U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 161

1.
Zhang Dong, Wan Chong, Chen Chen, Li Qi, Li Mengke, Dou Minghui, Yuan Jiawei, Quan Longxi, Liu Hengchao, Jia Liu, Geng Zhimin
BMC Cancer. 2024; 24: 286. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.1186/s12885-024-11949-9
PMCID:
PMC10910796
2.
Vasileios Tsagkalidis, Russell C. Langan, Brett L. Ecker
Cancers (Basel) 2023 Dec; 15(24): 5772. Published online 2023 Dec 9. doi: 10.3390/cancers15245772
PMCID:
PMC10741460
3.
Damla Oflas, Funda Canaz, İlter Özer, Lütfiye Demir, Ertuğrul Çolak
Turk J Gastroenterol. 2023 Oct; 34(10): 1014–1024. Published online 2023 Oct 1. doi: 10.5152/tjg.2023.22881
PMCID:
PMC10645280
4.
Xiao-Jie Zhang, He Fei, Chong-Yuan Sun, Ze-Feng Li, Zheng Li, Chun-Guang Guo, Dong-Bing Zhao
World J Gastrointest Surg. 2023 Oct 27; 15(10): 2247–2258. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.4240/wjgs.v15.i10.2247
PMCID:
PMC10642462
5.
Aboud Kaliounji, Haya Kaliounji, Michael A Farraj, Nischal Sharma, Samy I. McFarlane
Cureus. 2023 Oct; 15(10): e46796. Published online 2023 Oct 10. doi: 10.7759/cureus.46796
PMCID:
PMC10634612
6.
Maryknoll P. Linscott, Havell Markus, Mackenzie Sennett, Catherine Abendroth, Nelson S. Yee
Biomedicines. 2023 Aug; 11(8): 2326. Published online 2023 Aug 21. doi: 10.3390/biomedicines11082326
PMCID:
PMC10452745
7.
Sazan Abdulwahab Mirza, Mohammed N. Hilmi, Azza N. Al jaleeli
Ann Med Surg (Lond) 2023 Jun; 85(6): 2512–2517. Published online 2023 May 3. doi: 10.1097/MS9.0000000000000750
PMCID:
PMC10289635
8.
Humzah Iqbal, Arpine Petrosyan, Jennifer Yoon, Marina Roytman
Cureus. 2023 Apr; 15(4): e37566. Published online 2023 Apr 14. doi: 10.7759/cureus.37566
PMCID:
PMC10183155
9.
Gianluca Mauri, Viviana Gori, Giorgio Patelli, Laura Roazzi, Francesco Rizzetto, Luciano De Carlis, Anna Mariani, Ugo Cavallari, Elisabetta Prada, Tiziana Cipani, Maria Costanza Aquilano, Emanuela Bonoldi, Angelo Vanzulli, Salvatore Siena, Andrea Sartore-Bianchi
World J Surg Oncol. 2023; 21: 118. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.1186/s12957-023-02976-0
PMCID:
PMC10064505
10.
Xiaojie Zhang, Chongyuan Sun, Lulu Zhao, Penghui Niu, Zefeng Li, He Fei, Wanqing Wang, Chunguang Guo, Xu Che, Yingtai Chen, Dongbing Zhao
Am J Cancer Res. 2023; 13(1): 340–351. Published online 2023 Jan 15.
PMCID:
PMC9906084
11.
Zheng Li, Xiaojie Zhang, Chongyuan Sun, He Fei, Zefeng Li, Dongbing Zhao
Curr Oncol. 2022 Nov; 29(11): 9006–9017. Published online 2022 Nov 21. doi: 10.3390/curroncol29110706
PMCID:
PMC9689436
12.
Xiaojie Zhang, Chongyuan Sun, He Fei, Zefeng Li, Chunguang Guo, Yingtai Chen, Xu Che, Dongbing Zhao
Curr Oncol. 2022 Oct; 29(10): 6724–6734. Published online 2022 Sep 20. doi: 10.3390/curroncol29100528
PMCID:
PMC9600143
13.
Tao Huang, Liying Huang, Rui Yang, Shuna Li, Ningxia He, Aozi Feng, Li Li, Jun Lyu
Asia Pac J Oncol Nurs. 2022 Dec; 9(12): 100141. Published online 2022 Sep 5. doi: 10.1016/j.apjon.2022.100141
PMCID:
PMC9583040
14.
Zheng-Yun Zhang, Jiao Guan, Xin-Ping Wang, Di-Si Hao, Zun-Qiang Zhou
Front Surg. 2022; 9: 901615. Published online 2022 Aug 26. doi: 10.3389/fsurg.2022.901615
PMCID:
PMC9458928
15.
Xiaojie Zhang, Chongyuan Sun, Zefeng Li, Tongbo Wang, Lulu Zhao, Penghui Niu, Chunguang Guo, Xu Che, Yingtai Chen, Dongbing Zhao
Am J Cancer Res. 2022; 12(8): 4062–4073. Published online 2022 Aug 15.
PMCID:
PMC9442013
16.
Jun Cheng, Yize Mao, Wenhui Hong, Wanming Hu, Peng Shu, Kun Huang, Jingjing Yu, Maofen Jiang, Liqin Li, Wei Wang, Dong Ni, Shengping Li
J Transl Med. 2022; 20: 272. Published online 2022 Jun 15. doi: 10.1186/s12967-022-03473-w
PMCID:
PMC9199183
17.
Kazuma Daiku, Kenji Ikezawa, Shingo Maeda, Yutaro Abe, Yugo Kai, Ryoji Takada, Takuo Yamai, Nobuyasu Fukutake, Tasuku Nakabori, Hiroyuki Uehara, Kazuyoshi Ohkawa
DEN Open. 2022 Apr; 2(1): e23. Published online 2021 Aug 22. doi: 10.1002/deo2.23
PMCID:
PMC8828171
18.
Ramiro Manuel Fernandez-Placencia, Paola Montenegro, Melvy Guerrero, Mariana Serrano, Emperatriz Ortega, Mercedes Bravo, Lourdes Huanca, Stéphane Bertani, Juan Manuel Trejo, Patricia Webb, Jenny Malca-Vasquez, Luis Taxa, Alberto Lachos-Davila, Juan Celis-Zapata, Carlos Luque-Vasquez, Eduardo Payet, Eloy Ruiz, Francisco Berrospi
World J Gastrointest Surg. 2022 Jan 27; 14(1): 24–35. Published online 2022 Jan 27. doi: 10.4240/wjgs.v14.i1.24
PMCID:
PMC8790327
19.
Yung-En Tsai, Ke-Hung Chien, Yao-Feng Li, Shiue-Wei Lai
Medicina (Kaunas) 2021 Nov; 57(11): 1238. Published online 2021 Nov 12. doi: 10.3390/medicina57111238
PMCID:
PMC8624159
20.
Saptarshi Chakraborty, Brett L. Ecker, Ken Seier, Victoria G. Aveson, Vinod P. Balachandran, Jeffrey A. Drebin, Michael I. D'Angelica, T. Peter Kingham, Carlie S. Sigel, Kevin C. Soares, Efsevia Vakiani, Alice C Wei, Rohit Chandwani, Mithat Gonen, Ronglai Shen, William R. Jarnagin
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2021 Nov 1; 27(21): 5891–5899. Published online 2021 Aug 25. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-1906
PMCID:
PMC8563403

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center