U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 286

1.
Wataru Arihisa, Takeshi Kondo, Katsushi Yamaguchi, Junya Matsumoto, Hiroki Nakanishi, Yasuto Kunii, Hiroyasu Akatsu, Mizuki Hino, Yoshio Hashizume, Shumpei Sato, Shinji Sato, Shin‐Ichi Niwa, Hirooki Yabe, Takehiko Sasaki, Shuji Shigenobu, Mitsutoshi Setou
Neuropsychopharmacol Rep. 2023 Sep; 43(3): 403–413. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.1002/npr2.12368
PMCID:
PMC10496066
2.
Kfir Asraf, Hiba Zaidan, Baylasan Natoor, Inna Gaisler-Salomon
Transl Psychiatry. 2023; 13: 248. Published online 2023 Jul 7. doi: 10.1038/s41398-023-02534-y
PMCID:
PMC10328942
3.
Hidenori Tabata, Daisuke Mori, Tohru Matsuki, Kaichi Yoshizaki, Masato Asai, Atsuo Nakayama, Norio Ozaki, Koh-ichi Nagata
Biomolecules. 2023 May; 13(5): 763. Published online 2023 Apr 27. doi: 10.3390/biom13050763
PMCID:
PMC10216591
4.
Oana C. Marian, Jonathan D. Teo, Jun Yup Lee, Huitong Song, John B. Kwok, Ramon Landin-Romero, Glenda Halliday, Anthony S. Don
Acta Neuropathol Commun. 2023; 11: 52. Published online 2023 Mar 27. doi: 10.1186/s40478-023-01544-7
PMCID:
PMC10041703
5.
Jennifer L. Zick, David A. Crowe, Rachael K. Blackman, Kelsey Schultz, David W. Bergstrand, Adele L. DeNicola, Russell E. Carter, Timothy J. Ebner, Lorene M. Lanier, Theoden I. Netoff, Matthew V. Chafee
Curr Biol.
Published in final edited form as: Curr Biol. 2022 Jan 10; 32(1): 14–25.e4. Published online 2021 Oct 21. doi: 10.1016/j.cub.2021.10.009
PMCID:
PMC10038008
6.
Li-Na He, Si Chen, Qi Yang, Zheng Wu, Zheng-Kai Lao, Chang-Fei Tang, Jiao-Jiao Song, Xian-Dong Liu, Jiangteng Lu, Xiao-Hong Xu, Jin-Jin Chen, Tian-Le Xu, Suya Sun, Nan-Jie Xu
Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Feb 28; 120(9): e2219952120. Published online 2023 Feb 21. doi: 10.1073/pnas.2219952120
PMCID:
PMC9992767
7.
Wiktor Bilecki, Marzena Maćkowiak
Genes (Basel) 2023 Feb; 14(2): 243. Published online 2023 Jan 18. doi: 10.3390/genes14020243
PMCID:
PMC9957055
8.
Soojin Kim, Seong-Wook Kim, Mai Anh Thi Bui, Yeji Kim, Minsoo Kim, Jung-Cheol Park, Nam-Heon Kim, Gyeong Hee Pyeon, Yong Sang Jo, Jaewon Jang, Hae-Young Koh, Chae-Hong Jeong, Moonkyung Kang, Hyo Jung Kang, Yong-Woo Lee, Craig A. Stockmeier, Je Kyung Seong, Dong Ho Woo, Jung-Soo Han, Yeon-Soo Kim
Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Dec 20; 119(51): e2203711119. Published online 2022 Dec 13. doi: 10.1073/pnas.2203711119
PMCID:
PMC9907074
9.
Di Wu, Jiansheng Zhu, Lianghui You, Jingyu Wang, Sufen Zhang, Zhonghui Liu, Qu Xu, Xiaojie Yuan, Lei Yang, Wei Wang, Meiling Tong, Qin Hong, Xia Chi
J Neurodev Disord. 2023; 15: 6. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.1186/s11689-022-09471-9
PMCID:
PMC9896742
10.
