U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Maria Tada, Shion Kachi, Masahiro Onozawa, Yuichiro Fujieda, Shota Yoshida, Yotaro Oki, Kazuro Kamada, Jun Nagai, Satomi Okada, Ryo Kikuchi, Ryo Hisada, Yuta Hasegawa, Hiroyuki Ohigashi, Hideki Goto, Daigo Hashimoto, Shinichi Nakazato, Yoshihiro Matsuno, Takanori Teshima, Tatsuya Atsumi
Intern Med. 2023 Nov 1; 62(21): 3231–3235. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.2169/internalmedicine.1419-22
PMCID:
PMC10686735
2.
Man Zhang, Xiaolu Long, Yi Xiao, Jin Jin, Caixia Chen, Jiao Meng, Wanying Liu, Aichun Liu, Liting Chen
J Immunother Cancer. 2023; 11(11): e007790. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.1136/jitc-2023-007790
PMCID:
PMC10685953
3.
Melina Amor, Valentina Bianco, Martin Buerger, Margarete Lechleitner, Nemanja Vujić, Anja Dobrijević, Alena Akhmetshina, Anita Pirchheim, Birgit Schwarz, Ariane R. Pessentheiner, Franziska Baumgartner, Katharina Rampitsch, Silvia Schauer, Iva Klobučar, Vesna Degoricija, Gudrun Pregartner, Daniel Kummer, Monika Svecla, Gerhard Sommer, Dagmar Kolb, Gerhard A. Holzapfel, Gerald Hoefler, Saša Frank, Giuseppe Danilo Norata, Dagmar Kratky
Cardiovasc Diabetol. 2023; 22: 327. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.1186/s12933-023-02064-3
PMCID:
PMC10685620
4.
Yosra Bejaoui, Fathima Humaira Amanullah, Mohamad Saad, Sara Taleb, Martina Bradic, Andre Megarbane, Ali Ait Hssain, Charbel Abi Khalil, Nady El Hajj
Clin Epigenetics. 2023; 15: 186. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.1186/s13148-023-01597-4
PMCID:
PMC10685564
5.
Yahong Chen, Xin Li, Shuran Liu, Wen Ao, Jing Lin, Zhenting Li, Shouli Wu, Hanhui Ye, Xiao Han, Dongliang Li
Chin Med J (Engl) 2023 Nov 20; 136(22): 2694–2705. Published online 2023 Nov 1. doi: 10.1097/CM9.0000000000002918
PMCID:
PMC10684209
6.
Amnon Wittenstein, Michal Caspi, Ido Rippin, Orna Elroy-Stein, Hagit Eldar-Finkelman, Sven Thoms, Rina Rosin-Arbesfeld
PLoS Biol. 2023 Nov; 21(11): e3002355. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.1371/journal.pbio.3002355
PMCID:
PMC10684085
7.
Spyros Lytras, Arthur Wickenhagen, Elena Sugrue, Douglas G. Stewart, Simon Swingler, Anna Sims, Hollie Jackson Ireland, Emma L. Davies, Eliza M. Ludlam, Zhuonan Li, Joseph Hughes, Sam J. Wilson
PLoS Biol. 2023 Nov; 21(11): e3002398. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.1371/journal.pbio.3002398
PMCID:
PMC10683996
8.
Shi-Qin Yang, Liao Peng, Le-De Lin, Yuan-Zhuo Chen, Meng-Zhu Liu, Chi Zhang, Jia-Wei Chen, De-Yi Luo
Aging (Albany NY) 2023 Nov 15; 15(21): 12155–12170. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.18632/aging.205170
PMCID:
PMC10683623
9.
Xiaobin Wu, Li Zhang, Sisi Chen, Yanxi Li
J Int Med Res. 2023 Sep; 51(9): 03000605231190553. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.1177/03000605231190553
PMCID:
PMC10683568
10.
Wenjie Bian, Yu Xie, Ying Shang, Lili Zhao, Zhengwu Yang, Xinqian Ma, Yukun He, Wenyi Yu, Wen Xi, Donghong Yang, Fang Wang, Yanwen Chen, Pihua Gong, Zhancheng Gao
BMC Infect Dis. 2023; 23: 833. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.1186/s12879-023-08580-7
PMCID:
PMC10683233
11.
Jianfeng Zhao, Gang Chen, Jun Chen, Le Qian
J Med Case Rep. 2023; 17: 494. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.1186/s13256-023-04230-3
PMCID:
PMC10683203
12.
Ana Moya, Clara L. Oeste, Monika Beles, Sofie Verstreken, Riet Dierckx, Ward Heggermont, Jozef Bartunek, Eline Bogaerts, Imke Masuy, Dries Hens, Dario Bertolone, Marc Vanderheyden
ESC Heart Fail. 2023 Dec; 10(6): 3483–3492. Published online 2023 Sep 19. doi: 10.1002/ehf2.14517
PMCID:
PMC10682883
13.
Firouzeh Moeinzadeh, Mohammad Hossein Rouhani, Shiva Seirafian, Sahar Vahdat, Mojgan Mortazavi, Cain C. T. Clark, Farnaz Shahdadian
Sci Rep. 2023; 13: 20794. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.1038/s41598-023-48333-9
PMCID:
PMC10682426
14.
Eirin Johannessen Starheim, Erlend Ravlo, Jørn-Ove Schjølberg, Vanessa Solvang, Wei Wang, Nathan Robert Scrimgeour, Adeel Manaf, Sten Even Erlandsen, Per Arne Aas, Lars Hagen, Mirta Mittelstedt Leal de Sousa, Magnar Bjørås
Sci Rep. 2023; 13: 20836. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.1038/s41598-023-46868-5
PMCID:
PMC10682382
15.
Oyintayo Ajiboye, Jaime E. Vengoechea, Ritu Gupta, Koba Lomashvili
Am J Case Rep. 2023; 24: e941413-1–e941413-5. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.12659/AJCR.941413
PMCID:
PMC10681955
16.
Hui Zhong, Alexandre Janer, Oleh Khalimonchuk, Hana Antonicka, Eric A Shoubridge, Antoni Barrientos
Nucleic Acids Res. 2023 Nov 27; 51(21): 11797–11812. Published online 2023 Oct 12. doi: 10.1093/nar/gkad842
PMCID:
PMC10681725
17.
Rongrong Wang, Yan Zhang, Runzhou Pan, Rongju Zhang, Yongcai Zhao
Medicine (Baltimore) 2023 Nov 24; 102(47): e35944. Published online 2023 Nov 24. doi: 10.1097/MD.0000000000035944
PMCID:
PMC10681548
18.
Yun Wang, Weimin Zhang, Xuandong Jiang
Medicine (Baltimore) 2023 Nov 24; 102(47): e36008. Published online 2023 Nov 24. doi: 10.1097/MD.0000000000036008
PMCID:
PMC10681522
19.
Paola Andrea Duque-Cordoba, Lorena Diaz-Ordoñez, Juan David Gutierrez-Medina, Harry Pachajoa
Medicine (Baltimore) 2023 Nov 24; 102(47): e35600. Published online 2023 Nov 24. doi: 10.1097/MD.0000000000035600
PMCID:
PMC10681469
20.
Daniel Salamon, Dorina Ujvari, Anton Hellberg, Angelica Lindén Hirschberg
Endocrinology. 2024 Jan; 165(1): bqad174. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.1210/endocr/bqad174
PMCID:
PMC10681354

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center