U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 294

1.
Devesh Kumawat, Vinod Kumar, Pranita Sahay, Grisilda Nongrem, Parijat Chandra
Indian J Ophthalmol. 2019 Sep; 67(9): 1481–1483. doi: 10.4103/ijo.IJO_181_19
PMCID:
PMC6727726
2.
Y. Nobukuni, A. Watanabe, K. Takeda, H. Skarka, M. Tachibana
Am J Hum Genet. 1996 Jul; 59(1): 76–83.
PMCID:
PMC1915102
3.
Chisom Okeke, Isaac Juma, Antonio Cobarrubia, Nicholas Schottle, Hisham Maddah, Mansour Mortazavi, Sanjay K. Behura
iScience. 2023 Jul 21; 26(7): 107174. Published online 2023 Jun 18. doi: 10.1016/j.isci.2023.107174
PMCID:
PMC10362287
4.
Mingqiang Shao, Yiran Shi, Jiangtao Liu, Baoxia Xue, Mei Niu
Polymers (Basel) 2023 Jul; 15(13): 2791. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.3390/polym15132791
PMCID:
PMC10347200
5.
Tomoya Minezaki, Peter Krüger, Fatima Ezahra Annanouch, Juan Casanova-Cháfer, Aanchal Alagh, Ignacio J. Villar-Garcia, Virginia Pérez-Dieste, Eduard Llobet, Carla Bittencourt
Sensors (Basel) 2023 May; 23(10): 4623. Published online 2023 May 10. doi: 10.3390/s23104623
PMCID:
PMC10224176
6.
Shasha Li, Ruoqi Ai, Ka Kit Chui, Yini Fang, Yunhe Lai, Xiaolu Zhuo, Lei Shao, Jianfang Wang, Hai-Qing Lin
Nano Lett. 2023 May 24; 23(10): 4183–4190. Published online 2023 May 9. doi: 10.1021/acs.nanolett.3c00054
PMCID:
PMC10214448
7.
Xiangyu Guo, Hanjie Yang, Xichao Mo, Rongxu Bai, Yanrong Wang, Qi Han, Sheng Han, Qingqing Sun, David W. Zhang, Shen Hu, Li Ji
RSC Adv. 2023 May 15; 13(22): 14841–14848. Published online 2023 May 15. doi: 10.1039/d3ra00933e
PMCID:
PMC10184003
8.
Da Ke, Jinquan Hong, Yubo Zhang
Nanoscale Adv. 2023 May 2; 5(9): 2657–2663. Published online 2023 Apr 17. doi: 10.1039/d2na00709f
PMCID:
PMC10153475
9.
Tong Wang, Thomas R. Hopper, Navendu Mondal, Sihui Liu, Chengning Yao, Xijia Zheng, Felice Torrisi, Artem A. Bakulin
ACS Nano. 2023 Apr 11; 17(7): 6330–6340. Published online 2023 Mar 20. doi: 10.1021/acsnano.2c10479
PMCID:
PMC10100566
10.
F. D. V. Araujo, F. W. N. Silva, T. Zhang, C. Zhou, Zhong Lin, Nestor Perea-Lopez, Samuel F. Rodrigues, Mauricio Terrones, Antônio Gomes Souza Filho, R. S. Alencar, Bartolomeu C. Viana
Materials (Basel) 2023 Apr; 16(7): 2591. Published online 2023 Mar 24. doi: 10.3390/ma16072591
PMCID:
PMC10095963
11.
Assael Cohen, Pranab K. Mohapatra, Simon Hettler, Avinash Patsha, K. V. L. V. Narayanachari, Pini Shekhter, John Cavin, James M. Rondinelli, Michael Bedzyk, Oswaldo Dieguez, Raul Arenal, Ariel Ismach
ACS Nano. 2023 Mar 28; 17(6): 5399–5411. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.1021/acsnano.2c09754
PMCID:
PMC10062024
12.
Sonjoy Dey, Krishnappa Manjunath, Alla Zak, Gurpreet Singh
ACS Omega. 2023 Mar 21; 8(11): 10126–10138. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.1021/acsomega.2c07464
PMCID:
PMC10035010
13.
Chih-Hung Chung, Hong-Ren Chen, Meng-Ju Ho, Chiung-Yuan Lin
ACS Omega. 2023 Mar 21; 8(11): 10419–10425. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.1021/acsomega.2c08275
PMCID:
PMC10034831
14.
Xiaoyu Song, Ratnadwip Singha, Guangming Cheng, Yao-Wen Yeh, Franziska Kamm, Jason F. Khoury, Brianna L. Hoff, Joseph W. Stiles, Florian Pielnhofer, Philip E. Batson, Nan Yao, Leslie M. Schoop
Sci Adv. 2023 Mar; 9(12): eadd6167. Published online 2023 Mar 22. doi: 10.1126/sciadv.add6167
PMCID:
PMC10032609
15.
E.I. Emon, A.M. Islam, M.K. Sobayel, S. Islam, Md Akhtaruzzaman, N. Amin, A. Ahmed, M.J. Rashid
Heliyon. 2023 Mar; 9(3): e14438. Published online 2023 Mar 11. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14438
PMCID:
PMC10025914
16.
Yassine Madoune, DingBang Yang, Yameen Ahmed, Mansour M. Al-Makeen, Han Huang
Front Chem. 2023; 11: 1132567. Published online 2023 Mar 3. doi: 10.3389/fchem.2023.1132567
PMCID:
PMC10022673
17.
Xiaoqi Shi, Zhihang Wang, Jiamin Xiao, Lingyao Li, Shibo Wei, Zhicheng Guo, Yi Wang, Wenxin Wang
Discov Nano. 2023 Dec; 18(1): 32. Published online 2023 Mar 6. doi: 10.1186/s11671-023-03804-w
PMCID:
PMC9989072
18.
Yanghee Kim, Haneul Kang, Myeongin Song, Hyuksang Kwon, Sunmin Ryu
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(4): 3492. Published online 2023 Feb 9. doi: 10.3390/ijms24043492
PMCID:
PMC9963566
19.
Weihuang Yang, Yuanbin Mu, Xiangshuo Chen, Ningjing Jin, Jiahao Song, Jiajun Chen, Linxi Dong, Chaoran Liu, Weipeng Xuan, Changjie Zhou, Chunxiao Cong, Jingzhi Shang, Silin He, Gaofeng Wang, Jing Li
Discov Nano. 2023 Dec; 18(1): 13. Published online 2023 Feb 16. doi: 10.1186/s11671-023-03782-z
PMCID:
PMC9935800
20.
Ruoqi Ai, Xinyue Xia, Han Zhang, Ka Kit Chui, Jianfang Wang
ACS Nano. 2023 Feb 14; 17(3): 2356–2367. Published online 2023 Jan 20. doi: 10.1021/acsnano.2c09099
PMCID:
PMC9933610

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center