U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 53

1.
Kena Wang, Biao Zou, Fan Chen, Jianling Zhang, Zhihua Huang, Sainan Shu
Front Pediatr. 2023; 11: 1103877. Published online 2023 Mar 29. doi: 10.3389/fped.2023.1103877
PMCID:
PMC10090684
2.
Ting Zhang, Shasha Zhu, Haixia Miao, Jianbin Yang, Yezhen Shi, Yuwei Yue, Yu Zhang, Rulai Yang, Benqing Wu, Xinwen Huang
Front Mol Biosci. 2022; 9: 939837. Published online 2022 Aug 24. doi: 10.3389/fmolb.2022.939837
PMCID:
PMC9449879
3.
Hao LIU, Chun LI, Xiaowen LI, Chaowen YU, Xiaoyan HE, Jingkun MIAO
Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2021 Aug; 50(4): 506–513. Chinese. doi: 10.3724/zdxbyxb-2021-0264
PMCID:
PMC8714479
4.
Shu-Wei Hu, Wen-Li Lu, I-Ping Chiang, Shu-Fen Wu, Chung-Hsing Wang, An-Chyi Chen
Medicina (Kaunas) 2021 Oct; 57(10): 1032. Published online 2021 Sep 28. doi: 10.3390/medicina57101032
PMCID:
PMC8541001
5.
Ryosuke Miyamoto, Jun Sada, Koki Ota, Kenitiro Kaneko, Hironori Kusano, Yoshiteru Azuma, Akihisa Okumura
BMC Pediatr. 2021; 21: 237. Published online 2021 May 18. doi: 10.1186/s12887-021-02717-w
PMCID:
PMC8130366
6.
Yiming Lin, Weihua Lin, Yanru Chen, Chunmei Lin, Zhenzhu Zheng, Jianlong Zhuang, Qingliu Fu
BMC Pediatr. 2020; 20: 478. Published online 2020 Oct 13. doi: 10.1186/s12887-020-02372-7
PMCID:
PMC7552534
7.
Hiroko Shigetomi, Toju Tanaka, Masayoshi Nagao, Hiroyuki Tsutsumi
Int J Neonatal Screen. 2018 Mar; 4(1): 5. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.3390/ijns4010005
PMCID:
PMC7548893
8.
Linlin Zhang, Yingying Li, Wenli Shi, Jinshuang Gao, Yuan Tian, Ying Li, Yaqing Guo, Shihong Cui, Xiaoan Zhang
BMC Pediatr. 2019; 19: 348. Published online 2019 Oct 13. doi: 10.1186/s12887-019-1751-9
PMCID:
PMC6790242
9.
Kuerbanjiang Abuduxikuer, Rui Chen, Zhong-Lin Wang, Jian-She Wang
BMC Pediatr. 2019; 19: 18. Published online 2019 Jan 14. doi: 10.1186/s12887-018-1383-5
PMCID:
PMC6330752
10.
Chun-Ting Lu, Jing Yang, Si-Min Huang, Lie Feng, Ze-Jian Li
Medicine (Baltimore) 2017 Nov; 96(45): e8638. Published online 2017 Nov 10. doi: 10.1097/MD.0000000000008638
PMCID:
PMC5690794
11.
Chun-Ting Lu, Qi-Ping Shi, Ze-Jian Li, Jiong Li, Lie Feng
Exp Biol Med (Maywood) 2017 Jun; 242(12): 1271–1278. Published online 2017 May 18. doi: 10.1177/1535370217710918
PMCID:
PMC5476344
12.
Qi-Qi Zheng, Zhan-Hui Zhang, Han-Shi Zeng, Wei-Xia Lin, Heng-Wen Yang, Zhi-Nan Yin, Yuan-Zong Song
Biomed Res Int. 2016; 2016: 4124263. Published online 2016 Apr 5. doi: 10.1155/2016/4124263
PMCID:
PMC4835617
13.
Zhan-Hui Zhang, Wei-Xia Lin, Mei Deng, Shu-Tao Zhao, Han-Shi Zeng, Feng-Ping Chen, Yuan-Zong Song
PLoS One. 2014; 9(2): e89267. Published online 2014 Feb 21. doi: 10.1371/journal.pone.0089267
PMCID:
PMC3931723
14.
K. Hayasaka, C. Numakura, K. Toyota, T. Kimura
JIMD Rep. 2012; 2: 37–44. Published online 2011 Sep 6. doi: 10.1007/8904_2011_42
PMCID:
PMC3509838
15.
Suporn Treepongkaruna, Suttiruk Jitraruch, Porawee Kodcharin, Dussadee Charoenpipop, Pim Suwannarat, Paneeya Pienvichit, Keiko Kobayashi, Duangrurdee Wattanasirichaigoon
BMC Gastroenterol. 2012; 12: 141. Published online 2012 Oct 15. doi: 10.1186/1471-230X-12-141
PMCID:
PMC3483206
16.
Jae Sung Ko, Jung Han Song, Sung Sup Park, Jeong Kee Seo
J Korean Med Sci. 2007 Dec; 22(6): 952–956. Published online 2007 Dec 20. doi: 10.3346/jkms.2007.22.6.952
PMCID:
PMC2694627
17.
Michiharu Komatsu, Naoki Tanaka, Takefumi Kimura, Masahide Yazaki
Nutrients. 2023 May; 15(10): 2284. Published online 2023 May 12. doi: 10.3390/nu15102284
PMCID:
PMC10224054
18.
S. C. Grünert, A. Schumann, P. Freisinger, S. Rosenbaum-Fabian, M. Schmidts, A. J. Mueller, S. Beck-Wödl, T. B. Haack, H. Schneider, H. Fuchs, U. Teufel, G. Gramer, L. Hannibal, U. Spiekerkoetter
BMC Pediatr. 2020; 20: 518. Published online 2020 Nov 11. doi: 10.1186/s12887-020-02409-x
PMCID:
PMC7659096
19.
Sotiria Tavoulari, Denis Lacabanne, Chancievan Thangaratnarajah, Edmund R.S. Kunji
Trends Endocrinol Metab.
Published in final edited form as: Trends Endocrinol Metab. 2022 Aug 1; 33(8): 539–553. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.1016/j.tem.2022.05.002
PMCID:
PMC7614230
20.
Takeyori Saheki, Mitsuaki Moriyama, Aki Funahashi, Eishi Kuroda
Biomolecules. 2020 Aug; 10(8): 1100. Published online 2020 Jul 24. doi: 10.3390/biom10081100
PMCID:
PMC7465890

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center