Courtney Bellomo, Mihir Raval
BMJ Case Rep. 2020; 13(9): e235961. Published online 2020 Sep 18. doi: 10.1136/bcr-2020-235961
PMCID:
PMC7511613
15.
Liqun Xiang, Meiling Luo, Jie Yan, Lin Liao, Weijie Zhou, Xuelian Deng, Donghong Deng, Peng Cheng, Faquan Lin
J Clin Lab Anal. 2018 May; 32(4): e22322. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1002/jcla.22322
PMCID:
PMC6816876
16.
Jie Yan, Donghong Deng, Peng Cheng, Lin Liao, Meiling Luo, Faquan Lin
J Clin Lab Anal. 2018 Mar; 32(3): e22319. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1002/jcla.22319
PMCID:
PMC6816852
17.
Namrah Siddiq, Colin Bergstrom, Larry D Anderson, Jr, Srikanth Nagalla
BMJ Case Rep. 2019; 12(7): e229312. Published online 2019 Jul 17. doi: 10.1136/bcr-2019-229312
PMCID:
PMC6663320
18.
Francesca Martini, Nadia Cecconi, Aldo Paolicchi, Sara Galimberti, Giulia Cervetti, Gabriele Buda, Mario Petrini
TH Open. 2019 Jan; 3(1): e64–e66. Published online 2019 Mar 19. doi: 10.1055/s-0039-1683969
PMCID:
PMC6524915
19.
Ruimin Cai, Yi Li, Wenyang Wang, Xue Gao, Meirong Liu, Youxiang Diao, Yi Tang, Qiang Feng
Medicine (Baltimore) 2018 Oct; 97(40): e12697. Published online 2018 Oct 5. doi: 10.1097/MD.0000000000012697
PMCID:
PMC6200480
20.
VK Kimiskidis, E Papadakis, V Papaliagkas, S Papagiannopoulos, DK Galanakis
Hippokratia. 2017 Jan-Mar; 21(1): 49–51.
PMCID:
PMC5997019

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center