U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 6

1.
Guo-Min Li, Hai-Mei Liu, Wan-Zhen Guan, Hong Xu, Bing-Bing Wu, Jia-Yan Feng, Li Sun
Medicine (Baltimore) 2019 May; 98(18): e15329. Published online 2019 May 3. doi: 10.1097/MD.0000000000015329
PMCID:
PMC6504300
2.
M. C. Crank, J. K. Grossman, S. Moir, S. Pittaluga, C. M. Buckner, L. Kardava, A. Agharahimi, H. Meuwissen, J. Stoddard, J. Niemela, H. Kuehn, S. D. Rosenzweig
J Clin Immunol.
Published in final edited form as: J Clin Immunol. 2014 Apr; 34(3): 272–276. Published online 2014 Mar 8. doi: 10.1007/s10875-014-0012-9
PMCID:
PMC4159085
3.
Hao Jiao, Yongbai Zhang, Zhao Chen, Xueqi Chen, Yongkang Qiu, Wenpeng Huang, Lin Nong, Lei Kang
Am J Nucl Med Mol Imaging. 2022; 12(4): 129–137. Published online 2022 Aug 20.
PMCID:
PMC9441925
4.
Jing Yang, Pengfei Li, Yingshi Piao, Xindi Liu, Liqiang Wei, Wei Sang, Luo Zhang, Liang Wang
Front Immunol. 2022; 13: 829366. Published online 2022 Mar 17. doi: 10.3389/fimmu.2022.829366
PMCID:
PMC8968031
5.
Yuan Mao, Jun Wang, Mingzhi Zhang, Weifei Fan, Qi Tang, Siping Xiong, Xiaojun Tang, Juqing Xu, Lin Wang, Shu Yang, Suyao Liu, Li Xu, Yan Chen, Lin Xu, Rong Yin, Jin Zhu
Oncotarget. 2017 Feb 14; 8(7): 10954–10965. Published online 2016 Dec 20. doi: 10.18632/oncotarget.14032
PMCID:
PMC5355237
6.
Stephen S. Roberts, Alexander J. Chou, Nai-Kong V. Cheung
Front Oncol. 2015; 5: 181. Published online 2015 Aug 7. doi: 10.3389/fonc.2015.00181
PMCID:
PMC4528283

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center