Maximiliano Rapanelli, Wei Wang, Edward Hurley, Maria Laura Feltri, Christopher Pittenger, Luciana Romina Frick, Zhen Yan
Transl Psychiatry. 2023; 13: 22. Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1038/s41398-023-02306-8
PMCID:
PMC9873627
11.
Andrea Bianconi, Luca Francesco Salvati, Andrea Perrelli, Chiara Ferraris, Armando Massara, Massimiliano Minardi, Gelsomina Aruta, Miriam Rosso, Barbara Massa Micon, Diego Garbossa, Saverio Francesco Retta
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(23): 14643. Published online 2022 Nov 24. doi: 10.3390/ijms232314643
PMCID:
PMC9736411
12.
Motohiro Okada
Br J Pharmacol. 2022 Apr; 179(8): 1620–1639. Published online 2021 May 12. doi: 10.1111/bph.15443
PMCID:
PMC9291625
13.
Anna Di Maio, Arianna De Rosa, Silvia Pelucchi, Martina Garofalo, Benedetta Marciano, Tommaso Nuzzo, Fabrizio Gardoni, Andrea M. Isidori, Monica Di Luca, Francesco Errico, Andrea De Bartolomeis, Elena Marcello, Alessandro Usiello
Int J Mol Sci. 2022 Feb; 23(3): 1539. Published online 2022 Jan 28. doi: 10.3390/ijms23031539
PMCID:
PMC8835961
14.
Hiroko Sugawara, Miki Bundo, Takaoki Kasahara, Yutaka Nakachi, Junko Ueda, Mie Kubota-Sakashita, Kazuya Iwamoto, Tadafumi Kato
Mol Brain. 2022; 15: 9. Published online 2022 Jan 6. doi: 10.1186/s13041-021-00894-4
PMCID:
PMC8740475
15.
Minjie Shen, Yu Guo, Qiping Dong, Yu Gao, Michael E. Stockton, Meng Li, Sudharsan Kannan, Tomer Korabelnikov, Keegan A. Schoeller, Carissa L. Sirois, Chen Zhou, Jonathan Le, Daifeng Wang, Qiang Chang, Qian-Quan Sun, Xinyu Zhao
Mol Psychiatry.
Published in final edited form as: Mol Psychiatry. 2021 Nov; 26(11): 6845–6867. Published online 2021 Apr 16. doi: 10.1038/s41380-021-01096-z
PMCID:
PMC8521570
16.
Christoph Abé, Predrag Petrovic, William Ossler, William H. Thompson, Benny Liberg, Jie Song, Sarah E. Bergen, Carl M. Sellgren, Peter Fransson, Martin Ingvar, Mikael Landén
J Psychiatry Neurosci. 2021 Jul-Aug; 46(4): E441–E450. Published online 2021 Jul 22. doi: 10.1503/jpn.200165
PMCID:
PMC8519489
17.
Alice Morgunova, Cecilia Flores
Semin Cell Dev Biol.
Published in final edited form as: Semin Cell Dev Biol. 2021 Oct; 118: 83–91. Published online 2021 Apr 28. doi: 10.1016/j.semcdb.2021.04.011
PMCID:
PMC8435008
18.
DC Walters, R Lawrence, T Kirby, JT Ahrendsen, MP Anderson, J-B Roullet, EJ Murphy, KM Gibson
J Child Neurol.
Published in final edited form as: J Child Neurol. 2021 Feb 9 : 883073820987742. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.1177/0883073820987742
PMCID:
PMC8349921
19.
Simone Chiola, Kandy L. Napan, Yueqi Wang, Roman M. Lazarenko, Celeste J. Armstrong, Jun Cui, Aleksandr Shcheglovitov
Mol Psychiatry. 2021; 26(9): 4670–4686. Published online 2021 Feb 8. doi: 10.1038/s41380-021-01023-2
PMCID:
PMC8349370
20.
N Aida, K Tamagawa, K Takada, A Yagishita, N Kobayashi, K Chikumaru, H Iwamoto
AJNR Am J Neuroradiol. 1996 Apr; 17(4): 605-13.
PMCID:
PMC8337276

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center