U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Bichen Lin, Yang Liu, Lanxin Su, Hangbo Liu, Hailan Feng, Miao Yu, Haochen Liu
Diagnostics (Basel) 2022 Dec; 12(12): 2936. Published online 2022 Nov 24. doi: 10.3390/diagnostics12122936
PMCID:
PMC9777284
2.
Guang-Ran Yang, Ming-Xia Yuan, Gang Wan, Xue-Lian Zhang, Han-Jing Fu, Shen-Yuan Yuan, Liang-Xiang Zhu, Rong-Rong Xie, Jian-Dong Zhang, Yu-Ling Li, Yan-Hua Sun, Qin-Fang Dai, Da-Yong Gao, Xue-Li Cui, Jian-Qin Gao, Zi-Ming Wang, Ying-Jun Chen, Dong-Ming Hu, Juan Gao, Liyong Bai
Biomed Res Int. 2019; 2019: 4242304. Published online 2019 Nov 11. doi: 10.1155/2019/4242304
PMCID:
PMC6925677
3.
Anneke Kievit, Federico Tessadori, Hannie Douben, Ingrid Jordens, Madelon Maurice, Jeannette Hoogeboom, Raoul Hennekam, Sheela Nampoothiri, Hülya Kayserili, Marco Castori, Margo Whiteford, Connie Motter, Catherine Melver, Michael Cunningham, Anne Hing, Nancy M. Kokitsu-Nakata, Siulan Vendramini-Pittoli, Antonio Richieri-Costa, Annette F. Baas, Corstiaan C. Breugem, Karen Duran, Maarten Massink, Patrick W. B. Derksen, Wilfred F. J. van IJcken, Leontine van Unen, Fernando Santos-Simarro, Pablo Lapunzina, Vera L. Gil-da Silva Lopes, Elaine Lustosa-Mendes, Max Krall, Anne Slavotinek, Victor Martinez-Glez, Jeroen Bakkers, Koen L. I. van Gassen, Annelies de Klein, Marie-José H. van den Boogaard, Gijs van Haaften
Eur J Hum Genet. 2018 Feb; 26(2): 210–219. Published online 2018 Jan 18. doi: 10.1038/s41431-017-0010-5
PMCID:
PMC5838974
4.
Xiuxia Liu, Manman Sun, Alex Xiong Gao, Rodrigo Ledesma-Amaro, Qiuwu Fang, Yankun Yang, Zhonghu Bai
ACS Synth Biol. 2023 Jul 21; 12(7): 2157–2167. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.1021/acssynbio.3c00246
PMCID:
PMC10367133
5.
K. Vogt, H. Frenzel, S.A. Ausili, D. Hollfelder, B. Wollenberg, A.F.M. Snik, M.J.H. Agterberg
Hear Res.
Published in final edited form as: Hear Res. 2018 Dec; 370: 238–247. Published online 2018 Aug 26. doi: 10.1016/j.heares.2018.08.006
PMCID:
PMC6863747
6.
Thijs Nieuwkoop, Nico J. Claassens, John van der Oost
Microb Biotechnol. 2019 Jan; 12(1): 173–179. Published online 2018 Nov 28. doi: 10.1111/1751-7915.13332
PMCID:
PMC6302717
7.
Matthew G. Butler, Susan L. Dagenais, José L. Garcia-Perez, Pascal Brouillard, Miikka Vikkula, Peter Strouse, Jeffrey W. Innis, Thomas W. Glover
Am J Med Genet A.
Published in final edited form as: Am J Med Genet A. 2012 Apr; 158A(4): 839–849. Published online 2012 Mar 9. doi: 10.1002/ajmg.a.35229
PMCID:
PMC3314153
8.
Regan H. Royer, Jill Koshiol, Therese R. Giambarresi, Linda G. Vasquez, Ruth M. Pfeiffer, Mary L. McMaster
Blood. 2010 Jun 3; 115(22): 4464–4471. Prepublished online 2010 Mar 22. doi: 10.1182/blood-2009-10-247973
PMCID:
PMC2881498
9.
