U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 133

1.
Xiaochen Zhou, Qiong Chen, Haolin Wang, Cheng Zhang, Bin Fu, Gongxian Wang
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20171571. Prepublished online 2018 Oct 2. Published online 2018 Oct 31. doi: 10.1042/BSR20171571
PMCID:
PMC6209587
2.
T. L. Kojis, C. Heinzmann, P. Flodman, J. T. Ngo, R. S. Sparkes, M. A. Spence, J. B. Bateman, J. R. Heckenlively
Am J Hum Genet. 1996 Feb; 58(2): 347–355.
PMCID:
PMC1914553
3.
E E Tarttelin, C Plant, J Weissenbach, A C Bird, S S Bhattacharya, C F Inglehearn
J Med Genet. 1996 Jun; 33(6): 518–520. doi: 10.1136/jmg.33.6.518
PMCID:
PMC1050642
4.
Naisi Zhao, Mengyuan Ruan, Devin C. Koestler, Jiayun Lu, Carmen J. Marsit, Karl T. Kelsey, Elizabeth A. Platz, Dominique S. Michaud
Epigenetics. 2022; 17(4): 460–472. Published online 2021 May 19. doi: 10.1080/15592294.2021.1923615
PMCID:
PMC8993104
5.
Leonardo Colombo, Paolo E. Maltese, Marco Castori, Said El Shamieh, Christina Zeitz, Isabelle Audo, Alessandra Zulian, Carla Marinelli, Sabrina Benedetti, Alisia Costantini, Simone Bressan, Marcella Percio, Paolo Ferri, Andi Abeshi, Matteo Bertelli, Luca Rossetti
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021 Feb; 62(2): 13. Published online 2021 Feb 12. doi: 10.1167/iovs.62.2.13
PMCID:
PMC7884295
6.
Xiaoqing Yu, Jingsong Zhang, Rui Yang, Chun Li
Biomed Res Int. 2020; 2020: 8579651. Published online 2020 Nov 14. doi: 10.1155/2020/8579651
PMCID:
PMC7700720
7.
Rachel M. Huckfeldt, Florin Grigorian, Emily Place, Jason I. Comander, Demetrios Vavvas, Lucy H. Young, Paul Yang, Maria Shurygina, Eric A. Pierce, Mark E. Pennesi
Mol Vis. 2020; 26: 423–433. Published online 2020 Jun 3.
PMCID:
PMC7300197
8.
Yuansheng Rao, Haiying Liu, Xiaojuan Yan, Jianhong Wang
Comput Math Methods Med. 2020; 2020: 3651051. Published online 2020 Apr 23. doi: 10.1155/2020/3651051
PMCID:
PMC7195652
9.
Handong Dan, Xin Huang, Yiqiao Xing, Yin Shen
Mol Genet Genomic Med. 2020 Mar; 8(3): e1131. Published online 2020 Jan 20. doi: 10.1002/mgg3.1131
PMCID:
PMC7057118
10.
Satnam Singh, Mridula Gupta, Suneet Pandher, Gurmeet Kaur, Pankaj Rathore, Subba Reddy Palli
PLoS One. 2018; 13(1): e0191116. Published online 2018 Jan 12. doi: 10.1371/journal.pone.0191116
PMCID:
PMC5766320
11.
Lori S. Sullivan, Sara J. Bowne, Melissa J. Reeves, Delphine Blain, Kerry Goetz, Vida NDifor, Sally Vitez, Xinjing Wang, Santa J. Tumminia, Stephen P. Daiger
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Sep; 54(9): 6255–6261. Published online 2013 Sep 19. doi: 10.1167/iovs.13-12605
PMCID:
PMC3778873
12.
Lori S. Sullivan, Sara J. Bowne, David G. Birch, Dianna Hughbanks-Wheaton, John R. Heckenlively, Richard Alan Lewis, Charles A. Garcia, Richard S. Ruiz, Susan H. Blanton, Hope Northrup, Anisa I. Gire, Robyn Seaman, Hatice Duzkale, Catherine J. Spellicy, Jingya Zhu, Suma P. Shankar, Stephen P. Daiger
Invest Ophthalmol Vis Sci.
Published in final edited form as: Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006 Jul; 47(7): 3052–3064. doi: 10.1167/iovs.05-1443
PMCID:
PMC2585061
13.
Rainald Schmidt-Kastner, Hideo Yamamoto, Duco Hamasaki, Hiroko Yamamoto, Jean-Marie Parel, Christoph Schmitz, C. Kathy Dorey, Janet C. Blanks, Markus N. Preising
Mol Vis. 2008; 14: 125–135. Published online 2008 Jan 25.
PMCID:
PMC2263009
14.
Lingdi Zhang, Jingping Shen, Michael T. Guarnieri, Annie Heroux, Kui Yang, Rui Zhao
Protein Sci. 2007 Jun; 16(6): 1024–1031. doi: 10.1110/ps.072872007
PMCID:
PMC2206663
15.
T J Keen, A G Morris, C F Inglehearn
J Med Genet. 1997 Feb; 34(2): 130–132. doi: 10.1136/jmg.34.2.130
PMCID:
PMC1050866
16.
Virginie Zarrouk, Bülent Bozdogan, Roland Leclercq, Louis Garry, Celine Feger, Claude Carbon, Bruno Fantin
Antimicrob Agents Chemother. 2001 Apr; 45(4): 1244–1248. doi: 10.1128/AAC.45.4.1244-1248.2001
PMCID:
PMC90450
17.
Dimitrije Stanković, Ann-Katrin Claudius, Thomas Schertel, Tina Bresser, Mirka Uhlirova
Dis Model Mech. 2020 Jun 1; 13(6): dmm043174. Published online 2020 Jun 26. doi: 10.1242/dmm.043174
PMCID:
PMC7328144
18.
Rui Zhu, Xiezhao Li, Zhiduan Cai, Siyang Liang, Yaoji Yuan, Yuyu Xu, Dehui Lai, Haibo Zhao, Weiqing Yang, Jun Bian, Leyuan Liu, Guibin Xu
Front Oncol. 2021; 11: 726671. Published online 2021 Oct 25. doi: 10.3389/fonc.2021.726671
PMCID:
PMC8573174
19.
Weijie Ma, Ye Yao, Gang Xu, Xiaoling Wu, Jinghua Li, Ganggang Wang, Xi Chen, Kunlei Wang, Yirang Chen, Yonghua Guo, Yongsheng Li, Deli Tan, Hui Guo, Zhisu Liu, Yufeng Yuan, Francois X. Claret
Cell Death Discov. 2021; 7: 178. Published online 2021 Jul 10. doi: 10.1038/s41420-021-00560-7
PMCID:
PMC8272716
20.
Kei Mizobuchi, Takaaki Hayashi, Noriko Oishi, Daiki Kubota, Shuhei Kameya, Koichiro Higasa, Takuma Futami, Hiroyuki Kondo, Katsuhiro Hosono, Kentaro Kurata, Yoshihiro Hotta, Kazutoshi Yoshitake, Takeshi Iwata, Tomokazu Matsuura, Tadashi Nakano
J Clin Med. 2021 Jun; 10(11): 2265. Published online 2021 May 24. doi: 10.3390/jcm10112265
PMCID:
PMC8197273

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center