U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 179

1.
Shiqi Yuan, Wanyue Li, Yitong Ling, Xiaxuan Huang, Aozi Feng, Shanyuan Tan, Ningxia He, Li Li, Shuna Li, Anding Xu, Jun Lyu
BMC Public Health. 2023; 23: 2141. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.1186/s12889-023-17050-3
PMCID:
PMC10621115
2.
Yining Zhang, Nina Karamanova, Kaleb T. Morrow, Jillian Madine, Seth Truran, Maria Lozoya, Volkmar Weissig, Ming Li, Mehdi Nikkhah, Jin G. Park, Raymond Q. Migrino
Sci Rep. 2023; 13: 18802. Published online 2023 Nov 1. doi: 10.1038/s41598-023-45959-7
PMCID:
PMC10620412
3.
Randi Chen, Brian J. Morris, Timothy A. Donlon, G. Webster Ross, Kalpana J. Kallianpur, Richard C. Allsopp, Kazuma Nakagawa, Bradley J. Willcox, Kamal H. Masaki
J Alzheimers Dis. 2023; 95(1): 79–91. Prepublished online 2023 Jul 14. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.3233/JAD-230350
PMCID:
PMC10578238
4.
Mingxiao Li, Chao Jiang, Yiwei Lai, Yufeng Wang, Manlin Zhao, Sitong Li, Xiaodong Peng, Liu He, Xueyuan Guo, Songnan Li, Nian Liu, Chenxi Jiang, Ribo Tang, Caihua Sang, Deyong Long, Xin Du, Jianzeng Dong, Changsheng Ma
J Am Heart Assoc. 2023 Aug 15; 12(16): e029623. Published online 2023 Aug 7. doi: 10.1161/JAHA.123.029623
PMCID:
PMC10492936
5.
Chun Zhou, Yanjun Zhang, Sisi Yang, Ziliang Ye, Qimeng Wu, Mengyi Liu, Panpan He, Yuanyuan Zhang, Xianhui Qin
Alzheimers Res Ther. 2023; 15: 152. Published online 2023 Sep 9. doi: 10.1186/s13195-023-01295-6
PMCID:
PMC10492372
6.
Dun Li, Hongxi Yang, Mingqian Lyu, Ju Wang, Weili Xu, Yaogang Wang
J Alzheimers Dis. 2023; 94(Suppl 1): S141–S158. Prepublished online 2023 Feb 6. Published online 2023 Jul 25. doi: 10.3233/JAD-221018
PMCID:
PMC10473135
7.
Raquel Manso-Calderón, Purificación Cacabelos-Pérez, M. Dolores Sevillano-García, M. Elisa Herrero-Prieto, Rogelio González-Sarmiento
Sci Rep. 2023; 13: 13441. Published online 2023 Aug 18. doi: 10.1038/s41598-023-39576-7
PMCID:
PMC10439194
8.
Angelina R. Sutin, Martina Luchetti, Damaris Aschwanden, Xianghe Zhu, Yannick Stephan, Antonio Terracciano
Int Psychogeriatr.
Published in final edited form as: Int Psychogeriatr. 2023 Jun; 35(6): 283–292. Published online 2022 Dec 9. doi: 10.1017/S1041610222001028
PMCID:
PMC10198800
9.
Navdeep Kaur, Geneva LaForce, Deepthi P. Mallela, Prasenjit Prasad Saha, Jennifer Buffa, Xinmin S. Li, Naseer Sangwan, Kasia Rothenberg, Weifei Zhu
Int J Mol Sci. 2023 May; 24(9): 8091. Published online 2023 Apr 30. doi: 10.3390/ijms24098091
PMCID:
PMC10178712
10.
Ting Sun, Linjie Tan, Mimin Liu, Li Zeng, Kaiyue Zhao, Zhongdi Cai, Shengnan Sun, Zhuorong Li, Rui Liu
Front Immunol. 2023; 14: 1118808. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.3389/fimmu.2023.1118808
PMCID:
PMC10155197
11.
