U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 443

1.
Svenja Schneegans, Jana Löptien, Angelika Mojzisch, Desirée Loreth, Oliver Kretz, Christoph Raschdorf, Annkathrin Hanssen, Antonia Gocke, Bente Siebels, Karthikeyan Gunasekaran, Yi Ding, Leticia Oliveira-Ferrer, Laura Brylka, Thorsten Schinke, Hartmut Schlüter, Ilkka Paatero, Hannah Voß, Stefan Werner, Klaus Pantel, Harriet Wikman
J Exp Clin Cancer Res. 2024; 43: 110. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.1186/s13046-024-03020-z
PMCID:
PMC11008035
2.
Masahiro Morise, Terufumi Kato, Shingo Matsumoto, Takako Inoue, Tomohiro Sakamoto, Takaaki Tokito, Shinji Atagi, Toshiyuki Kozuki, Hiroaki Takeoka, Kenichi Chikamori, Naofumi Shinagawa, Hiroshi Tanaka, Eisuke Horii, Svenja Adrian, Rolf Bruns, Andreas Johne, Paul K. Paik, Hiroshi Sakai
Cancer Sci. 2024 Apr; 115(4): 1296–1305. Published online 2024 Feb 25. doi: 10.1111/cas.16107
PMCID:
PMC11006997
3.
Shengkai Xia, Wenzhe Duan, Mingxin Xu, Mengqi Li, Mengyi Tang, Song Wei, Manqing Lin, Encheng Li, Wenwen Liu, Qi Wang
J Exp Clin Cancer Res. 2024; 43: 103. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.1186/s13046-024-03015-w
PMCID:
PMC10988939
4.
HYUNG SUN KIM, YUN SUN LEE, SEUNG MYUNG DONG, HYO JUNG KIM, DA EUN LEE, HYEON WOONG KANG, MYEONG JIN KIM, JOON SEONG PARK
Oncol Res. 2024; 32(4): 615–624. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.32604/or.2024.044029
PMCID:
PMC10972719
5.
Kei Morikawa, Yu Numata, Yusuke Shinozaki, Shotaro Kaneko, Aya Matsushima, Makoto Nishida, Hirotaka Kida, Hiroshi Handa, Hiroki Nishine, Masamichi Mineshita
Thorac Cancer. 2024 Feb; 15(6): 496–499. Published online 2023 Dec 30. doi: 10.1111/1759-7714.15207
PMCID:
PMC10883856
6.
Qing Zhang, Yaping Li, Yanrui Zhang, Zhiping Deng, Yi Ding
World J Surg Oncol. 2024; 22: 50. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.1186/s12957-024-03305-9
PMCID:
PMC10854037
7.
Cam Phuong Pham, Thi Thai Hoa Nguyen, Anh Tu Do, Tuan Khoi Nguyen, Thi Anh Thu Hoang, Tuan Anh Le, Dinh Thy Hao Vuong, Dac Nhan Tam Nguyen, Van Khiem Dang, Thi Oanh Nguyen, Van Luan Pham, Minh Hai Nguyen, Thi Huyen Trang Vo, Hung Kien Do, Ha Thanh Vu, Thi Thuy Hang Nguyen, Van Thai Pham, Le Huy Trinh, Khac Dung Nguyen, Hoang Gia Nguyen, Cong Minh Truong, Tran Minh Chau Pham, Thi Bich Phuong Nguyen
BMC Cancer. 2024; 24: 176. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1186/s12885-024-11891-w
PMCID:
PMC10840225
8.
Yumei Li, Shijin Lu, Ping Yao, Wenchuang Huang, Yong Huang, Ying Zhou, Ying Yuan, Shaochen Cheng, Fasheng Wu
Medicine (Baltimore) 2024 Jan 19; 103(3): e36992. Published online 2024 Jan 19. doi: 10.1097/MD.0000000000036992
PMCID:
PMC10798760
9.
Ki Hyeong Lee, Byoung Chul Cho, Myung-Ju Ahn, Yun-Gyoo Lee, Youngjoo Lee, Jong-Seok Lee, Joo-Hang Kim, Young Joo Min, Gyeong-Won Lee, Sung Sook Lee, Kyung-Hee Lee, Yoon Ho Ko, Byoung Yong Shim, Sang-We Kim, Sang Won Shin, Jin-Hyuk Choi, Dong-Wan Kim, Eun Kyung Cho, Keon Uk Park, Jin-Soo Kim, Sang Hoon Chun, Jangyoung Wang, SeokYoung Choi, Jin Hyoung Kang
Cancer Res Treat. 2024 Jan; 56(1): 48–60. Published online 2023 Jun 27. doi: 10.4143/crt.2023.453
PMCID:
PMC10789945
10.
