U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 883

1.
H C Seftel, S G Baker, M P Sandler, M B Forman, B I Joffe, D Mendelsohn, T Jenkins, C J Mieny
Br Med J. 1980 Sep 6; 281(6241): 633–636. doi: 10.1136/bmj.281.6241.633
PMCID:
PMC1714090
2.
Olena Korvatska, Stephanie A. Bucks, Rebecca A. Yoda, Amber Nolan, Michael O. Dorschner, Debby Tsuang, Suman Jayadev, Wendy H. Raskind, Thomas D. Bird
J Neurol Sci.
Published in final edited form as: J Neurol Sci. 2023 Sep 15; 452: 120763. Published online 2023 Aug 7. doi: 10.1016/j.jns.2023.120763
PMCID:
PMC10863424
3.
Shunli Liang, Linsheng Xu, Xilin Xin, Rongbo Zhang, You Wu
PeerJ. 2024; 12: e16818. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.7717/peerj.16818
PMCID:
PMC10860548
4.
Xueqi Ren, Xinyi Gao, Ziqing Li, Yangyang Ding, Ao Xu, Lixia Du, Yufang Yang, Deheng Wang, Zhifei Wang, Shi Shu
CNS Neurosci Ther. 2024 Feb; 30(2): e14618. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.1111/cns.14618
PMCID:
PMC10853892
5.
Thiparpa THAMAMONGOOD, Shoko HARA, Hiroyuki AKAGAWA, Motoki INAJI, Yoji TANAKA, Tadashi NARIAI, Taketoshi MAEHARA
Neurol Med Chir (Tokyo) 2024 Jan; 64(1): 43–49. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.2176/jns-nmc.2023-0169
PMCID:
PMC10835577
6.
Liangtian Zhang, Gang Li, Ying Li
Sci Rep. 2024; 14: 2511. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.1038/s41598-024-52914-7
PMCID:
PMC10828378
7.
Junya Hu, Huijie Duan, Junqing Zou, Wangli Ding, Ziqiao Wei, Qiang Peng, Zhongyuan Li, Rui Duan, Jianguo Sun, Junrong Zhu
Aging (Albany NY) 2024 Jan 15; 16(1): 299–321. Published online 2024 Jan 4. doi: 10.18632/aging.205369
PMCID:
PMC10817396
8.
Ikuko Mizuta, Yumiko Nakao-Azuma, Hideki Yoshida, Masamitsu Yamaguchi, Toshiki Mizuno
Biomolecules. 2024 Jan; 14(1): 127. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3390/biom14010127
PMCID:
PMC10813265
9.
Mikako Enokizono, Ryo Kurokawa, Akira Yagishita, Yasuhiro Nakata, Sho Koyasu, Hiroshi Nihira, Shigeko Kuwashima, Noriko Aida, Tatsuo Kono, Harushi Mori
Jpn J Radiol. 2024; 42(2): 109–125. Published online 2023 Oct 17. doi: 10.1007/s11604-023-01493-0
PMCID:
PMC10810974
10.
Xinyue Chen, Chenxin Song, Xianrun Ma, Junjie Tao, Lijuan Hu, Yuan Xu, Yingping Yi, Xinlei Yang, Long Jiang
Lipids Health Dis. 2024; 23: 21. Published online 2024 Jan 22. doi: 10.1186/s12944-024-02015-1
PMCID:
PMC10802057
11.
Xing Xing, Xiangjian Zhang, Jingyi Fan, Cong Zhang, Lan Zhang, Ruisheng Duan, Hongyu Hao
Neurochem Res. 2024; 49(2): 348–362. Published online 2023 Oct 9. doi: 10.1007/s11064-023-04030-7
PMCID:
PMC10787673
12.
Milagros C. Romay, Russell H. Knutsen, Feiyang Ma, Ana Mompeón, Gloria E. Hernandez, Jocelynda Salvador, Snezana Mirkov, Ayush Batra, David P. Sullivan, Daniele Procissi, Samuel Buchanan, Elise Kronquist, Elisa A. Ferrante, William A. Muller, Jordain Walshon, Alicia Steffens, Kathleen McCortney, Craig Horbinski, Elisabeth Tournier‑Lasserve, Adam M. Sonabend, Farzaneh A. Sorond, Michael M. Wang, Manfred Boehm, Beth A. Kozel, M. Luisa Iruela-Arispe
J Clin Invest. 2024 Jan 16; 134(2): e166134. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.1172/JCI166134
PMCID:
PMC10786701
13.
Weihao Lv, Qianqian Zhang, Yuanming Li, Dan Liu, Xiuquan Wu, Xin He, Yuanyuan Han, Xiaowei Fei, Lei Zhang, Zhou Fei
Inflamm Res. 2024; 73(1): 131–144. Published online 2023 Dec 13. doi: 10.1007/s00011-023-01824-x
PMCID:
PMC10776472
14.
Haidong Wang, Wenxue Sun, Fengfeng Li, Pei Jiang, Lei Wang, Nannan Zhou, Lei Feng
J Cell Mol Med. 2023 Dec; 27(24): 4069–4079. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.1111/jcmm.17989
PMCID:
PMC10746938
15.
Regina Silva Paradela, Alberto Fernando Oliveira Justo, Vítor Ribeiro Paes, Renata E. P. Leite, Carlos A. Pasqualucci, Lea T. Grinberg, Michel Satya Naslavsky, Mayana Zatz, Ricardo Nitrini, Wilson Jacob-Filho, Claudia Kimie Suemoto
Acta Neuropathol Commun. 2023; 11: 205. Published online 2023 Dec 19. doi: 10.1186/s40478-023-01681-z
PMCID:
PMC10731799
16.
Seong-Soo Lim, Sangshin Park, Byeong Ho Oh, Kiwook Jung, Jang-Whan Bae, Dae-Hwan Bae
Medicine (Baltimore) 2023 Dec 15; 102(50): e36627. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.1097/MD.0000000000036627
PMCID:
PMC10727589
17.
Henri Chhoa, Hugues Chabriat, Sylvie Chevret, Lucie Biard
Sci Rep. 2023; 13: 22443. Published online 2023 Dec 17. doi: 10.1038/s41598-023-49552-w
PMCID:
PMC10725863
18.
Huiya Li, Pinyi Liu, Bing Zhang, Zengqiang Yuan, Mengdi Guo, Xinxin Zou, Yi Qian, Shiji Deng, Liwen Zhu, Xiang Cao, Tao Tao, Shengnan Xia, Xinyu Bao, Yun Xu
Genome Med. 2023; 15: 109. Published online 2023 Dec 11. doi: 10.1186/s13073-023-01257-5
PMCID:
PMC10712107
19.
Tao Liang, Xiaolin Hu, Ling Zeng, Zhiwei Zhou, Jun Zhang, Zucai Xu, Junwei Zeng, Ping Xu
Mol Med Rep. 2024 Jan; 29(1): 5. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.3892/mmr.2023.13128
PMCID:
PMC10701470
20.
D. Vacondio, H. Nogueira Pinto, L. Coenen, I. A. Mulder, R. Fontijn, B. van het Hof, W. K. Fung, A. Jongejan, G. Kooij, N. Zelcer, A. J. Rozemuller, H. E. de Vries, N. M. de Wit
Cell Death Dis. 2023 Nov; 14(11): 781. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.1038/s41419-023-06316-8
PMCID:
PMC10684660

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center