U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 325

1.
Safoura Zardadi, Sima Rayat, Maryam Hassani Doabsari, Mohammad Keramatipour, Saeid Morovvati
BMC Med Genomics. 2021; 14: 230. Published online 2021 Sep 20. doi: 10.1186/s12920-021-01074-y
PMCID:
PMC8451132
2.
Devesh Kumawat, Vinod Kumar, Pranita Sahay, Grisilda Nongrem, Parijat Chandra
Indian J Ophthalmol. 2019 Sep; 67(9): 1481–1483. doi: 10.4103/ijo.IJO_181_19
PMCID:
PMC6727726
3.
Y. Nobukuni, A. Watanabe, K. Takeda, H. Skarka, M. Tachibana
Am J Hum Genet. 1996 Jul; 59(1): 76–83.
PMCID:
PMC1915102
4.
Yufan Kang, Yongfeng Pei, Dong He, Hang Xu, Mingjun Ma, Jialu Yan, Changzhong Jiang, Wenqing Li, Xiangheng Xiao
Light Sci Appl. 2024; 13: 127. Published online 2024 May 30. doi: 10.1038/s41377-024-01477-3
PMCID:
PMC11143290
5.
Jeff J. P. M. Schulpen, Cindy H. X. Lam, Rebecca A. Dawley, Ruixue Li, Lun Jin, Tao Ma, Wilhelmus M. M. Kessels, Steven J. Koester, Ageeth A. Bol
ACS Appl Nano Mater. 2024 May 24; 7(10): 12205–12206. Published online 2024 May 7. doi: 10.1021/acsanm.4c02304
PMCID:
PMC11129175
6.
Baojun Pan, Zhenjun Dou, Mingming Su, Ya Li, Jialing Wu, Wanwan Chang, Peijian Wang, Lijie Zhang, Lei Zhao, Mei Zhao, Sui-Dong Wang
Nanomaterials (Basel) 2024 May; 14(10): 884. Published online 2024 May 19. doi: 10.3390/nano14100884
PMCID:
PMC11124104
7.
Vojtěch Kundrát, Libor Novák, Kristýna Bukvišová, Jakub Zálešák, Eva Kolíbalová, Rita Rosentsveig, M.B. Sreedhara, Hila Shalom, Lena Yadgarov, Alla Zak, Miroslav Kolíbal, Reshef Tenne
ACS Nano. 2024 May 14; 18(19): 12284–12294. Published online 2024 May 3. doi: 10.1021/acsnano.4c01150
PMCID:
PMC11100282
8.
Chao Chang, Xiaowen Zhang, Weixuan Li, Quanlin Guo, Zuo Feng, Chen Huang, Yunlong Ren, Yingying Cai, Xu Zhou, Jinhuan Wang, Zhilie Tang, Feng Ding, Wenya Wei, Kaihui Liu, Xiaozhi Xu
Nat Commun. 2024; 15: 4130. Published online 2024 May 16. doi: 10.1038/s41467-024-48522-8
PMCID:
PMC11099013
9.
Sonjoy Dey, Arijit Roy, Shakir Bin Mujib, Manjunath Krishnappa, Alla Zak, Gurpreet Singh
ACS Omega. 2024 Apr 16; 9(15): 17125–17136. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1021/acsomega.3c09758
PMCID:
PMC11025099
10.
Tingting Wu, Chongwu Wang, Guangwei Hu, Zhixun Wang, Jiaxin Zhao, Zhe Wang, Ksenia Chaykun, Lin Liu, Mengxiao Chen, Dong Li, Song Zhu, Qihua Xiong, Zexiang Shen, Huajian Gao, Francisco J. Garcia-Vidal, Lei Wei, Qi Jie Wang, Yu Luo
Nat Commun. 2024; 15: 3295. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.1038/s41467-024-47610-z
PMCID:
PMC11024105
11.
Jeff J. P. M. Schulpen, Cindy H. X. Lam, Rebecca A. Dawley, Ruixue Li, Lun Jin, Tao Ma, Wilhelmus M. M. Kessels, Steven J. Koester, Ageeth A. Bol
ACS Appl Nano Mater. 2024 Apr 12; 7(7): 7395–7407. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1021/acsanm.4c00094
PMCID:
PMC11019465
12.
Haodong Cheng, Junyu Qu, Wangqi Mao, Shula Chen, Hongxing Dong
Nanomaterials (Basel) 2024 Apr; 14(7): 614. Published online 2024 Mar 30. doi: 10.3390/nano14070614
PMCID:
PMC11013185
13.
Yang Zhao, Ziwen Feng, Yipeng Tan, Qinglin Deng, Lingmin Yao
Nanomaterials (Basel) 2024 Apr; 14(7): 631. Published online 2024 Apr 5. doi: 10.3390/nano14070631
PMCID:
PMC11013061
14.
Chawina De-Eknamkul, Wenzhuo Huang, Xingwang Zhang, Yundong Ren, Ertugrul Cubukcu
ACS Photonics.
Published in final edited form as: ACS Photonics. 2024 Mar 20; 11(3): 1078–1084. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1021/acsphotonics.3c01484
PMCID:
PMC10993736
15.
Aniello Pelella, Kimberly Intonti, Ofelia Durante, Arun Kumar, Loredana Viscardi, Sebastiano De Stefano, Paola Romano, Filippo Giubileo, Hazel Neill, Vilas Patil, Lida Ansari, Brendan Roycroft, Paul K. Hurley, Farzan Gity, Antonio Di Bartolomeo
Discov Nano. 2024 Dec; 19(1): 57. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.1186/s11671-024-04000-0
PMCID:
PMC10963712
16.
Jaeseo Park, Jun Oh Kim, Sang-Woo Kang
Sci Rep. 2024; 14: 6922. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.1038/s41598-024-57642-6
PMCID:
PMC10959970
17.
Rahul Kesarwani, Kristan Bryan Simbulan, Teng-De Huang, Yu-Fan Chiang, Nai-Chang Yeh, Yann-Wen Lan, Ting-Hua Lu
Sci Adv. 2022 Apr; 8(13): eabm0100. Published online 2022 Apr 1. doi: 10.1126/sciadv.abm0100
PMCID:
PMC10938575
18.
Qi Zhao, Yuyan Man, Jin He, Songyuan Li, Lin Li
Materials (Basel) 2024 Mar; 17(5): 1173. Published online 2024 Mar 2. doi: 10.3390/ma17051173
PMCID:
PMC10934849
19.
Shrawan Roy, Xiaodong Yang, Jie Gao
Sci Rep. 2024; 14: 3860. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.1038/s41598-024-54185-8
PMCID:
PMC10869839
20.
Xiangye Liu, Pingting Zhang, Shiyao Wang, Yuqiang Fang, Penghui Wu, Yue Xiang, Jipeng Chen, Chendong Zhao, Xian Zhang, Wei Zhao, Junjie Wang, Fuqiang Huang, Cao Guan
Nat Commun. 2024; 15: 1263. Published online 2024 Feb 10. doi: 10.1038/s41467-024-45676-3
PMCID:
PMC10858873

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center