U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 233

1.
Mohamed Amine Haouane, Jouabri Badr, Mohamed Kaakoua, Mohamed Amine Azami
Cureus. 2023 Jan; 15(1): e34283. Published online 2023 Jan 27. doi: 10.7759/cureus.34283
PMCID:
PMC9968506
2.
Yang Yang, Jiarui Yu, Jitao Hu, Chaoxi Zhou, Jian Niu, Hongqing Ma, Jiaxu Han, Shaoqing Fan, Youqiang Liu, Yalei Zhao, Lianmei Zhao, Guiying Wang
Cancer Med. 2022 Jun; 11(12): 2492–2502. Published online 2022 Feb 23. doi: 10.1002/cam4.4616
PMCID:
PMC9189455
3.
Yanxin He, Lunqing Wang, Xiao Li, Tongsong Zhang, Tingting Song, Junling Zhang, Yangyang Yu, Shiqing Chen, Haiping Song
Front Oncol. 2021; 11: 596342. Published online 2021 May 25. doi: 10.3389/fonc.2021.596342
PMCID:
PMC8185331
4.
P. Tschann, D. Lechner, B. Feurstein, B. Abendstein, S. Dertinger, A. Bösl, N. Vitlarov, F. Offner, I. Königsrainer
J Med Case Rep. 2020; 14: 30. Published online 2020 Feb 14. doi: 10.1186/s13256-020-2348-5
PMCID:
PMC7020507
5.
Stefano Scaringi, Damiano Bisogni, Luca Messerini, Paolo Bechi
Int J Surg Case Rep. 2015; 7: 127–129. Published online 2014 Nov 5. doi: 10.1016/j.ijscr.2014.10.097
PMCID:
PMC4336389
6.
M. Najeeb Al Hallak, George Hage-Nassar, Anas Mouchli
Case Rep Gastroenterol. 2010 May-Aug; 4(2): 243–249. Published online 2010 Jul 24. doi: 10.1159/000319013
PMCID:
PMC2929423
7.
Viktor Reiswich, Carol E. Schmidt, Maximilian Lennartz, Doris Höflmayer, Claudia Hube-Magg, Sören Weidemann, Christoph Fraune, Franziska Büscheck, Katharina Möller, Christian Bernreuther, Ronald Simon, Till S. Clauditz, Niclas C. Blessin, Elena Bady, Guido Sauter, Ria Uhlig, Stefan Steurer, Sarah Minner, Eike Burandt, David Dum, Andreas H. Marx, Till Krech, Patrick Lebok, Andrea Hinsch, Frank Jacobsen
Pathobiology. 2023 Aug; 90(4): 219–232. Published online 2023 Jan 17. doi: 10.1159/000527382
PMCID:
PMC10937041
8.
Wen-Peng Wang, Dan Shi, Duo Yun, Jun Hu, Jie-Fu Wang, Jia Liu, Yan-Peng Yang, Ming-Rui Li, Jun-Feng Wang, Da-Lu Kong
World J Gastroenterol. 2024 Feb 14; 30(6): 565–578. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.3748/wjg.v30.i6.565
PMCID:
PMC10921146
9.
Gulam Sarwar Chuwdhury, Yunshan Guo, Chi-Leung Chiang, Ka-On Lam, Ngar-Woon Kam, Zhonghua Liu, Wei Dai
Brief Bioinform. 2024 Mar; 25(2): bbae024. Published online 2024 Feb 10. doi: 10.1093/bib/bbae024
PMCID:
PMC10859690
10.
He Tian, Ran Wei, Chu Xiao, Tao Fan, Yun Che, Tiejun Liu, Bo Zheng, Chunxiang Li, Jie He
BMC Pulm Med. 2024; 24: 53. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.1186/s12890-023-02770-4
PMCID:
PMC10809653
11.
Kui Cao, Jinhong Zhu, Mengdi Lu, Jinfeng Zhang, Yingnan Yang, Xiaodong Ling, Luquan Zhang, Cuicui Qi, Shenshui Wei, Yanqiao Zhang, Jianqun Ma
eBioMedicine. 2024 Jan; 99: 104920. Published online 2023 Dec 14. doi: 10.1016/j.ebiom.2023.104920
PMCID:
PMC10733113
12.
Christina Kober, Julian Roewe, Norbert Schmees, Lars Roese, Ulrike Roehn, Benjamin Bader, Detlef Stoeckigt, Florian Prinz, Mátyás Gorjánácz, Helge Gottfried Roider, Catherine Olesch, Gabriele Leder, Horst Irlbacher, Ralf Lesche, Julien Lefranc, Mine Oezcan-Wahlbrink, Ankita Sati Batra, Nirmeen Elmadany, Rafael Carretero, Katharina Sahm, Iris Oezen, Frederik Cichon, Daniel Baumann, Ahmed Sadik, Christiane A Opitz, Hilmar Weinmann, Ingo V Hartung, Bertolt Kreft, Rienk Offringa, Michael Platten, Ilona Gutcher
J Immunother Cancer. 2023; 11(11): e007495. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.1136/jitc-2023-007495
PMCID:
PMC10649913
13.
Sanket Desai
Cancer Rep (Hoboken) 2023 Nov; 6(11): e1846. Published online 2023 Jun 15. doi: 10.1002/cnr2.1846
PMCID:
PMC10644332
14.
Yanping Wu, Jie Mou, Yuling Liu, Wenfei Zheng
Medicine (Baltimore) 2023 Oct 27; 102(43): e35631. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1097/MD.0000000000035631
PMCID:
PMC10615425
15.
Yong Kuang, Jiahao Feng, Yuhong Jiang, Qianqian Jin, Qi Wang, Changhua Zhang, Yulong He
Int J Immunopathol Pharmacol. 2023 Jan-Dec; 37: 03946320231206966. Published online 2023 Oct 17. doi: 10.1177/03946320231206966
PMCID:
PMC10586001
16.
Zhihan Xiao, Zichen Wang, Tongyu Zhang, Yi Liu, Mingxuan Si
J Transl Med. 2023; 21: 722. Published online 2023 Oct 15. doi: 10.1186/s12967-023-04612-7
PMCID:
PMC10577972
17.
Hui Ding, Kai-yun Wang, Si-yang Chen, Kai-Wen Guo, Wen-hong Qiu
Sci Rep. 2023; 13: 16496. Published online 2023 Oct 1. doi: 10.1038/s41598-023-43289-2
PMCID:
PMC10543560
18.
Li Xiao, Ting Zhang, Kaiyue Zheng, Qian Xiao, Weifang Zhang, Dandan Zhang, Dengxun Wu, Chanjuan He, Yifei Zhou, Ying Liu
Sci Rep. 2023; 13: 14922. Published online 2023 Sep 10. doi: 10.1038/s41598-023-41504-8
PMCID:
PMC10493221
19.
Jian Yang, Jingjing Zhang, Jingtian Chen, Xiaolong Yang, Hui Sun, Zhenxiang Zhao, Hui Zhou, Hao Shen
PLoS One. 2023; 18(9): e0290264. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.1371/journal.pone.0290264
PMCID:
PMC10490860
20.
Soudeh Ghafouri-Fard, Sara Ahmadi Teshnizi, Bashdar Mahmud Hussen, Mohammad Taheri, Guive Sharifi
Mol Biol Rep. 2023; 50(7): 6251–6264. Published online 2023 May 30. doi: 10.1007/s11033-023-08540-z
PMCID:
PMC10290039

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center