U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 224

1.
Carmelo Corsaro, Marcello Condorelli, Antonio Speciale, Francesco Cimino, Giuseppe Forte, Francesco Barreca, Salvatore Spadaro, Claudia Muscarà, Manuela D’Arrigo, Giovanni Toscano, Luisa D’Urso, Giuseppe Compagnini, Fortunato Neri, Antonina Saija, Enza Fazio
Materials (Basel) 2023 Mar; 16(6): 2435. Published online 2023 Mar 18. doi: 10.3390/ma16062435
PMCID:
PMC10052190
2.
Umut Hasan, Kai Jia, Li Wang, Chongyang Wang, Ziqi Shen, Wenjie Yu, Yishan Sun, Hao Jiang, Zhicong Zhang, Jinfeng Guo, Jingzhe Wang, Dan Li
Plants (Basel) 2023 Feb; 12(3): 501. Published online 2023 Jan 21. doi: 10.3390/plants12030501
PMCID:
PMC9919270
3.
Marcello Condorelli, Antonio Speciale, Francesco Cimino, Claudia Muscarà, Enza Fazio, Luisa D’Urso, Carmelo Corsaro, Giulia Neri, Angela Maria Mezzasalma, Giuseppe Compagnini, Fortunato Neri, Antonina Saija
Materials (Basel) 2022 Sep; 15(17): 5986. Published online 2022 Aug 30. doi: 10.3390/ma15175986
PMCID:
PMC9457157
4.
Marcello Condorelli, Antonio Speciale, Francesco Cimino, Claudia Muscarà, Enza Fazio, Luisa D’Urso, Carmelo Corsaro, Giulia Neri, Angela Maria Mezzasalma, Giuseppe Compagnini, Fortunato Neri, Antonina Saija
Materials (Basel) 2022 May; 15(10): 3701. Published online 2022 May 22. doi: 10.3390/ma15103701
PMCID:
PMC9143445
5.
Jaewon Rhee, Yujun Shin, Seongho Woo, Changmin Lee, Dongwook Kim, Jangyong Ahn, Haerim Kim, Seungyoung Ahn
Sensors (Basel) 2021 Dec; 21(23): 8150. Published online 2021 Dec 6. doi: 10.3390/s21238150
PMCID:
PMC8662434
6.
An-Gi Kim, Tae-Won Kim, Woo-Keun Kwon, Kwang-Ho Lee, Sehoon Jeong, Min-Ho Hwang, Hyuk Choi
Micromachines (Basel) 2021 Nov; 12(11): 1291. Published online 2021 Oct 21. doi: 10.3390/mi12111291
PMCID:
PMC8621874
7.
Pan-Pan Yue, Ya-Jie Hu, Gen-Que Fu, Chang-Xia Sun, Ming-Fei Li, Feng Peng, Run-Cang Sun
Int J Mol Sci. 2018 Jan; 19(1): 1. Published online 2017 Dec 21. doi: 10.3390/ijms19010001
PMCID:
PMC5795953
8.
Xueyu Du, Goran Gellerstedt, Jiebing Li
Plant J.
Published in final edited form as: Plant J. 2013 Apr; 74(2): 328–338. Published online 2013 Mar 4. doi: 10.1111/tpj.12124
PMCID:
PMC4091893
9.
K Vuopala, P Mäkelä-Bengs, A Suomalainen, R Herva, J Leisti, L Peltonen
J Med Genet. 1995 Jan; 32(1): 36–38. doi: 10.1136/jmg.32.1.36
PMCID:
PMC1050176
10.
Andrew W. Folkmann, T. Renee Dawson, Susan R. Wente
Adv Biol Regul.
Published in final edited form as: Adv Biol Regul. 2014 Jan; 54: 74–91. Published online 2013 Nov 13. doi: 10.1016/j.jbior.2013.10.002
PMCID:
PMC3932673
11.
