U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 356

1.
Rahwa Taddese, Daniel R. Garza, Lilian N. Ruiter, Marien I. de Jonge, Clara Belzer, Steven Aalvink, Iris D. Nagtegaal, Bas E. Dutilh, Annemarie Boleij
Gut Microbes. 2020; 12(1): 1799733. Published online 2020 Sep 11. doi: 10.1080/19490976.2020.1799733
PMCID:
PMC7524400
2.
Ling Zhang, Yuan Liu, Hua Jun Zheng, Chen Ping Zhang
Front Cell Infect Microbiol. 2019; 9: 476. Published online 2020 Jan 15. doi: 10.3389/fcimb.2019.00476
PMCID:
PMC6974454
3.
Ivona Mladineo, Jerko Hrabar, Anamarija Vrbatović, Sanja Duvnjak, Tomislav Gomerčić, Martina Đuras
Parasit Vectors. 2019; 12: 381. Published online 2019 Jul 30. doi: 10.1186/s13071-019-3636-z
PMCID:
PMC6668197
4.
Kai-Yao Huang, Tzu-Hao Chang, Jhih-Hua Jhong, Yu-Hsiang Chi, Wen-Chi Li, Chien-Lung Chan, K. Robert Lai, Tzong-Yi Lee
BMC Syst Biol. 2017; 11(Suppl 7): 131. Published online 2017 Dec 21. doi: 10.1186/s12918-017-0503-4
PMCID:
PMC5763296
5.
Suwen Ou, Haipeng Chen, Hufei Wang, Jinhua Ye, Huidi Liu, Yangbao Tao, Songlin Ran, Xiaoqin Mu, Fangzhou Liu, Shuang Zhu, Kangjia Luo, Zilong Guan, Yinghu Jin, Rui Huang, Yanni Song, Shu-lin Liu
J Transl Med. 2023; 21: 704. Published online 2023 Oct 9. doi: 10.1186/s12967-023-04527-3
PMCID:
PMC10561506
6.
Chang Liu, He Zhang, Tiepeng Li, Zhiqiang Jiang, Yiqiang Yuan, Xiaobing Chen
Infect Immun. 2023 Aug; 91(8): e00102-23. Published online 2023 Jul 5. doi: 10.1128/iai.00102-23
PMCID:
PMC10429653
7.
Alexandra K. McGregor, Anson C.K. Chan, Megan D. Schroeder, Long T.M. Do, Gurpreet Saini, Michael E.P. Murphy, Kirsten R. Wolthers
J Biol Chem. 2023 Jul; 299(7): 104902. Published online 2023 Jun 10. doi: 10.1016/j.jbc.2023.104902
PMCID:
PMC10404700
8.
Yaqi Gao, Tianhui Zou, Pingping Xu, Yingchao Wang, Yi Jiang, Ying-Xuan Chen, Haoyan Chen, Jie Hong, Jing-Yuan Fang
Neoplasia. 2023 Jan; 35: 100850. Published online 2022 Nov 10. doi: 10.1016/j.neo.2022.100850
PMCID:
PMC9664554
9.
Xin Zheng, Rui Liu, Chenchen Zhou, Haopeng Yu, Wanyi Luo, Jianhui Zhu, Jiaxin Liu, Zhe Zhang, Na Xie, Xian Peng, Xin Xu, Lei Cheng, Quan Yuan, Canhua Huang, Xuedong Zhou
Cancer Res. 2021 Dec 15; 81(24): 6157–6170. Published online 2021 Oct 13. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-21-2273
PMCID:
PMC9397643
10.
Feng-Feng Wang, Peng-Yu Zhao, Xian-Jing He, Kai Jiang, Tian-Shuo Wang, Jia-Wei Xiao, Dong-Bo Sun, Dong-Hua Guo
Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 827750. Published online 2022 Jun 14. doi: 10.3389/fcimb.2022.827750
PMCID:
PMC9237437
11.
Dexi Bi, Yin Zhu, Yaohui Gao, Hao Li, Xingchen Zhu, Rong Wei, Ruting Xie, Chunmiao Cai, Qing Wei, Huanlong Qin
Nat Commun. 2022; 13: 3336. Published online 2022 Jun 9. doi: 10.1038/s41467-022-30957-6
PMCID:
PMC9184491
12.
Alan Aitchison, John F. Pearson, Rachel V. Purcell, Frank A. Frizelle, Jacqueline I. Keenan
PLoS One. 2022; 17(6): e0269541. Published online 2022 Jun 3. doi: 10.1371/journal.pone.0269541
PMCID:
PMC9165787
13.
Cody A. Despins, Scott D. Brown, Avery V. Robinson, Andrew J. Mungall, Emma Allen-Vercoe, Robert A. Holt
mBio. 2021 Sep-Oct; 12(5): e02062-21. Published online 2021 Oct 26. doi: 10.1128/mBio.02062-21
PMCID:
PMC8546542
14.
Jii Bum Lee, Kyung-A Kim, Ho Yeon Cho, DooA Kim, Won Kyu Kim, Dongeun Yong, Hyukmin Lee, Sang Sun Yoon, Dai Hoon Han, Yoon Dae Han, Soonmyung Paik, Mi Jang, Han Sang Kim, Joong Bae Ahn
Sci Rep. 2021; 11: 20263. Published online 2021 Oct 12. doi: 10.1038/s41598-021-98941-6
PMCID:
PMC8511250
15.
Chaochao Xu, Lina Fan, Yifeng Lin, Weiyi Shen, Yadong Qi, Ying Zhang, Zhehang Chen, Lan Wang, Yanqin Long, Tongyao Hou, Jianmin Si, Shujie Chen
Gut Microbes. 2021; 13(1): 1980347. Published online 2021 Oct 10. doi: 10.1080/19490976.2021.1980347
PMCID:
PMC8510564
16.
Lirong Bao, Cheng Zhang, Jinglu Lyu, Caixia Yan, Ranran Cao, Ming Pan, Yan Li
BMC Microbiol. 2021; 21: 277. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.1186/s12866-021-02336-6
PMCID:
PMC8504566
17.
A. Nia, A. Ungersboeck, M. Uffmann, D. Leaper, O. Assadian
Anaerobe. 2021 Oct; 71: 102420. Published online 2021 Jul 24. doi: 10.1016/j.anaerobe.2021.102420
PMCID:
PMC8305297
18.
Wenhua Shao, Natsumi Fujiwara, Yasuhiro Mouri, Satoru Kisoda, Kayo Yoshida, Kaya Yoshida, Hiromichi Yumoto, Kazumi Ozaki, Naozumi Ishimaru, Yasusei Kudo
Sci Rep. 2021; 11: 14943. Published online 2021 Jul 22. doi: 10.1038/s41598-021-94384-1
PMCID:
PMC8298429
19.
Chenggang Wu, Yi-Wei Chen, Matthew Scheible, Chungyu Chang, Manuel Wittchen, Ju Huck Lee, Truc T. Luong, Bethany L. Tiner, Andreas Tauch, Asis Das, Hung Ton-That
Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Jun 8; 118(23): e2006482118. Published online 2021 May 31. doi: 10.1073/pnas.2006482118
PMCID:
PMC8201914
20.
Daniela A. Brandini, Aline S. Takamiya, Pari Thakkar, Samantha Schaller, Rani Rahat, Afsar R. Naqvi
Rev Med Virol. 2021 Nov; 31(6): e2226. Published online 2021 Mar 1. doi: 10.1002/rmv.2226
PMCID:
PMC8014590

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center