U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 9158

1.
Al B. Benson, III, Alan P. Venook, Mahmoud M. Al-Hawary, Lynette Cederquist, Yi-Jen Chen, Kristen K. Ciombor, Stacey Cohen, Harry S. Cooper, Dustin Deming, Paul F. Engstrom, Ignacio Garrido-Laguna, Jean L. Grem, Axel Grothey, Howard S. Hochster, Sarah Hoffe, Steven Hunt, Ahmed Kamel, Natalie Kirilcuk, Smitha Krishnamurthi, Wells A. Messersmith, Jeffrey Meyerhardt, Eric D. Miller, Mary F. Mulcahy, James D. Murphy, Steven Nurkin, Leonard Saltz, Sunil Sharma, David Shibata, John M. Skibber, Constantinos T. Sofocleous, Elena M. Stoffel, Eden Stotsky-Himelfarb, Christopher G. Willett, Evan Wuthrick, Kristina M. Gregory, Deborah A. Freedman-Cass
J Natl Compr Canc Netw.
Published in final edited form as: J Natl Compr Canc Netw. 2018 Apr; 16(4): 359–369. doi: 10.6004/jnccn.2018.0021
PMCID:
PMC10184502
2.
A Mellemgaard, G Engholm, E Lynge
J Epidemiol Community Health. 1988 Sep; 42(3): 249–256. doi: 10.1136/jech.42.3.249
PMCID:
PMC1052734
3.
Hala Mosaad, Sally M Shalaby, Nevertyty M Mahmoud, Mona M Ahmed, Alaa Fayed, Hassan R Ashour, Walaa Sarhan
Asian Pac J Cancer Prev. 2024; 25(4): 1371–1381. doi: 10.31557/APJCP.2024.25.4.1371
PMCID:
PMC11162718
4.
Nour Sfeir, Marilyn Kajdan, Stéphan Jalaguier, Sandrine Bonnet, Catherine Teyssier, Samuel Pyrdziak, Rong Yuan, Emilie Bousquet, Antonio Maraver, Florence Bernex, Nelly Pirot, Florence Boissière‐Michot, Audrey Castet‐Nicolas, Marion Lapierre, Vincent Cavaillès
Mol Oncol. 2024 Jun; 18(6): 1510–1530. Published online 2024 Mar 8. doi: 10.1002/1878-0261.13626
PMCID:
PMC11161732
5.
Jiawei Chen, Xiaopeng Huang, Shuai Zhang, Xiaodong Zhu
Sci Rep. 2024; 14: 13042. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.1038/s41598-024-63895-y
PMCID:
PMC11156644
6.
Jun-lin Lv, Yu-jun Tan, Yu-shan Ren, Ru Ma, Xiao Wang, Shu-yan Wang, Wan-qing Liu, Qiu-sheng Zheng, Jing-chun Yao, Jun Tian, Jie Li
J Adv Res. 2024 Jun; 60: 215–231. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.1016/j.jare.2023.07.007
PMCID:
PMC11156609
7.
Ron Firestein, Gil Blander, Shaday Michan, Philipp Oberdoerffer, Shuji Ogino, Jennifer Campbell, Anupama Bhimavarapu, Sandra Luikenhuis, Rafael de Cabo, Charles Fuchs, William C. Hahn, Leonard P. Guarente, David A. Sinclair
PLoS One. 2024; 19(6): e0305277. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.1371/journal.pone.0305277
PMCID:
PMC11156279
8.
Hui Zhang, Yaqi Li, Fan Xia, Yiqun Sun, Lijun Shen, Juefeng Wan, Yajie Chen, Yaqi Wang, Menglong Zhou, Ruiyan Wu, Shujuan Zhou, Yan Wang, Fangqi Liu, Sanjun Cai, Zhen Zhang
BMJ Open. 2024; 14(2): e079442. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.1136/bmjopen-2023-079442
PMCID:
PMC11145982
9.
Sophie Mouillet-Richard, Antoine Cazelles, Marine Sroussi, Claire Gallois, Julien Taieb, Pierre Laurent-Puig
Clin Cancer Res. 2024 Jun 3; 30(11): 2351–2358. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-23-3964
PMCID:
PMC11145159
10.
