U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 188

1.
Takashi Watanabe
Cancer Immunol Immunother. 1996 Jul; 42(5): 285–290. doi: 10.1007/s002620050284
PMCID:
PMC11037844
2.
Sung‐Min Hwang, Yu‐Jin Ha, Gi‐Bang Koo, Hyun‐Jin Noh, A‐Yeon Lee, Byeong‐Ju Kim, Sun Mi Hong, Michael J. Morgan, Seong‐il Eyun, Dakeun Lee, Jae‐Seok Roe, Youngsoo Lee, You‐Sun Kim
Adv Sci (Weinh) 2022 Nov; 9(32): 2204522. Published online 2022 Sep 25. doi: 10.1002/advs.202204522
PMCID:
PMC9661840
3.
Li Wang, Zhile Wang, Lanqing Huo, Ailin Zhao
Front Oncol. 2022; 12: 933672. Published online 2022 Sep 14. doi: 10.3389/fonc.2022.933672
PMCID:
PMC9516097
4.
Jia-jia Zhu, Jie Shen, Wei Zhang, Fen Wang, Mei Yuan, Hai Xu, Tong-fu Yu
Sci Rep. 2022; 12: 12629. Published online 2022 Jul 24. doi: 10.1038/s41598-022-16393-y
PMCID:
PMC9309158
5.
Rui Sun, Chao Lei, Liang Chen, Liqing He, Haixun Guo, Xiang Zhang, Wenke Feng, Jun Yan, Craig J. McClain, Zhongbin Deng
Oncogene.
Published in final edited form as: Oncogene. 2022 Apr; 41(16): 2287–2302. Published online 2022 Mar 4. doi: 10.1038/s41388-022-02257-2
PMCID:
PMC9018612
6.
Akira Fujimori, Hirokazu Hirakawa, Cuihua Liu, Taishin Akiyama, Bevin P Engelward, Jac A Nickoloff, Masao Suzuki, Bing Wang, Mitsuru Nenoi, Sei Sai
Am J Cancer Res. 2022; 12(2): 562–573. Published online 2022 Feb 15.
PMCID:
PMC8899999
7.
Molly D. Butler, Karen Griffin, Connie D. Brewster, Marylee L. Kapuscinski, Mark D. Stenglein, Daniel W. Tripp, Sandra L. Quackenbush, Karen A. Fox
Viruses. 2020 Jun; 12(6): 606. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.3390/v12060606
PMCID:
PMC7354474
8.
Hanneke Vlaming, Chelsea M McLean, Tessy Korthout, Mir Farshid Alemdehy, Sjoerd Hendriks, Cesare Lancini, Sander Palit, Sjoerd Klarenbeek, Eliza Mari Kwesi‐Maliepaard, Thom M Molenaar, Liesbeth Hoekman, Thierry T Schmidlin, AF Maarten Altelaar, Tibor van Welsem, Jan‐Hermen Dannenberg, Heinz Jacobs, Fred van Leeuwen
EMBO J. 2019 Jul 15; 38(14): e101564. Published online 2019 Jun 17. doi: 10.15252/embj.2019101564
PMCID:
PMC6627229
9.
Asako Kimura, Kouichi Kitamura, Guzhanuer Ailiken, Mamoru Satoh, Toshinari Minamoto, Nobuko Tanaka, Fumio Nomura, Kazuyuki Matsushita
Oncotarget. 2017 Sep 15; 8(40): 67955–67965. Published online 2017 Jul 7. doi: 10.18632/oncotarget.19061
PMCID:
PMC5620227
10.
Xueyun Huo, Zhenkun Li, Shuangyue Zhang, Changlong Li, Meng Guo, Jing Lu, Jianyi Lv, Xiaoyan Du, Zhenwen Chen
Oncol Lett. 2017 Oct; 14(4): 4339–4348. Published online 2017 Aug 4. doi: 10.3892/ol.2017.6721
PMCID:
PMC5592855
11.
Antoine M Snijders, Jian-Hua Mao
Insights Cancer Res.
Published in final edited form as: Insights Cancer Res. 2016; 1: 1–5. Published online 2016 Apr 30.
PMCID:
PMC4926873
12.
Jie Xu, Xiaojun Wu, Vishnu Reddy
Case Rep Hematol. 2016; 2016: 2942594. Published online 2016 Jan 20. doi: 10.1155/2016/2942594
PMCID:
PMC4745624
13.
Wan-Ni Yu, Veronique Nogueira, Arya Sobhakumari, Krushna C. Patra, Prashanth T. Bhaskar, Nissim Hay
Cell Rep.
Published in final edited form as: Cell Rep. 2015 Jul 28; 12(4): 610–621. Published online 2015 Jul 16. doi: 10.1016/j.celrep.2015.06.057
PMCID:
PMC4526157
14.
Michael Hang, Yurong Huang, Antoine M. Snijders, Jian-Hua Mao
J Nat Sci.
Published in final edited form as: J Nat Sci. 2015; 1(5): e96.
PMCID:
PMC4412163
15.
Wengang Song, Yongzhe Liu, Ying Liu, Cong Zhang, Bao Yuan, Lianbo Zhang, Shilong Sun
PLoS One. 2014; 9(4): e93850. Published online 2014 Apr 18. doi: 10.1371/journal.pone.0093850
PMCID:
PMC3991568
16.
J-H Mao, D Wu, I-J Kim, H C Kang, G Wei, J Climent, A Kumar, F G Pelorosso, R DelRosario, E J Huang, A Balmain
Oncogene. 2012 Mar 1; 31(9): 1176–1180. Published online 2011 Jul 25. doi: 10.1038/onc.2011.306
PMCID:
PMC3307058
17.
Ronit Vogt Sionov, Shlomit Kfir-Erenfeld, Rachel Spokoini, Eitan Yefenof
Adv Hematol. 2012; 2012: 435241. Published online 2012 Jan 26. doi: 10.1155/2012/435241
PMCID:
PMC3272787
18.
Rasika Jinadasa, Gabriel Balmus, Lee Gerwitz, Jamie Roden, Robert Weiss, Gerald Duhamel
J Vis Exp. 2011; (50): 2598. Published online 2011 Apr 3. doi: 10.3791/2598
PMCID:
PMC3169248
19.
Luqian Zhao, Chuanfeng Zhou, Jian Zhang, Fu Gao, Bailong Li, Yunhai Chuai, Cong Liu, Jianming Cai
Int J Biol Sci. 2011; 7(3): 297–300. Published online 2011 Mar 25. doi: 10.7150/ijbs.7.297
PMCID:
PMC3065742
20.
Bu Yin, Katherine S. Yang-Iott, Linda H. Chao, Craig H. Bassing
Blood. 2011 Jan 6; 117(1): 175–185. Prepublished online 2010 Oct 14. doi: 10.1182/blood-2010-03-273045
PMCID:
PMC3037742

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center