U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 943

1.
Yingdi Liu, Dongzhi Li, Dongyi Yu, Qiaowei Liang, Guilan Chen, Fucheng Li, Lu Gao, Zhuo Li, Tiantian Xie, Le Wu, Aiping Mao, Lingqian Wu, Desheng Liang
Thromb Haemost. 2023 Dec; 123(12): 1151–1164. Published online 2023 Jul 10. doi: 10.1055/a-2107-0702
PMCID:
PMC10686748
2.
Paraskevi Flouda, Alex Inman, Mariana Gumenna, Daria Bukharina, Valery V. Shevchenko, Yury Gogotsi, Vladimir V. Tsukruk
ACS Appl Mater Interfaces. 2023 Nov 22; 15(46): 53776–53785. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.1021/acsami.3c09064
PMCID:
PMC10685356
3.
Zishan Hu, Yuanlin Li, Aijun Li, Hai-Hua Wang, Xiao-Feng Wang
RSC Adv. 2023 Nov 22; 13(49): 34808–34816. Published online 2023 Nov 29. doi: 10.1039/d3ra06814e
PMCID:
PMC10685336
4.
Ahmadreza Ghaffarkhah, Seyyed Alireza Hashemi, Farhad Ahmadijokani, Milad Goodarzi, Hossein Riazi, Sameer E. Mhatre, Orysia Zaremba, Orlando J. Rojas, Masoud Soroush, Thomas P. Russell, Stefan Wuttke, Milad Kamkar, Mohammad Arjmand
Nat Commun. 2023; 14: 7811. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.1038/s41467-023-43319-7
PMCID:
PMC10684591
5.
Linbo Deng, Jiawei Liu, Haiyan Huang, Changxi Deng, Limin Lu, Linyu Wang, Xiaoqiang Wang
Molecules. 2023 Nov; 28(22): 7475. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3390/molecules28227475
PMCID:
PMC10673498
6.
Xiaoxuan Xu, Youqiang Xing, Lei Liu
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 1996. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.3390/mi14111996
PMCID:
PMC10673285
7.
Ya Wang, Lili Li, Miao Shen, Rui Tang, Jing Zhou, Ling Han, Xiuqing Zhang, Linjuan Zhang, Guntae Kim, Jian‐Qiang Wang
Adv Sci (Weinh) 2023 Nov; 10(33): 2303693. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.1002/advs.202303693
PMCID:
PMC10667796
8.
Huda M. Alshanbari, Omalsad Hamood Odhah, Hazem Al-Mofleh, Zubair Ahmad, Saima K. Khosa, Abd al-Aziz Hosni El-Bagoury
Heliyon. 2023 Nov; 9(11): e21704. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e21704
PMCID:
PMC10665740
9.
Guohong Wang, Minghang Li, Jianxi Liu, Fang Ye, Laifei Cheng, Xiaomeng Fan, Xingmin Liu, Ralf Riedel
iScience. 2023 Nov 17; 26(11): 107176. Published online 2023 Jun 19. doi: 10.1016/j.isci.2023.107176
PMCID:
PMC10651686
10.
Jie Yang, Shilin Zhu, Hongli Zhang
Nanomaterials (Basel) 2023 Nov; 13(21): 2885. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.3390/nano13212885
PMCID:
PMC10650023
11.
Lei Xiao, Qichao Yang, Xiangyang Zhu, Yang Wei, Jing Wang
Materials (Basel) 2023 Nov; 16(21): 6991. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.3390/ma16216991
PMCID:
PMC10649555
12.
Qinyu Chen, Min Zhang, Xiaopeng Li, Chuan Zhou, Guang Yang, Heguo Li, Xiaohui Zheng
Polymers (Basel) 2023 Nov; 15(21): 4260. Published online 2023 Oct 30. doi: 10.3390/polym15214260
PMCID:
PMC10648372
13.
Tomohiro Fujiwara, Toshiyuki Kunisada, Eiji Nakata, Kenji Nishida, Hiroyuki Yanai, Tomoki Nakamura, Kazuhiro Tanaka, Toshifumi Ozaki
Jpn J Clin Oncol. 2023 Nov; 53(11): 1009–1018. Published online 2023 Aug 25. doi: 10.1093/jjco/hyad102
PMCID:
PMC10632598
14.
Pin Ma, Zehao Zhang, Jian Wang, Haibo Li, Hui Ying Yang, Yumeng Shi
Adv Sci (Weinh) 2023 Nov; 10(31): 2304465. Published online 2023 Aug 27. doi: 10.1002/advs.202304465
PMCID:
PMC10625112
15.
Ju-Hyoung Han, Shi-Hyun Seok, Young Ho Jin, Jaeeun Park, Yunju Lee, Haeng Un Yeo, Jong-Ho Back, Yeoseon Sim, Yujin Chae, Jaewon Wang, Geum-Yoon Oh, Wonjoo Lee, Sung Hyun Park, In-Cheol Bang, Ji Hyun Kim, Soon-Yong Kwon
Nat Commun. 2023; 14: 6957. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.1038/s41467-023-42670-z
PMCID:
PMC10618517
16.
Sarab Ahmed, Baosong Li, Shaohong Luo, Kin Liao
ACS Appl Mater Interfaces. 2023 Oct 25; 15(42): 49458–49467. Published online 2023 Oct 16. doi: 10.1021/acsami.3c08279
PMCID:
PMC10614194
17.
IOANNIS PANAGOPOULOS, KRISTIN ANDERSEN, MARTA BRUNETTI, LUDMILA GORUNOVA, ILYÁ KOSTOLOMOV, WANJA KILDAL, HANNE REGINE HOGNESTAD, INGVILD LOBMAIER, FRANCESCA MICCI, SVERRE HEIM
Cancer Genomics Proteomics. 2023 Nov-Dec; 20(6): 556–566. Published online 2023 Nov 3. doi: 10.21873/cgp.20405
PMCID:
PMC10614064
18.
Zhenhua Feng, Chengwen Liu, Binbin Tang, Xiaojun Yang, Wenjie Jiang, Peng Wang, Xianjun Tang, Hongshan Wang, Xiangdong Zeng, Guangyong Zeng
Nanomaterials (Basel) 2023 Oct; 13(20): 2777. Published online 2023 Oct 17. doi: 10.3390/nano13202777
PMCID:
PMC10609999
19.
Theophile Niyitanga, Archana Chaudhary, Khursheed Ahmad, Haekyoung Kim
Micromachines (Basel) 2023 Oct; 14(10): 1907. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.3390/mi14101907
PMCID:
PMC10609296
20.
Robert F. Tournier, Michael I. Ojovan
Materials (Basel) 2023 Oct; 16(20): 6681. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.3390/ma16206681
PMCID:
PMC10608734

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center