U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 8

1.
Lidia Frejo, Ina Giegling, Roberto Teggi, Jose A. Lopez-Escamez, Dan Rujescu
J Neurol. 2016; 263: 45–53. Published online 2016 Apr 15. doi: 10.1007/s00415-015-7988-9
PMCID:
PMC4833787
2.
Ye-Ri Kim, Min-A Kim, Borum Sagong, Seung-Hyun Bae, Hyo-Jeong Lee, Hyung-Jong Kim, Jae Young Choi, Kyu-Yup Lee, Un-Kyung Kim
PLoS One. 2015; 10(3): e0119443. Published online 2015 Mar 17. doi: 10.1371/journal.pone.0119443
PMCID:
PMC4363478
3.
Barbara Vona, Indrajit Nanda, Cordula Neuner, Tobias Müller, Thomas Haaf
Am J Med Genet A. 2013 Aug; 161(8): 2060–2065. Published online 2013 Jun 27. doi: 10.1002/ajmg.a.36017
PMCID:
PMC3884766
4.
Khaled K. Abu-Amero, Altaf A. Kondkar, Arif O. Khan
BMC Res Notes. 2017; 10: 562. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1186/s13104-017-2888-y
PMCID:
PMC5674732
5.
Tian-Yi Cui, Xue Gao, Sha-Sha Huang, Yan-Yan Sun, Si-Qi Zhang, Xin-Xia Jiang, Yan-Zhong Yang, Dong-Yang Kang, Qing-Wen Zhu, Yong-Yi Yuan
Neural Plast. 2020; 2020: 6137083. Published online 2020 Jul 1. doi: 10.1155/2020/6137083
PMCID:
PMC7349627
6.
Xue Gao, Jin-Cao Xu, Wei-Qian Wang, Yong-Yi Yuan, Dan Bai, Sha-Sha Huang, Guo-Jian Wang, Yu Su, Jia Li, Dong-Yang Kang, Mei-Guang Zhang, Xi Lin, Pu Dai
Biomed Res Int. 2018; 2018: 5370802. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1155/2018/5370802
PMCID:
PMC5904794
7.
Yali Zhao, Feifan Zhao, Liang Zong, Peng Zhang, Liping Guan, Jianguo Zhang, Dayong Wang, Jing Wang, Wei Chai, Lan Lan, Qian Li, Bing Han, Ling Yang, Xin Jin, Weiyan Yang, Xiaoxiang Hu, Xiaoning Wang, Ning Li, Yingrui Li, Christine Petit, Jun Wang, Huanming Yang Jian Wang, Qiuju Wang
PLoS One. 2013; 8(7): e69549. Published online 2013 Jul 30. doi: 10.1371/journal.pone.0069549
PMCID:
PMC3728356
8.
P M Kelley, D J Harris, B C Comer, J W Askew, T Fowler, S D Smith, W J Kimberling
Am J Hum Genet. 1998 Apr; 62(4): 792–799. doi: 10.1086/301807
PMCID:
PMC1377046

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center