Andrew W. Folkmann, Scott E. Collier, Xiaoyan Zhan, Aditi, Melanie D. Ohi, Susan R. Wente
Cell.
Published in final edited form as: Cell. 2013 Oct 24; 155(3): 10.1016/j.cell.2013.09.023. Published online 2013 Oct 24. doi: 10.1016/j.cell.2013.09.023
PMCID:
PMC3855398
12.
Takeshi Goya, Kenichi Horisawa, Miyako Udono, Yasuyuki Ohkawa, Yoshihiro Ogawa, Sayaka Sekiya, Atsushi Suzuki
Hepatol Commun. 2022 Jul; 6(7): 1725–1740. Published online 2022 Feb 27. doi: 10.1002/hep4.1911
PMCID:
PMC9234650
13.
Jun-Nan Guo, Du Chen, Shen-Hui Deng, Jia-Rong Huang, Jin-Xuan Song, Xiang-Yu Li, Bin-Bin Cui, Yan-Long Liu
Cancer Immunol Immunother. 2022; 71(6): 1313–1330. Published online 2021 Oct 16. doi: 10.1007/s00262-021-03076-2
PMCID:
PMC9122887
14.
Heng-Chun Zhang, Shen-Hui Deng, Ya-Nan Pi, Jun-Nan Guo, Hua Xi, Xin Shi, Xue-Fei Yang, Bo-Miao Zhang, Wei-Nan Xue, Bin-Bin Cui, Yan-Long Liu
Front Immunol. 2022; 13: 855849. Published online 2022 Apr 4. doi: 10.3389/fimmu.2022.855849
PMCID:
PMC9014300
15.
Zuoyu Liang, Weiya Wang, Qianrong Hu, Ping Zhou, Ying Zhang, Yuan Tang, Qian Wu, Yiyun Fu, Xue Li, Yang Shao, Lili Jiang
Diagn Pathol. 2022; 17: 26. Published online 2022 Feb 10. doi: 10.1186/s13000-022-01204-9
PMCID:
PMC8832809
16.
Olanrewaju Raji, Jenny Arnling Bååth, Thu V. Vuong, Johan Larsbrink, Lisbeth Olsson, Emma R. Master
FEBS Lett. 2021 Feb; 595(3): 351–359. Published online 2021 Jan 10. doi: 10.1002/1873-3468.14019
PMCID:
PMC8044923
17.
Lei Yang, Rong-Chang Li, Bin Xiang, Yi-Chen Li, Li-Peng Wang, Yun-Bo Guo, Jing-Hui Liang, Xiao-Ting Wang, Tingting Hou, Xin Xing, Zeng-Quan Zhou, Haihong Ye, Ren-Qing Feng, Edward G. Lakatta, Zhen Chai, Shi-Qiang Wang
Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Apr 6; 118(14): e2025333118. Published online 2021 Mar 30. doi: 10.1073/pnas.2025333118
PMCID:
PMC8040632
18.
Mathieu Cerino, Chloé Di Meglio, Francesca Albertini, Frédérique Audic, Florence Riccardi, Christophe Boulay, Nicole Philip, Marc Bartoli, Nicolas Lévy, Martin Krahn, Brigitte Chabrol
Mol Genet Genomic Med. 2020 Aug; 8(8): e1277. Published online 2020 Jun 14. doi: 10.1002/mgg3.1277
PMCID:
PMC7434744
19.
Miquel Marchena, Blas Echebarria
PLoS One. 2020; 15(4): e0231056. Published online 2020 Apr 17. doi: 10.1371/journal.pone.0231056
PMCID:
PMC7164608
20.
Yan-Ting Zhao, Yun-Bo Guo, Lei Gu, Xue-Xin Fan, Hua-Qian Yang, Zheng Chen, Peng Zhou, Qi Yuan, Guang-Ju Ji, Shi-Qiang Wang
Cardiovasc Res. 2017 Mar; 113(3): 332–342. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1093/cvr/cvw247
PMCID:
PMC5852519

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center