U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 183

1.
Johnny Yau Cheung Chang, Chariene Shao Lin Woo, Wing Sun Chow, Anne White, Ka Chung Wong, Po Tsui, Alan Chun Hong Lee, Eunice Ka Hong Leung, Yu Cho Woo, Kathryn Choon Beng Tan, Karen Siu Ling Lam, Chi Ho Lee, David Tak Wai Lui
Front Med (Lausanne) 2023; 10: 1246796. Published online 2023 Dec 5. doi: 10.3389/fmed.2023.1246796
PMCID:
PMC10728467
2.
Guang-Hua Liu, Ming-Ke Qiu, Yang Wang, Ting-Ting Zhang, Li-Jun Wang, Wen-Bin Guan, Jing-Min Ou, Li-Tian Chen
Medicine (Baltimore) 2023 Dec 15; 102(50): e35821. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.1097/MD.0000000000035821
PMCID:
PMC10727592
3.
Junfeng Zhao, Le Qin, Guorong He, Tiancheng Xie, Guanghui Hu, Furan Wang, Hongji Zhong, Jianming Zhu, Yunfei Xu
Cancer Med. 2023 Dec; 12(23): 21293–21307. Published online 2023 Nov 20. doi: 10.1002/cam4.6605
PMCID:
PMC10726841
4.
Edward K. Maybury, Nnamdi I. Gwacham, Charanjeet Singh, Susan Mondo, Sarfraz Ahmad, Nathalie D. McKenzie
Gynecol Oncol Rep. 2023 Dec; 50: 101312. Published online 2023 Nov 30. doi: 10.1016/j.gore.2023.101312
PMCID:
PMC10703604
5.
Tofan Widya Utami, Yuri Feharsal, Laila Nuranna, Gatot Purwoto, Trifonia Pingkan Siregar, Tantri Hellyanti
Int J Surg Case Rep. 2023 Nov; 112: 108915. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.1016/j.ijscr.2023.108915
PMCID:
PMC10667731
6.
Christina H. Wei, Edward Wang, Evita Sadimin, Lorna Rodriguez-Rodriguez, Mark Agulnik, Janet Yoon, Janine LoBello, Szabolcs Szelinger, Clarke Anderson
Gynecol Oncol Rep. 2023 Dec; 50: 101294. Published online 2023 Oct 15. doi: 10.1016/j.gore.2023.101294
PMCID:
PMC10590733
7.
Emeka P Agudile, Marina Khan, Puay Eng Tan, Olga Kozyreva
Cureus. 2023 Aug; 15(8): e44442. Published online 2023 Aug 31. doi: 10.7759/cureus.44442
PMCID:
PMC10544044
8.
Diqing Wu, Kun Zhang, Xueqin Zhang
Clin Case Rep. 2023 Aug; 11(8): e7781. Published online 2023 Aug 8. doi: 10.1002/ccr3.7781
PMCID:
PMC10410121
9.
Shengchao Wang, Kelie Chen, Qin Chen, Shuai Huang, Weiguo Lu
BMC Womens Health. 2023; 23: 348. Published online 2023 Jun 30. doi: 10.1186/s12905-023-02495-w
PMCID:
PMC10314516
10.
Qiu-Lin Ye, Yue Qi, Juan-Juan Liu, Yue-Xin Hu, Yuan Lv, Bei Lin
BMC Womens Health. 2023; 23: 329. Published online 2023 Jun 21. doi: 10.1186/s12905-023-02426-9
PMCID:
PMC10286347
11.
Cailin O'Connell, Sylvia Jang, Paloma Monroig-Bosque, Anne Alaniz
Gynecol Oncol Rep. 2023 Jun; 47: 101207. Published online 2023 May 25. doi: 10.1016/j.gore.2023.101207
PMCID:
PMC10241837
12.
Taiki Isaji, Kenichiro Iwami, Fuminori Ato, Tadashi Watanabe, Emiko Takahashi, Shigeru Miyachi
Intern Med. 2023 Mar 15; 62(6): 915–921. Published online 2022 Aug 20. doi: 10.2169/internalmedicine.9447-22
PMCID:
PMC10076130
13.
Yuan Wang, Jing Yang
World J Clin Cases. 2023 Mar 6; 11(7): 1642–1649. Published online 2023 Mar 6. doi: 10.12998/wjcc.v11.i7.1642
PMCID:
PMC10011988
14.
Kamran Mushtaq, Muhammad Umair Khan, Deema Al Soub, Sheija Mary Koshy, Maher Petkar, Khalid Mohsin Al Ejji
Clin Case Rep. 2023 Feb; 11(2): e6861. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.1002/ccr3.6861
PMCID:
PMC9896153
15.
Chengxiu Xie, Jian Cai, Nan Li, Ping Hua, Zexuan Yang, Xia Yu, Dongmei Tang, Yu Hu, Qingsong Liu
BMC Pregnancy Childbirth. 2023; 23: 58. Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1186/s12884-022-05317-3
PMCID:
PMC9872390
16.
Cindy Cecilia, Djohan Ardiansyah, Fadil
Radiol Case Rep. 2023 Mar; 18(3): 1041–1045. Published online 2023 Jan 5. doi: 10.1016/j.radcr.2022.12.028
PMCID:
PMC9849995
17.
Zilong Wang, Fuding Lu, Changze Song, Xinkun Wang, Naifa Li, Jiawen Zhai, Baohong Jiang, Jianpeng Yuan, Zheng Yang, Xujun Xuan
Front Pediatr. 2022; 10: 1058037. Published online 2022 Dec 20. doi: 10.3389/fped.2022.1058037
PMCID:
PMC9807905
18.
Maoxian Li, Jinkui Wang, Jianyu Wang, Deying Zhang, Yi Hua, Feng Liu, Peng Lu, Junhong Liu, Xing Liu, Tao Lin, Guanghui Wei, Dawei He
Front Pediatr. 2022; 10: 1024906. Published online 2022 Dec 19. doi: 10.3389/fped.2022.1024906
PMCID:
PMC9806341
19.
Riddhi Jaiswal, Swati Agnihotri
J Indian Assoc Pediatr Surg. 2022 Sep-Oct; 27(5): 617–619. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.4103/jiaps.jiaps_172_21
PMCID:
PMC9757788
20.
Tianyu He, Zhiyu Wang, Hongbo Su, Sihan Li, Zheng He
Cureus. 2022 Nov; 14(11): e31320. Published online 2022 Nov 10. doi: 10.7759/cureus.31320
PMCID:
PMC9737640

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center