Tae-Hwan Kim, Jin-Hyuk Choi, Mi Sun Ahn, Hyun Woo Lee, Seok Yun Kang, Yong Won Choi, Young Wha Koh, Seung-Soo Sheen
BMC Cancer. 2024; 24: 70. Published online 2024 Jan 12. doi: 10.1186/s12885-023-11782-6
PMCID:
PMC10787420
11.
Ying Lin, Yun Wu, Qiangzu Zhang, Xunwei Tu, Sufang Chen, Junfan Pan, Nengluan Xu, Ming Lin, Peiwei She, Gang Niu, Yusheng Chen, Hongru Li
J Exp Clin Cancer Res. 2024; 43: 1. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.1186/s13046-023-02874-z
PMCID:
PMC10759737
12.
Jérôme Levallet, Tiphaine Biojout, Céline Bazille, Manon Douyère, Fatéméh Dubois, Dimitri Leite Ferreira, Jasmine Taylor, Sylvain Teulier, Jérôme Toutain, Nicolas Elie, Myriam Bernaudin, Samuel Valable, Emmanuel Bergot, Guénaëlle Levallet
Cell Death Dis. 2023 Dec; 14(12): 823. Published online 2023 Dec 13. doi: 10.1038/s41419-023-06345-3
PMCID:
PMC10719310
13.
Yanyan Zhao, Shen Gu, Lingjie Li, Ruping Zhao, Shujun Xie, Jingjing Zhang, Rongjing Zhou, Linglan Tu, Lei Jiang, Shirong Zhang, Shenglin Ma
Neuro Oncol. 2023 Dec; 25(12): 2207–2220. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.1093/neuonc/noad115
PMCID:
PMC10708939
14.
Lingling Zu, Jinling He, Ning Zhou, Quanying Tang, Maoli Liang, Song Xu
Cell Death Dis. 2023 Dec; 14(12): 798. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.1038/s41419-023-06286-x
PMCID:
PMC10700602
15.
Ruoxue Cai, Ying Liu, Mingyan Yu, Huanhuan Sha, Mengya Guo, Yue Chen, Jinjun Ye, Guoren Zhou, Ying Fang, Bo Shen
Cancer Immunol Immunother. 2023; 72(12): 4355–4365. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.1007/s00262-023-03570-9
PMCID:
PMC10700213
16.
Michihiro Kunishige, Eiji Takeuchi
Thorac Cancer. 2023 Dec; 14(34): 3419–3420. Published online 2023 Nov 3. doi: 10.1111/1759-7714.15144
PMCID:
PMC10693938
17.
Yunhua Xu, Yong Li, Jie Luo, Rong Tang
Curr Drug Saf. 2023 Nov 10; 19(2): 309–312. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.2174/1574886318666230529123200
PMCID:
PMC10680087
18.
Pang-Shuo Perng, Heng-Juei Hsu, Jung-Shun Lee, Liang-Chao Wang, Chih-Yuan Huang, Chih-Hao Tien, Yu-Hsuan Lai, Po-Lan Su, Hao-Hsiang Hsu, Liang-Yi Chen, Po-Hsuan Lee
World J Surg Oncol. 2023; 21: 368. Published online 2023 Nov 25. doi: 10.1186/s12957-023-03248-7
PMCID:
PMC10675964
19.
Jia-Shiuan Ju, Allen Chung-Cheng Huang, Pi-Hung Tung, Chi-Hsien Huang, Tzu-Hsuan Chiu, Chin-Chou Wang, How-Wen Ko, Fu-Tsai Chung, Ping-Chih Hsu, Yueh-Fu Fang, Yi-Ke Guo, Chih-Hsi Scott Kuo, Cheng-Ta Yang
Sci Rep. 2023; 13: 20323. Published online 2023 Nov 21. doi: 10.1038/s41598-023-45815-8
PMCID:
PMC10663477
20.
Huixian Zhang, Xingya Li, Ziheng Zhang, Siyuan Huang, Qianqian Guo, Ningning Yan
Medicine (Baltimore) 2023 Jul 21; 102(29): e33543. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.1097/MD.0000000000033543
PMCID:
PMC10662874

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center