Reham Alharatani, Athina Ververi, Ana Beleza-Meireles, Weizhen Ji, Emily Mis, Quinten T Patterson, John N Griffin, Nabina Bhujel, Caitlin A Chang, Abhijit Dixit, Monica Konstantino, Christopher Healy, Sumayyah Hannan, Natsuko Neo, Alex Cash, Dong Li, Elizabeth Bhoj, Elaine H Zackai, Ruth Cleaver, Diana Baralle, Meriel McEntagart, Ruth Newbury-Ecob, Richard Scott, Jane A Hurst, Ping Yee Billie Au, Marie Therese Hosey, Mustafa Khokha, Denise K Marciano, Saquib A Lakhani, Karen J Liu
Hum Mol Genet. 2020 Jul 21; 29(11): 1900–1921. Published online 2020 Mar 20. doi: 10.1093/hmg/ddaa050
PMCID:
PMC7372553
10.
Xin-Yue Wang, Liu-Jie Ren, You-Zhou Xie, Yao-Yao Fu, Ya-Ying Zhu, Chen-Long Li, Tian-Yu Zhang
J Clin Med. 2023 Sep; 12(18): 5901. Published online 2023 Sep 11. doi: 10.3390/jcm12185901
PMCID:
PMC10532261
11.
Sezgin Ozkasapoglu, Mehmet Gokhan Caglayan, Fatih Akkurt, Hilal Kabadayi Ensarioğlu, H. Seda Vatansever, Huseyin Celikkan
ACS Omega. 2023 Aug 22; 8(33): 30285–30293. Published online 2023 Aug 10. doi: 10.1021/acsomega.3c03154
PMCID:
PMC10448486
12.
Fang-Jun Cao, Xiang Hou, Kai-Feng Wang, Tie-Zhi Jin, Hui Feng
RSC Adv. 2023 Jul 7; 13(30): 21088–21095. Published online 2023 Jul 12. doi: 10.1039/d3ra03361a
PMCID:
PMC10336645
13.
Xuliang Zhao, Xu Li, Weiwei Sun, Zhuojun Wei, Min Yu, Man Zhang, Ruixia Tian
Front Pediatr. 2023; 11: 1180381. Published online 2023 May 19. doi: 10.3389/fped.2023.1180381
PMCID:
PMC10235691
14.
Baoying Wang, Jingming Lan, Junjie Ou, Chunmiao Bo, Bolin Gong
RSC Adv. 2023 May 9; 13(21): 14506–14516. Published online 2023 May 12. doi: 10.1039/d3ra02168h
PMCID:
PMC10176043
15.
Zhenzhen Liu, Xiaofei Lu, Menglin Liu, Wenjing Wang
Molecules. 2023 Apr; 28(7): 2957. Published online 2023 Mar 26. doi: 10.3390/molecules28072957
PMCID:
PMC10096300
16.
Shipeng Wang, Haoran Zhao, Jinliang Yang, Yahui Dong, Shaozheng Guo, Qian Cheng, Yu Li, Shouxin Liu
ACS Omega. 2023 Feb 21; 8(7): 6550–6558. Published online 2023 Feb 10. doi: 10.1021/acsomega.2c06942
PMCID:
PMC9948216
17.
Dina Saeed Ghataty, Reham Ibrahim Amer, Mai A. Amer, Mohamed F. Abdel Rahman, Rehab Nabil Shamma
Pharmaceutics. 2023 Jan; 15(1): 234. Published online 2023 Jan 10. doi: 10.3390/pharmaceutics15010234
PMCID:
PMC9862409
18.
Min Zhang, Hongmei Yu, Xiaodan Tang, Xiuhui Zhu, Shuping Deng, Wei Chen
Nanomaterials (Basel) 2022 Dec; 12(23): 4166. Published online 2022 Nov 24. doi: 10.3390/nano12234166
PMCID:
PMC9738507
19.
Zhenke Qi, Cheng Xiang, Xingguo Tian, Xiaoyan Xu
Foods. 2022 Oct; 11(20): 3239. Published online 2022 Oct 17. doi: 10.3390/foods11203239
PMCID:
PMC9601512
20.
Martijn Toll, Gertjan Dingemanse
Ear Hear. 2022 Nov-Dec; 43(6): 1721–1729. Published online 2022 May 30. doi: 10.1097/AUD.0000000000001235
PMCID:
PMC9592171

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center