U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 105

1.
Robert J. Vanner, Stephanie M. Dobson, Olga I. Gan, Jessica McLeod, Erwin M. Schoof, Ildiko Grandal, Jeff A. Wintersinger, Laura Garcia-Prat, Mohsen Hosseini, Stephanie Z. Xie, Liqing Jin, Nathan Mbong, Veronique Voisin, Michelle Chan-Seng-Yue, James A. Kennedy, Esmé Waanders, Quaid Morris, Bo Porse, Steven M. Chan, Cynthia J. Guidos, Jayne S. Danska, Mark D. Minden, Charles G. Mullighan, John E. Dick
Blood Cancer Discov. 2022 Jan; 3(1): 16–31. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.1158/2643-3230.BCD-20-0216
PMCID:
PMC9783958
2.
Tessy Xavier, Lakshmi Sumitra Vijayachandran, Rumamol Chandran, Ullas Mony, Anitha Augustine, Neeraj Sidharthan, Rema Ganapathy, Pavithran Keechilat, K R. Sundaram, Krishnakumar N. Menon
Sci Rep. 2022; 12: 15491. Published online 2022 Sep 15. doi: 10.1038/s41598-022-19489-7
PMCID:
PMC9477816
3.
Ranran Tu, Jianyang Liu, Fan Cheng, Weipin Weng, Hainan Zhang, Yi Shu, Xiaomei Wu, Zhiping Hu, Jie Zhang
Front Med (Lausanne) 2022; 9: 847219. Published online 2022 Apr 20. doi: 10.3389/fmed.2022.847219
PMCID:
PMC9067377
4.
Wenbiao Zhang, Yongjiang Li, Guanjun Chen, Xiaochun Yang, Junfeng Hu, Xiaofei Zhang, Guokai Feng, Hua Wang
Front Bioeng Biotechnol. 2022; 10: 812277. Published online 2022 Feb 23. doi: 10.3389/fbioe.2022.812277
PMCID:
PMC8905628
5.
Jinai Bharucha, Qing Cao, Zohar Sachs, Angela Smith, Sarah Williams, Khalid Amin, Veronika Bachanova, Erica Warlick, Claudio Brunstein, Daniel Weisdorf, Nelli Bejanyan
Hematol Oncol Stem Cell Ther.
Published in final edited form as: Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2021 Sep; 14(3): 240–245. Published online 2020 Nov 24. doi: 10.1016/j.hemonc.2020.11.004
PMCID:
PMC8711723
6.
费 新红, 顾 江英, 殷 宇明, 程 昊钰, 张 维婕, 张 书芹, 赵 杰, 王 静波
Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2019 Jul; 40(7): 578–583. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2019.07.008
PMCID:
PMC7364899
7.
冯 洒然, 陈 子兴, 岑 建农, 沈 宏杰, 王 元元, 姚 利
Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2016 Dec; 37(12): 1070–1076. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2016.12.012
PMCID:
PMC7348488
8.
晋 梦莹, 韩 悦, 刘 跃均, 顾 斌, 陈 佳, 石 森森, 徐 明珠, 蔡 成森, 唐 雅琼, 吴 德沛
Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2018 Aug; 39(8): 650–653. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2018.08.008
PMCID:
PMC7342845
9.
Xiaofan Li, Yaqun Hong, Jiafu Huang, Nainong Li
Cell Med. 2019; 11: 2155179019873850. Published online 2019 Sep 4. doi: 10.1177/2155179019873850
PMCID:
PMC6728670
10.
Shiori Saito, Jiro Kikuchi, Daisuke Koyama, Shin Sato, Hiroo Koyama, Naoki Osada, Yoshiaki Kuroda, Koshi Akahane, Takeshi Inukai, Takashi Umehara, Yusuke Furukawa
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2019 Mar 1; 25(5): 1601–1611. Published online 2018 Dec 5. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-0919
PMCID:
PMC6397674
11.
