U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 3335

1.
Yuexin Tong, Liming Jiang, Yuekai Cui, Yangwei Pi, Yan Gong, Dongxu Zhao
Front Oncol. 2023; 13: 960502. Published online 2023 Sep 6. doi: 10.3389/fonc.2023.960502
PMCID:
PMC10512233
2.
Panagiotis Filis, Dimitrios Varvarousis, Georgios Ntritsos, Dimitrios Dimopoulos, Nikolaos Filis, Nikolaos Giannakeas, Anastasios Korompilias, Avraam Ploumis
J Bone Oncol. 2022 Oct; 36: 100452. Published online 2022 Sep 5. doi: 10.1016/j.jbo.2022.100452
PMCID:
PMC9465097
3.
Hans Lapica, Matan Ozery, Harsha Raju, Grettel Castro, Pura Rodriguez de la Vega, Noël C. Barengo
Int J Environ Res Public Health. 2022 May; 19(10): 6289. Published online 2022 May 22. doi: 10.3390/ijerph19106289
PMCID:
PMC9140582
4.
Zheng-Wei Xiao, Hui-ling Guo, Hong-chao Chen, Lai-peng Yan, Yi-lin Liao, Shu-lin Li, Li-lan Zhao, Ling-bo Su, Jun-jie Li, Fa-qiang Tang
J Oncol. 2022; 2022: 9935439. Published online 2022 Mar 26. doi: 10.1155/2022/9935439
PMCID:
PMC8976614
5.
Tao Zhang, Chun-You Wan, Xiao-Long Mei, Peng Jia, Ming-Jie Wang
Med Sci Monit. 2018; 24: 5754–5760. Published online 2018 Aug 18. doi: 10.12659/MSM.910220
PMCID:
PMC6110141
6.
Zongze Wang, Ying Li, Fengxin Zhou, Zhe Piao, Jian Hao
Oncol Lett. 2018 Aug; 16(2): 2143–2150. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.3892/ol.2018.8909
PMCID:
PMC6036473
7.
Wenyi Li, Xujun Luo, Zhongyue Liu, Yanqiao Chen, Zhihong Li
PLoS One. 2018; 13(4): e0195769. Published online 2018 Apr 18. doi: 10.1371/journal.pone.0195769
PMCID:
PMC5906001
8.
Eric L. Masterson, Riccardo Ferracini, Aileen M. Davis, Jay S. Wunder, Robert S. Bell
Sarcoma. 1997 Dec; 1(3-4): 167–174. doi: 10.1080/13577149778263
PMCID:
PMC2395364
9.
J. M. van der Zee, M. Fitski, M. A. J. van de Sande, M. A. D. Buser, M. A. J. Hiep, C. E. J. Terwisscha van Scheltinga, C. C. C. Hulsker, C. H. van den Bosch, C. P. van de Ven, L. van der Heijden, G. M. J. Bökkerink, M. H. W. A. Wijnen, F. J. Siepel, A. F. W. van der Steeg
Int J Comput Assist Radiol Surg. 2024; 19(2): 297–302. Published online 2023 Nov 4. doi: 10.1007/s11548-023-03021-x
PMCID:
PMC10838821
10.
Zhule Wang, Ingrid CM van der Geest, Sander CG. Leeuwenburgh, Jeroen JJP. van den Beucken
Mater Today Bio. 2023 Dec; 23: 100889. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1016/j.mtbio.2023.100889
PMCID:
PMC10749907
11.
Fleur Cordier, Liesbeth Ferdinande, Anne Hoorens, Koen Van de Vijver, Jo Van Dorpe, David Creytens
Genes (Basel) 2023 Dec; 14(12): 2229. Published online 2023 Dec 17. doi: 10.3390/genes14122229
PMCID:
PMC10742688
12.
Guoyu Yu, Paul G. Corn, Celia Sze Ling Mak, Xin Liang, Miao Zhang, Patricia Troncoso, Jian H. Song, Song-Chang Lin, Xingzhi Song, Jingjing Liu, Jianhua Zhang, Christopher J. Logothetis, Marite P. Melancon, Theocharis Panaretakis, Guocan Wang, Sue-Hwa Lin
Version 1. bioRxiv. Preprint. 2023 Dec 2. doi: 10.1101/2023.11.30.569496
PMCID:
PMC10705502
13.
Barani Govindarajan, Diego Sbrissa, Mark Pressprich, Seongho Kim, Arun K. Rishi, Ulka Vaishampayan, Michael L. Cher, Sreenivasa R. Chinni
Sci Rep. 2023; 13: 20634. Published online 2023 Nov 23. doi: 10.1038/s41598-023-47633-4
PMCID:
PMC10667255
14.
瑞龙 孙, 云飞 李, 永正 田, 博 樊
Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2023 Nov; 37(11): 1444–1450. Chinese. doi: 10.7507/1002-1892.202308019
PMCID:
PMC10662402
15.
Weimin Chen, Muhammad Ayoub, Mengyun Liao, Ruizheng Shi, Mu Zhang, Feng Su, Zhiguo Huang, Yuanzhe Li, Yi Wang, Kevin K.L. Wong
J Bone Oncol. 2023 Dec; 43: 100508. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.1016/j.jbo.2023.100508
PMCID:
PMC10654018
16.
Mingyi Yang, Yani Su, Ke Xu, Jiale Xie, Pengfei Wen, Lin Liu, Zhi Yang, Peng Xu
Arthritis Res Ther. 2023; 25: 219. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.1186/s13075-023-03205-5
PMCID:
PMC10642064
17.
Canyu Pan, Luoyu Lian, Jieyun Chen, Risheng Huang
J Bone Oncol. 2023 Oct; 42: 100504. Published online 2023 Sep 15. doi: 10.1016/j.jbo.2023.100504
PMCID:
PMC10520341
18.
Yue Li, Bo Dong, Puwei Yuan
Front Oncol. 2023; 13: 1207175. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.3389/fonc.2023.1207175
PMCID:
PMC10513372
19.
Shiqiang Wu, Xiaoming Bai, Liquan Cai, Liangming Wang, XiaoLu Zhang, Qingfeng Ke, Jianlong Huang
J Bone Oncol. 2023 Oct; 42: 100502. Published online 2023 Sep 6. doi: 10.1016/j.jbo.2023.100502
PMCID:
PMC10509716
20.
Wei-Lin Zhang, Zhi-Wen Dai, Si-Yuan Chen, Wei-Xiong Guo, Zhong-Wei Wang, Jin-Song Wei
Front Pharmacol. 2023; 14: 1246783. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.3389/fphar.2023.1246783
PMCID:
PMC10469957

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center