U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 6

1.
Jie Gao, Ruiqiong Liu, Dandan Feng, Wei Huang, Miaomiao Huo, Jingyao Zhang, Shuai Leng, Yang Yang, Tianshu Yang, Xin Yin, Xu Teng, Hefen Yu, Baowen Yuan, Yan Wang
Cell Death Differ. 2021 Sep; 28(9): 2818–2836. Published online 2021 May 5. doi: 10.1038/s41418-021-00786-z
PMCID:
PMC8408166
2.
Chenghao Zhang, Xiaolei Ren, Wenchao Zhang, Lile He, Lin Qi, Ruiqi Chen, Chao Tu, Zhihong Li
Bioengineered. 2020; 11(1): 1112–1123. Published online 2020 Oct 30. doi: 10.1080/21655979.2020.1831361
PMCID:
PMC8291808
3.
Ren-Bo Ding, Ping Chen, Barani Kumar Rajendran, Xueying Lyu, Haitao Wang, Jiaolin Bao, Jianming Zeng, Wenhui Hao, Heng Sun, Ada Hang-Heng Wong, Monica Vishnu Valecha, Eun Ju Yang, Sek Man Su, Tak Kan Choi, Shuiming Liu, Kin Iong Chan, Ling-Lin Yang, Jingbo Wu, Kai Miao, Qiang Chen, Joong Sup Shim, Xiaoling Xu, Chu-Xia Deng
Nat Commun. 2021; 12: 3046. Published online 2021 May 24. doi: 10.1038/s41467-021-23379-3
PMCID:
PMC8144567
4.
Chuang Huang, Changhwan Yoon, Xiao-Hong Zhou, Ying-Chun Zhou, Wen-Wen Zhou, Hong Liu, Xin Yang, Jun Lu, Sei Young Lee, Kun Huang
Cell Death Dis. 2020 Apr; 11(4): 266. Published online 2020 Apr 23. doi: 10.1038/s41419-020-2448-6
PMCID:
PMC7181750
5.
Mark J. Schliekelman, Ayumu Taguchi, Jun Zhu, Xudong Dai, Jaime Rodriguez, Muge Celiktas, Qing Zhang, Alice Chin, Chee-Hong Wong, Hong Wang, Lisa McFerrin, Suhaida A. Selamat, Chenchen Yang, Evan M. Kroh, Kavita S. Garg, Carmen Behrens, Adi F. Gazdar, Ite A. Laird-Offringa, Muneesh Tewari, Ignacio I. Wistuba, Jean Paul Thiery, Samir M. Hanash
Cancer Res.
Published in final edited form as: Cancer Res. 2015 May 1; 75(9): 1789–1800. Published online 2015 Mar 5. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-14-2535
PMCID:
PMC4846295
6.
Anny Shai, Henry C. Pitot, Paul F. Lambert
Cancer Res.
Published in final edited form as: Cancer Res. 2008 Apr 15; 68(8): 2622–2631. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-07-5266
PMCID:
PMC2862766

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center