Jiazhen Zheng, Can Ni, Yingchai Zhang, Jinghan Huang, Daniel Nyarko Hukportie, Buwen Liang, Shaojun Tang
BMC Med. 2023; 21: 114. Published online 2023 Mar 29. doi: 10.1186/s12916-023-02816-8
PMCID:
PMC10052856
12.
Degang Song, Xiaomin Chen, Na Zhou, Yi Yuan, Shuo Geng, Cong Zhang, Zhe Zhao, Xingran Wang, Xinran Bao, Xifa Lan, Xiangjian Zhang
J Transl Med. 2023; 21: 139. Published online 2023 Feb 23. doi: 10.1186/s12967-022-03824-7
PMCID:
PMC9948478
13.
Laurence D Parnell, Rozana Magadmi, Sloane Zwanger, Barbara Shukitt-Hale, Chao-Qiang Lai, José M Ordovás
Nutrients. 2023 Feb; 15(3): 644. Published online 2023 Jan 27. doi: 10.3390/nu15030644
PMCID:
PMC9921944
14.
Lei Gao, Fushun Liu, Ruilian Liu
Int J Environ Res Public Health. 2023 Feb; 20(3): 1893. Published online 2023 Jan 19. doi: 10.3390/ijerph20031893
PMCID:
PMC9914742
15.
Soo Jung Lee, Akhil Kondepudi, Kelly Z. Young, Xiaojie Zhang, Naw May Pearl Cartee, Jijun Chen, Krystal Yujin Jang, Gang Xu, Jimo Borjigin, Michael M. Wang
PLoS One. 2023; 18(2): e0281094. Published online 2023 Feb 8. doi: 10.1371/journal.pone.0281094
PMCID:
PMC9907840
16.
Xiaoyu Zhang, Tao Geng, Ning Li, Lijuan Wu, Youxin Wang, Deqiang Zheng, Bo Guo, Baoguo Wang
Nutrients. 2023 Jan; 15(1): 69. Published online 2022 Dec 23. doi: 10.3390/nu15010069
PMCID:
PMC9824558
17.
Dorothee Schoemaker, Lina Velilla, Yesica Zuluaga, Ana Baena, Carolina Ospina, Yamile Bocanegra, Sergio Alvarez, Martin Ochoa-Escudero, Edmarie Guzmán-Vélez, Jairo Martinez, Francisco Lopera, Joseph F. Arboleda-Velasquez, Yakeel T. Quiroz
J Alzheimers Dis.
Published in final edited form as: J Alzheimers Dis. 2021; 82(2): 841–853. doi: 10.3233/JAD-210313
PMCID:
PMC9675421
18.
Pious Patel, Praveen Vimalathas, Xinnan Niu, Chevis N. Shannon, Joshua C. Denny, Josh F. Peterson, Rohan V. Chitale, Matthew R. Fusco
J Stroke Cerebrovasc Dis.
Published in final edited form as: J Stroke Cerebrovasc Dis. 2021 Feb; 30(2): 105464. Published online 2020 Nov 24. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105464
PMCID:
PMC9647408
19.
Bernard P. H. Cho, Eric L. Harshfield, Maha Al-Thani, Daniel J. Tozer, Steven Bell, Hugh S. Markus
JAMA Neurol. 2022 Dec; 79(12): 1303–1311. Published online 2022 Oct 27. doi: 10.1001/jamaneurol.2022.3832
PMCID:
PMC9614680
20.
Peidong Zhang, Zhihao Li, Peiliang Chen, Ao Zhang, Yu Zeng, Xiru Zhang, Qingmei Huang, Dan Liu, Songtao Qi, Chen Mao
BMC Med. 2022; 20: 271. Published online 2022 Sep 1. doi: 10.1186/s12916-022-02478-y
PMCID:
PMC9434890

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center