Asal Abolghasemi Fard, Afshin Mahmoodzadeh
Cureus. 2024 May; 16(5): e59503. Published online 2024 May 2. doi: 10.7759/cureus.59503
PMCID:
PMC11143495
11.
Yonghong Li, Avneet K. Heer, Hillary S. Sloane, Daniel L. Edelstein, Jeanne Tie, Peter Gibbs, Afsaneh Barzi
JAMA Health Forum. 2024 May; 5(5): e241270. Published online 2024 May 31. doi: 10.1001/jamahealthforum.2024.1270
PMCID:
PMC11143467
12.
Kaiyu Wang, Yan Gao, Shan Wu, Jin Zhang, Manfang Zhu, Xiayu Chen, Xizi Fu, Xingmei Duan, Ke Men
Int J Nanomedicine. 2024; 19: 4779–4801. Published online 2024 May 27. doi: 10.2147/IJN.S452548
PMCID:
PMC11141578
13.
Toshiaki Yoshimoto, Masaaki Nishi, Shohei Okikawa, Kozo Yoshikawa, Takuya Tokunaga, Toshihiro Nakao, Chie Takasu, Hideya Kashihara, Yuma Wada, Takayuki Noma, Mitsuo Shimada
BMC Cancer. 2024; 24: 664. Published online 2024 May 31. doi: 10.1186/s12885-024-12440-1
PMCID:
PMC11140893
14.
Jihyung Song, Kozo Kataoka, Manabu Inoue, Takeshi Yamada, Manabu Shiozawa, Naohito Beppu, Sho Kuriyama, Takeshi Suto, Nobuhisa Matsuhashi, Yusuke Sakura, Akiyoshi Kanazawa, Hiroyasu Kagawa, Yukihide Kanemitsu, Wim Ceelen, Masataka Ikeda
BJS Open. 2024 Jun; 8(3): zrae036. Published online 2024 May 31. doi: 10.1093/bjsopen/zrae036
PMCID:
PMC11140818
15.
Jing Li, Ying Tang, Fei Long, Luyao Tian, Ao Tang, LiHui Ding, Juan Chen, Mingwei Liu
Comput Struct Biotechnol J. 2024 Dec; 23: 2251–2266. Published online 2024 May 17. doi: 10.1016/j.csbj.2024.05.021
PMCID:
PMC11140486
16.
Riaz Ahmad, Hussain Jan Abbasi, Irfan Ul Islam Nasir, Muhammad Fahd Shah
Pak J Med Sci. 2024 May-Jun; 40(5): 918–921. doi: 10.12669/pjms.40.5.8732
PMCID:
PMC11140319
17.
Nydia Tejeda-Muñoz, Yagmur Azbazdar, Eric A. Sosa, Julia Monka, Pu-Sheng Wei, Grace Binder, Kuo-Ching Mei, Yerbol Z. Kurmangaliyev, Edward M. De Robertis
Biol Open. 2024 May 15; 13(5): bio060269. Published online 2024 May 21. doi: 10.1242/bio.060269
PMCID:
PMC11139033
18.
Hao Zeng, Xuejing Zhong, Wenxin Liu, Baofeng Liang, Xueyi Xue, Nong Yu, Dongbo Xu, Xiaojie Wang, Shuangming Lin
Front Oncol. 2024; 14: 1397468. Published online 2024 May 16. doi: 10.3389/fonc.2024.1397468
PMCID:
PMC11137277
19.
Mohammad Asghari-Jafarabadi, Simon Wilkins, John Paul Plazzer, Raymond Yap, Paul John McMurrick
Sci Rep. 2024; 14: 12306. Published online 2024 May 29. doi: 10.1038/s41598-024-63143-3
PMCID:
PMC11136990
20.
Amir Sadeghi, Shiva Salar, Pardis Ketabi Moghadam, Makan Cheraghpour, Raziyeh Ghafouri
BMC Gastroenterol. 2024; 24: 185. Published online 2024 May 28. doi: 10.1186/s12876-024-03275-y
PMCID:
PMC11134615

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center