U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 880

1.
Ashish Shrivastava, Kartavya Mathur, Rohit Kumar Verma, Sri Krishna Jayadev Magani, Deepak Krishna Vyas, Ashutosh Singh
Front Mol Biosci. 2022; 9: 982831. Published online 2022 Oct 4. doi: 10.3389/fmolb.2022.982831
PMCID:
PMC9581290
2.
Garima Singh, Sri Krishna jayadev Magani, Rinku Sharma, Basharat Bhat, Ashish Shrivastava, Madhusudhan Chinthakindi, Ashutosh Singh
PeerJ. 2019; 7: e7425. Published online 2019 Oct 3. doi: 10.7717/peerj.7425
PMCID:
PMC6778667
3.
Garima Singh, Basharat Bhat, M S K Jayadev, Ch Madhusudhan, Ashutosh Singh
Database (Oxford) 2018; 2018: bay043. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1093/database/bay043
PMCID:
PMC6059086
4.
Sumit Paliwal, Seema Bhaskar, Giriraj R Chandak
World J Gastroenterol. 2014 Dec 14; 20(46): 17314–17323. Published online 2014 Dec 14. doi: 10.3748/wjg.v20.i46.17314
PMCID:
PMC4265589
5.
Swapna Mahurkar, Seema Bhaskar, D Nageshwar Reddy, G Venkat Rao, Giriraj Ratan Chandak
World J Gastroenterol. 2007 Nov 28; 13(44): 5938–5943. Published online 2007 Nov 28. doi: 10.3748/wjg.v13.i44.5938
PMCID:
PMC4205441
6.
Swapna Mahurkar, D Nageshwar Reddy, G Venkat Rao, Giriraj Ratan Chandak
World J Gastroenterol. 2009 Jan 21; 15(3): 264–269. Published online 2009 Jan 21. doi: 10.3748/wjg.15.264
PMCID:
PMC2653322
7.
Swapna Mahurkar, Seema Bhaskar, D Nageshwar Reddy, Swami Prakash, G Venkat Rao, Shivaram Prasad Singh, Varghese Thomas, Giriraj Ratan Chandak
BMC Med Genet. 2008; 9: 80. Published online 2008 Aug 16. doi: 10.1186/1471-2350-9-80
PMCID:
PMC2529279
8.
S Mahurkar, M M Idris, D N Reddy, S Bhaskar, G V Rao, V Thomas, L Singh, G R Chandak
Gut. 2006 Sep; 55(9): 1270–1275. doi: 10.1136/gut.2005.087403
PMCID:
PMC1860014
9.
Seema Bhaskar, DN Reddy, Swapna Mahurkar, GV Rao, Lalji Singh, Giriraj R Chandak
BMC Gastroenterol. 2006; 6: 42. Published online 2006 Dec 12. doi: 10.1186/1471-230X-6-42
PMCID:
PMC1762011
10.
Arianna De Mori, Daniel Quizon, Hannah Dalton, Berzah Yavuzyegit, Guido Cerri, Milan Antonijevic, Marta Roldo
Biomimetics (Basel) 2024 Mar; 9(3): 159. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.3390/biomimetics9030159
PMCID:
PMC10968355
11.
Zeyu Dong, Yupeng Hao, Yongyan Zhao, Wenchen Tang, Xueqiang Wang, Jun Li, Luyao Wang, Yan Hu, Xueying Guan, Fenglin Gu, Ziji Liu, Zhiyuan Zhang
Plants (Basel) 2024 Mar; 13(5): 641. Published online 2024 Feb 26. doi: 10.3390/plants13050641
PMCID:
PMC10934501
12.
Sondes Ftiti, Sandra C. Cifuentes, Awatef Guidara, Joaquín Rams, Hassib Tounsi, Juan P. Fernández-Blázquez
Polymers (Basel) 2024 Mar; 16(5): 719. Published online 2024 Mar 6. doi: 10.3390/polym16050719
PMCID:
PMC10934208
13.
Boqun Wang, Xiangling Ye, Guocai Chen, Yongqiang Zhang, Zhikui Zeng, Cansen Liu, Zhichao Tan, Xiaohua Jie
Front Bioeng Biotechnol. 2024; 12: 1273541. Published online 2024 Feb 19. doi: 10.3389/fbioe.2024.1273541
PMCID:
PMC10910430
14.
Xinrui Wei, Meng Yuan, Bao-Qiang Zheng, Lin Zhou, Yan Wang
Front Plant Sci. 2024; 15: 1352119. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.3389/fpls.2024.1352119
PMCID:
PMC10875090
15.
Yongsen Zhou, Jingqi Hu, Binhan Li, Jingjing Xia, Ting Zhang, Zhuo Xiong
Materials (Basel) 2024 Jan; 17(2): 352. Published online 2024 Jan 10. doi: 10.3390/ma17020352
PMCID:
PMC10817297
16.
Ziang Xu, Xiangying Jin, Yuqing Li, Manwen Zhang, Wenhua Yin, Yanyan Yang, Wenchao Jia, Danping Xie
RSC Adv. 2024 Jan 23; 14(6): 3834–3840. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.1039/d3ra06668a
PMCID:
PMC10809438
17.
Qi-lin Li, Ya-xin Wu, Yu-xiao Zhang, Jing Mao, Zhi-xing Zhang
RSC Adv. 2024 Jan 23; 14(6): 3761. Published online 2024 Jan 24. doi: 10.1039/d4ra90004a
PMCID:
PMC10807237
18.
Chang Liu, Tingting Lv, Yanhua Shen, Tao Liu, Mingming Liu, Jian Hu, Sizhang Liu, Yang Jiang, Meiping Zhang, Mingzhu Zhao, Kangyu Wang, Yi Wang
BMC Plant Biol. 2024; 24: 47. Published online 2024 Jan 13. doi: 10.1186/s12870-024-04729-x
PMCID:
PMC10787463
19.
Mrunalini Ramanathan, Ankhtsetseg Shijirbold, Tatsuo Okui, Hiroto Tatsumi, Tatsuhito Kotani, Yukiho Shimamura, Reon Morioka, Kentaro Ayasaka, Takahiro Kanno
Nanomaterials (Basel) 2024 Jan; 14(1): 91. Published online 2023 Dec 28. doi: 10.3390/nano14010091
PMCID:
PMC10780666
20.
Qi-lin Li, Ya-xin Wu, Yu-xiao Zhang, Jing Mao, Zhi-xing Zhang
RSC Adv. 2024 Jan 3; 14(3): 1527–1537. Published online 2024 Jan 3. doi: 10.1039/d3ra05529a
PMCID:
PMC10763654

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center