U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 296

1.
Antonio Stigliano, Pina Lardo, Lidia Cerquetti, Anna Maria Aschelter, Iolanda Matarazzo, Gabriela Capriotti, Francesca Schiavi, Paolo Marchetti, Maria Rosaria Nardone, Elisa Petrangeli, Vincenzo Toscano
Medicine (Baltimore) 2018 Jul; 97(30): e10904. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1097/MD.0000000000010904
PMCID:
PMC6078645
2.
Daryl Graham, Megan Gooch, Zhan Ye, Edward Richer, Aftab Chishti, Elizabeth Reilly, John D'Orazio
Case Rep Genet. 2014; 2014: 273423. Published online 2014 Aug 19. doi: 10.1155/2014/273423
PMCID:
PMC4156988
3.
Feng Fang, Giovanni Antico, Jiamao Zheng, Charles V Clevenger
BMC Biotechnol. 2008; 8: 11. Published online 2008 Feb 6. doi: 10.1186/1472-6750-8-11
PMCID:
PMC2268924
4.
Fengyan Meng, Yu Yu, Jinxuan Li, Xingfa Han, Xiaogang Du, Xiaohan Cao, Qiuxia Liang, Anqi Huang, Fanli Kong, Linyan Huang, Xianyin Zeng, Guixian Bu
Poult Sci. 2023 Jan; 102(1): 102279. Published online 2022 Oct 22. doi: 10.1016/j.psj.2022.102279
PMCID:
PMC9673105
5.
Yan Wang, Qipeng Zhou, Lingzhu Chen, Lian Dong, Mingmei Xiong, Xiaohui Xie, Li Zhao, Jingyi Xu, Zeguang Zheng, Jian Wang, Wenju Lu
Clin Respir J. 2022 Aug; 16(8): 537–545. Published online 2022 Jul 9. doi: 10.1111/crj.13517
PMCID:
PMC9376143
6.
Marta Moreno-Torres, Carla Guzmán, Petar D. Petrov, Ramiro Jover
Nutrients. 2022 Jul; 14(13): 2673. Published online 2022 Jun 28. doi: 10.3390/nu14132673
PMCID:
PMC9268083
7.
Malgorzata Gorniak-Walas, Karolina Nizinska, Katarzyna Lukasiuk
Neurochem Res. 2021; 46(9): 2463–2472. Published online 2021 Jun 26. doi: 10.1007/s11064-021-03374-2
PMCID:
PMC8302521
8.
Siti Aisyah Faten Mohamed Sa’dom, Sweta Raikundalia, Shaharum Shamsuddin, Wei Cun See Too, Ling Ling Few
Genes (Basel) 2021 Jun; 12(6): 853. Published online 2021 Jun 1. doi: 10.3390/genes12060853
PMCID:
PMC8229565
9.
Qingjun Wu, Shan Zhou, Jian Liu, Hongfeng Tong, Yaoguang Sun, Wenxin Tian, Hanbo Yu, Chuan Huang, Donghang Li, Peng Jiao, Chao Ma, Jianping Cai, Dapeng Dai
Thorac Cancer. 2021 Mar; 12(5): 588–592. Published online 2020 Dec 13. doi: 10.1111/1759-7714.13773
PMCID:
PMC7919162
10.
GUANGWEI ZHU, CHUNLIN LIN, ZHIBIN CHENG, QIN WANG, ROBERT M. HOFFMAN, SHREE RAM SINGH, YONGJIAN HUANG, WEI ZHENG, SHUGANG YANG, JIANXIN YE
Cancer Genomics Proteomics. 2020 Jan-Feb; 17(1): 23–33. Published online 2020 Jan 3. doi: 10.21873/cgp.20164
PMCID:
PMC6937127
11.
Marina Ugarte-Camara, Raul Fernandez-Prado, Isabel Lorda, Gabriela Rossello, Carmen Gonzalez-Enguita, Pablo Cannata-Ortiz, Alberto Ortiz
Diagn Pathol. 2019; 14: 42. Published online 2019 May 15. doi: 10.1186/s13000-019-0812-6
PMCID:
PMC6521540
12.
王 红明, 朱 大兴, 吴 志浩, 周 清华
Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2012 Mar 20; 15(3): 152–158. Chinese. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2012.03.04
PMCID:
PMC5999874
13.
Mao-Chi Weng, Mei-Hui Wang, Jai-Jen Tsai, Yu-Cheng Kuo, Yu-Chang Liu, Fei-Ting Hsu, Hsin-Ell Wang
Biosci Rep. 2018 Jun 29; 38(3): BSR20171264. Prepublished online 2018 Mar 13. Published online 2018 May 8. doi: 10.1042/BSR20171264
PMCID:
PMC5938429
14.
Su-Min Bak, Midori Iida, Anatoly A. Soshilov, Michael S. Denison, Hisato Iwata, Eun-Young Kim
Arch Toxicol.
Published in final edited form as: Arch Toxicol. 2017 Jan; 91(1): 301–312. Published online 2016 May 17. doi: 10.1007/s00204-016-1732-9
PMCID:
PMC5570532
15.
Guang-Fei Deng, Shu-Jing Liu, Xun-Sha Sun, Wei-Wen Sun, Qi-Hua Zhao, Wei-Ping Liao, Yong-Hong Yi, Yue-Sheng Long
Neurosci Bull. 2013 Jun; 29(3): 348–354. Published online 2013 May 23. doi: 10.1007/s12264-013-1341-z
PMCID:
PMC5561848
16.
U. Srirangalingam, M. LeCain, N. Tufton, S. A. Akker, W. M. Drake, K. Metcalfe
Fam Cancer. 2017; 16(2): 279–282. Published online 2016 Nov 28. doi: 10.1007/s10689-016-9946-9
PMCID:
PMC5357476
17.
Fumiaki Uchiumi, Koichiro Shoji, Yuki Sasaki, Moe Sasaki, Yamato Sasaki, Takahiro Oyama, Kyoko Sugisawa, Sei-Ichi Tanuma
J Biochem. 2016 Apr; 159(4): 437–447. Published online 2015 Dec 17. doi: 10.1093/jb/mvv126
PMCID:
PMC4885937
18.
Henri J L M Timmers, Anne-Paule Gimenez-Roqueplo, Massimo Mannelli, Karel Pacak
Endocr Relat Cancer.
Published in final edited form as: Endocr Relat Cancer. 2009 Jun; 16(2): 391–400. Published online 2009 Feb 3. doi: 10.1677/ERC-08-0284
PMCID:
PMC4711350
19.
Diana E Benn, Bruce G Robinson, Roderick J Clifton-Bligh
Endocr Relat Cancer. 2015 Aug; 22(4): T91–T103. Prepublished online 2015 Jun 11. doi: 10.1530/ERC-15-0268
PMCID:
PMC4532956
20.
Xin Long, Qian Chen, Jianping Zhao, Nicholas Rafaels, Priyanka Mathias, Huifang Liang, Joseph Potee, Monica Campbell, Bixiang Zhang, Li Gao, Steve N. Georas, Donata Vercelli, Terri H. Beaty, Ingo Ruczinski, Rasika Mathias, Kathleen C. Barnes, Xiaoping Chen
PLoS One. 2015; 10(8): e0135360. Published online 2015 Aug 10. doi: 10.1371/journal.pone.0135360
PMCID:
PMC4530950

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center