Jun-Qing Liu, Wen-Yuan Mai, Si-Ben Wang, Yin-Jun Lou, Sen-Xiang Yan, Jie Jin, Wei-Lai Xu
Medicine (Baltimore) 2017 Dec; 96(52): e9199. Published online 2017 Dec 29. doi: 10.1097/MD.0000000000009199
PMCID:
PMC6393157
12.
Ying Le, Huiqun Li, Chengyao Wan, Yuan Long, Zhenfang Liu
Medicine (Baltimore) 2018 Nov; 97(45): e13091. Published online 2018 Nov 9. doi: 10.1097/MD.0000000000013091
PMCID:
PMC6250547
13.
Mingwei Jin, Chengmin Xuan, Jizhao Gao, Rui Han, Shumei Xu, Lei Wang, Yuan Wang, Kunpeng Shi, Sunil Rauniyar, Qi An
Medicine (Baltimore) 2018 Nov; 97(45): e13131. Published online 2018 Nov 9. doi: 10.1097/MD.0000000000013131
PMCID:
PMC6250449
14.
Xiao-Ping Xi, Yu-Jin Zong, Yan-Hong Ji, Bing Wang, Hua-Sheng Liu
Oncotarget. 2018 Jan 12; 9(4): 5424–5434. Published online 2017 Dec 20. doi: 10.18632/oncotarget.23521
PMCID:
PMC5797061
15.
Gary V. Walker, Ferial Shihadeh, Hagop Kantarjian, Pamela Allen, Gabriela Rondon, Partow Kebriaei, Susan O’Brien, Aziza Kedir, Mustefa Said, Jonathan D. Grant, Deborah A. Thomas, Paul W. Gidley, Isidora Arzu, Chelsea Pinnix, Valerie Reed, Bouthaina S. Dabaja
Int J Radiat Oncol Biol Phys.
Published in final edited form as: Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014 Dec 1; 90(5): 1119–1125. doi: 10.1016/j.ijrobp.2014.08.004
PMCID:
PMC4868499
16.
Fred H. Laningham, Larry E. Kun, Wilburn E. Reddick, Robert J. Ogg, E. Brannon Morris, Ching-Hon Pui
Neuroradiology.
Published in final edited form as: Neuroradiology. 2007 Nov; 49(11): 873–888. Published online 2007 Oct 9. doi: 10.1007/s00234-007-0300-7
PMCID:
PMC2386669
17.
Sharon R. Pine, Changhong Yin, Yousif H. Matloub, Hatem E. Sabaawy, Claudio Sandoval, Oya Levendoglu-Tugal, M. Fevzi Ozkaynak, Somasundaram Jayabose
J Mol Diagn. 2005 Feb; 7(1): 127–132. doi: 10.1016/S1525-1578(10)60018-9
PMCID:
PMC1867497
18.
H E Kay
Arch Dis Child. 1976 Jan; 51(1): 73–74. doi: 10.1136/adc.51.1.73
PMCID:
PMC1545856
19.
Bálint Egyed, Anna Horváth, Ágnes F. Semsei, Csaba Szalai, Judit Müller, Dániel J. Erdélyi, Gábor T. Kovács
Pathol Oncol Res. 2022; 28: 1610096. Published online 2022 Apr 5. doi: 10.3389/pore.2022.1610096
PMCID:
PMC9016120
20.
Jingxian Gu, Sining Liu, Wei Cui, Haiping Dai, Qingya Cui, Jia Yin, Zheng Li, Liqing Kang, Huiying Qiu, Yue Han, Miao Miao, Suning Chen, Shengli Xue, Ying Wang, Zhengming Jin, Xiaming Zhu, Lei Yu, Depei Wu, Xiaowen Tang
Front Immunol. 2022; 13: 858590. Published online 2022 Mar 17. doi: 10.3389/fimmu.2022.858590
PMCID:
PMC8970344

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center