U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Alex Wakeman, Tom Bennett
J Exp Bot. 2023 Dec 1; 74(22): 6975–6988. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.1093/jxb/erad288
PMCID:
PMC10690731
2.
Craig L Cowling, Linkan Dash, Dior R Kelley
J Exp Bot. 2023 Dec 1; 74(22): 6989–6999. Published online 2023 Jul 26. doi: 10.1093/jxb/erad297
PMCID:
PMC10690729
3.
Si Qin, Yindi Zhang, Fadong Yu, Yinxing Ni, Jian Zhong
J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2023 Dec; 15(4): 438–443. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2022.2021-12-24
PMCID:
PMC10683535
4.
Aslı Derya Kardelen, Adam Najaflı, Firdevs Baş, Birsen Karaman, Güven Toksoy, Şükran Poyrazoğlu, Şahin Avcı, Umut Altunoğlu, Zehra Yavaş Abalı, Ayşe Pınar Öztürk, Esin Karakılıç Özturan, Seher Başaran, Feyza Darendeliler, Z. Oya Uyguner
J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2023 Dec; 15(4): 338–347. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2023.2023-4-4
PMCID:
PMC10683534
5.
Nar Bahadur Katuwal, Min Sil Kang, Mithun Ghosh, Sa Deok Hong, Yeong Gyu Jeong, Seong Min Park, Seul-Gi Kim, Joohyuk Sohn, Tae Hoen Kim, Yong Wha Moon
J Exp Clin Cancer Res. 2023; 42: 325. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.1186/s13046-023-02903-x
PMCID:
PMC10683152
6.
Zhuzhu Zhang, Youhua Long, Xianhui Yin, Weizhen Wang, Wenzhi Li, Lingli Jiang, Xuetang Chen, Bince Wang, Jiling Ma
BMC Plant Biol. 2023; 23: 591. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.1186/s12870-023-04606-z
PMCID:
PMC10680249
7.
Xuemei Ren, Jinjie Chen, Shuwan Chen, Hui Zhang, Li Li
Genes (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2046. Published online 2023 Nov 6. doi: 10.3390/genes14112046
PMCID:
PMC10671770
8.
Erying Chen, Ling Qin, Feifei Li, Yanbing Yang, Zhenyu Liu, Runfeng Wang, Xiao Yu, Jiahong Niu, Huawen Zhang, Hailian Wang, Bin Liu, Yanan Guan
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16321. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.3390/ijms242216321
PMCID:
PMC10671652
9.
Nicoletta Cordani, Luca Mologni, Rocco Piazza, Pietro Tettamanti, Viola Cogliati, Mario Mauri, Matteo Villa, Federica Malighetti, Camillo Di Bella, Marta Jaconi, Maria Grazia Cerrito, Guido Cavaletti, Marialuisa Lavitrano, Marina Elena Cazzaniga
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16294. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.3390/ijms242216294
PMCID:
PMC10671583
10.
Miao Shao, Ping Wang, Huimin Gou, Zonghuan Ma, Baihong Chen, Juan Mao
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16414. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.3390/ijms242216414
PMCID:
PMC10671573
11.
Xueping Song, Li Zhu, Dong Wang, Le Liang, Jiachang Xiao, Wen Tang, Minghui Xie, Zhao Zhao, Yunsong Lai, Bo Sun, Yi Tang, Huanxiu Li
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16337. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.3390/ijms242216337
PMCID:
PMC10671541
12.
Farah Raheem, Suganya Arunachalam Karikalan, Felipe Batalini, Aya El Masry, Lida Mina
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16198. Published online 2023 Nov 11. doi: 10.3390/ijms242216198
PMCID:
PMC10671474
13.
Kangding Yao, Yandong Yao, Zhiqi Ding, Xuejuan Pan, Yongqi Zheng, Yi Huang, Zhuohui Zhang, Ailing Li, Chunlei Wang, Changxia Li, Weibiao Liao
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16063. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3390/ijms242216063
PMCID:
PMC10671457
14.
Jie Liu, Chengcheng Cai, Shifeng Liu, Liqin Li, Qiang Wang, Xiyao Wang
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16087. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3390/ijms242216087
PMCID:
PMC10671401
15.
Rui-Lin Xie, Rui Liang, Yuan-Yuan Luo, Zhuo-Hao Ruan, Yi-Fu Li, Wen-Sheng Liu
Genes (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2032. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.3390/genes14112032
PMCID:
PMC10671357
16.
Dekun Yang, Yahui Li, Mengdi Zhu, Rongjing Cui, Jiong Gao, Yingjie Shu, Xiaomin Lu, Huijun Zhang, Kaijing Zhang
Genes (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2006. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.3390/genes14112006
PMCID:
PMC10671320
17.
Meiqi Liu, Xiaoru Lin, Kun Cao, Liping Yang, Hongwei Xu, Xiaofu Zhou
Genes (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2022. Published online 2023 Oct 30. doi: 10.3390/genes14112022
PMCID:
PMC10671296
18.
Guofan Wu, Aohua Cao, Yuhan Wen, Wencheng Bao, Fawen She, Wangze Wu, Sheng Zheng, Ning Yang
Genes (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2026. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.3390/genes14112026
PMCID:
PMC10671209
19.
Tingting Li, Mian Zhang, Mengyao Li, Xinxin Wang, Shuping Xing
Genes (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2103. Published online 2023 Nov 19. doi: 10.3390/genes14112103
PMCID:
PMC10671189
20.
Yuzhen Zhou, Ruiyue Zheng, Yukun Peng, Jiemin Chen, Xuanyi Zhu, Kai Xie, Qiuli Su, Ruiliu Huang, Suying Zhan, Donghui Peng, Kai Zhao, Zhong-Jian Liu
Int J Mol Sci. 2023 Nov; 24(22): 16362. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.3390/ijms242216362
PMCID:
PMC10671166

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center